Putnu būru gatavības pārbaude

- 11.Marts, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Pērn ag­rā pa­va­sa­rī da­bas drau­gi ko­pā ar Je­ru sko­lē­niem Se­das dī­ķos iz­vei­do­ja ligz­do­ša­nas vie­tas pī­lēm un bū­rus gai­ga­lām, kur va­rē­tu ie­mi­ti­nā­ties arī me­ža pū­ces. Ie­priek­šē­jā sest­die­nā jau­nie je­rie­ši ko­pā ar jau­nie­šiem no Burt­nie­kiem, Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des ve­cā­ko in­spek­to­ru Rū­tas Ze­pas, An­da Zvej­nie­ka un sko­lo­tā­ja Ju­ra Al­pa ro­si­nā­ti, de­vās iz­vēr­tēt ligz­du stā­vok­li un sa­kār­tot tās put­nu ligz­do­ša­nai.

Attēlā:

PĒC DARBIŅIEM UZ LEDUS. Ne ti­kai tē­ja, bet arī gan­da­rī­jums par pa­veik­to sil­dī­ja tal­ci­nie­kus.

 

Jau­nie da­bas drau­gi se­ci­nā­ja, ka vi­sas pī­ļu ligz­das ir iz­man­to­tas. Tās tal­ci­nie­ki uz pā­lī­šiem pie­stip­ri­nā­ja no jau­na ar zie­mā iz­do­mā­tām un Je­ru sko­lā iz­ga­ta­vo­tām ko­ka kon­struk­ci­jām. Ligz­dās ti­ka no­mai­nīts arī ie­sma­ku­šais, pe­rē­ša­nai iz­man­to­tais siens. Nā­cās arī kon­sta­tēt, ka da­ļa ligz­du no­kri­tu­šas un ie­sa­lu­šas le­dū. Pie tām ie­ce­rēts at­griez­ties, kad le­dus būs pa­ku­sis.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru