Polārblāzmu redz Burtniekos

- 3.Marts, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Ne­il­gi pēc saul­rie­ta 1. mar­ta va­ka­rā ap pl. 19 Burt­nie­kos bi­ja vē­ro­ja­ma po­lār­blāz­ma.

Lai­mī­gas sa­ga­dī­ša­nās dēļ at­ra­dos īs­ta­jā vie­tā un īs­ta­jā lai­kā, jo sā­ku­mā pa­re­dzē­ju ie­mū­ži­nāt fo­to­grā­fi­jās ci­tu, arī re­tu, zvaig­žņo­tās de­bess pa­rā­dī­bu — zo­dia­kā­lo gais­mu.

Da­žās mi­nū­tēs plā­ni mai­nī­jās — pār­slē­dzos uz po­lār­blāz­mu.

Šo­reiz po­lār­blāz­ma bi­ja kriet­ni ak­tī­vā­ka par pē­dē­jo no­vē­ro­to 2010. ga­da au­gus­tā.

Sā­ku­mā zie­me­ļu pu­sē, ze­mu pie ho­ri­zon­ta, pa­rā­dī­jās blā­vi zaļš loks, kas lē­nām sa­da­lī­jās di­vos — viens virs ot­ra, tie kļu­va spo­žā­ki. Ap pl. 21 apak­šē­jais loks iz­lo­cī­jās tri­jās da­ļās un pār­vie­to­jās rie­tu­mu vir­zie­nā. Ap pl. 22 pa­me­tu sā­kot­nē­jo no­vē­ro­ša­nas vie­tu un de­vos uz Burt­nie­ku eze­ru. Tur vē­ro­ša­nu tur­pi­nā­ju vēl kā­du stun­du, tās lai­kā pie de­be­sīm pa­rā­dī­jās vai­rā­ki ver­ti­kā­li sta­ri, to spo­žums mai­nī­jās da­žu se­kun­žu lai­kā.

Re­dak­ci­jas pie­zī­me. Kā iz­tei­cās Jā­nis Šat­rov­skis, po­lār­blāz­mu viņš fo­to­gra­fē­jis no Burt­nie­ku eze­ra un no pau­gu­ra tā kras­tā. Ie­spē­jams, Jā­nim Lat­vi­jā vie­nī­ga­jam iz­de­vies ie­gūt tik uni­kā­las fo­to­grā­fi­jas. Vi­ņam gan pie­zva­nī­jis kāds fo­to­grāfs no Lie­tu­vas — tur po­lār­blāz­ma bi­ju­si re­dza­ma vēl spilg­tāk.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru