Programma «Skolas auglis» Valmieras skolās

- 28.Marts, 2011
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Veik­smī­gi no­slē­dzies ES pro­jekts «Sko­las aug­lis». Val­mie­ras pa­mat­sko­lā, Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā un Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lā 981 sko­lēns ik die­nu no 10. jan­vā­ra līdz 25. feb­ru­ā­rim. sa­ņē­ma aug­ļus un dār­ze­ņus no zem­nie­ku saim­nie­cī­bām «Me­ži­ņi» un «Re­ķi».

Attēlā:

LABPRĀT. Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las jau­nā­ko kla­šu sko­lē­ni starp­brī­dī iz­dzert glā­zi svai­ga pie­na nav sku­bi­nā­mi — arī sko­lo­tā­jas Sa­ni­tas Ap­sī­tes 2. kla­sei tas gar­šo la­bi.

 

Mi­nē­to sko­lu bēr­nus ap­kal­po ēdi­nā­ša­nas uz­ņē­mums SIA «Kan­tī­ne B», kam, pro­tams, ne­bi­ja šau­bu ie­sais­tī­ties pro­jek­tā. Fir­ma ir gan­da­rī­ta, ka sek­mī­gi iz­de­vies īs­te­not šo pro­jek­tu, ba­gā­ti­not sko­lē­nu uz­tu­ru ar vit­amī­niem. Sep­ti­ņās ne­dē­ļās Val­mie­ras pa­mat­sko­las jau­nā­ko kla­šu au­dzēk­ņi ap­ē­du­ši 12301 por­ci­ju aug­ļu un dār­ze­ņu, vies­tu­rie­ši — 10974 por­ci­jas, 5. vi­dus­sko­las sko­lē­ni — 3956. Lai sek­mē­tu pro­jek­ta ap­gu­vi, sko­lās or­ga­ni­zē­ti arī iz­glī­to­jo­ši pa­sā­ku­mi par ve­se­lī­gu dzī­ves­vei­du.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru