Profesiju izvēlas pēc testa

- 25.Novembris, 2010
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Daudz­ko mums pa­sa­ka avī­zes la­sī­tā­ji, ie­dzī­vo­tā­ji. Viens no ie­ro­si­nā­ju­miem bi­ja pa­stās­tīt par Tri­kā­tas dok­to­rā­ta ār­sti INESI VERŠELO. Ar vi­ņu tie­ka­mies Tri­kā­tas pa­gas­ta cen­tra ga­rā­kās mā­jas ot­ra­jā stā­vā — dok­to­rā­tā.

Attēlā:

ĀRSTA KABINETĀ. Ti­ja Gra­ta Sē­ne (no krei­sās) un Ine­se Ver­še­lo.

 

Ine­se Ver­še­lo ir ne­lie­la au­gu­ma jau­nek­lī­ga tumš­ma­te. Grū­ti no­ti­cēt, ka vi­ņa jau il­gus ga­dus ir ār­ste.

Pēc augst­sko­las Ine­se strā­dā­ju­si Val­kas slim­nī­cā. Pēc dek­rē­ta at­va­ļi­nā­ju­ma te­ra­pei­ta vie­ta slim­nī­cā vairs nav bi­ju­si brī­va. Pie­dā­vā­ta Tri­kā­ta, jo dak­te­re In­dra Li­lien­tā­le bi­ja mai­nī­ju­si dar­ba vie­tu. Te dak­te­re Ine­se Ver­še­lo strā­dā jau 17. ga­du un ga­dus des­mit dzī­vo­ju­si dar­ba vie­tā...

Kā vēs­ta 1970. ga­dā iz­do­tā Lat­vi­jas PSR Ma­zā en­cik­lo­pē­di­ja, pirms ga­diem 40 Tri­kā­tā bi­ju­si lau­ku ie­cir­kņa slim­nī­ca ar 25 vie­tām. Pēc tam — lau­ku am­bu­lan­ce. Kad pirms ga­diem 13 va­ja­dzē­jis at­bil­sto­ši lai­kam mai­nīt no­sau­ku­mu, ra­dies Tri­kā­tas dok­to­rāts, SIA.

Ar kā­dām kai­tēm un sū­dzī­bām cil­vē­ki ie­ro­das? Dak­te­re ar smai­du sa­ka: vieg­lāk no­saukt tās, par ko ne­sū­dzas. Daudz­ko var no­kār­tot dok­to­rā­tā, bet ana­lī­zes, rent­gens, spe­ci­ā­lis­tu kon­sul­tā­ci­jas pie­eja­mas Smil­te­nē vai Val­mie­rā.

Dak­te­re ru­nā klu­si, sa­vu dar­bu ne­iz­ce­ļot. Sa­ru­nā ie­sais­tās feld­še­re TIJA GRATA SĒNE. Feld­še­re ir daudz ru­nī­gā­ka, me­di­cī­nā un Tri­kā­tā jau kopš 1985. ga­da. Arī vi­ņai ir aug­stā­kā iz­glī­tī­ba. Vi­ņa pa­stās­ta, ka, di­bi­not SIA, bi­jis priekš­li­kums no­sau­ku­mā ie­likt dak­te­res vār­du un uz­vār­du, bet dak­te­re ka­te­go­ris­ki at­tei­ku­sies. Pie dak­te­res, sa­ka feld­še­re, nāk ne ti­kai kā pie ār­stes, nāk arī kā pie psi­ho­lo­ga, so­ci­ā­lā dar­bi­nie­ka, kā pie cil­vē­ka, ar ko var pa­ru­nā­ties un ie­gūt sirds­mie­ru.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru