Ražo... skaistumu

- 13.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

— Mums se­zo­na sā­kas mar­tā, kad zie­di­nā­ša­nai ga­ta­vo­jam at­rait­nī­tes, hi­a­cin­tes, au­dzē­jam stā­di­ņus, un bei­dzas ar Ad­ven­ta vai­na­dzi­ņiem, — stās­ta bēr­zai­nie­te AUSMA PURBĒRZIŅA. Vi­ņa ir pār­lie­ci­nā­ta — ja vien cil­vē­kam ir ze­me, ne­kā­da krī­ze ne­draud. Pro­tams, va­ja­dzī­ga arī lie­la uz­ņē­mī­ba.]

Attēlā: PIE SKOLAS. Aus­ma Pur­bēr­zi­ņa pie kla­šu vei­do­ta­jām zie­du kom­po­zī­ci­jām, ku­rās ir arī vi­ņas au­dzē­tie zie­di. Ar vi­ņas ga­ta­vo­ta­jiem mar­grie­ti­ņu un ru­dzu­pu­ķu vai­na­dzi­ņiem ma­zās de­jo­tā­jas va­sa­rā ro­tā­jās Sko­lē­nu dzies­mu un de­ju svēt­kos.

Zie­dēs nar­ci­šu lauks

Biz­ness sā­kās ar lie­to­to ap­ģēr­bu tir­go­ša­nu. Tam arī ti­ka ie­gā­dāts brau­ca­mais, kas ri­pi­nāts nu jau 25 ga­dus un la­bi no­der arī ta­gad, no­dar­bo­jo­ties ar zie­du au­dzē­ša­nu. Aus­ma rā­da kul­bā sa­lik­tos mai­sus ar skais­tiem nar­ci­šu sī­po­liem — tik­ko ie­gā­dā­ti 10 tūk­sto­ši sī­po­li­ņu, tie ta­gad jā­sa­stā­da, bet priek­šā vēl ie­priek­šē­jo ga­du nar­ci­ses, tā ka pa­va­sa­rī lauks būs vie­nos zie­dos — plauks des­mit liel­zie­du nar­ci­šu šķir­nes. Ir vērts aiz­braukt pa­ska­tī­ties.

Aus­mai nar­ci­ses pa­tīk, jo pa­va­sa­rī tās zied vie­nas no pir­ma­jām. Ar­vien va­ja­got jau­nas šķir­nes, jo ve­cās pa­ma­zām ap­nī­kot. Paš­laik mo­dē esot smar­žī­gās, bie­zās. Ša­jās die­nās au­dzē­tā­ja gai­da at­sū­tām jau­nu liel­zie­du šķir­ni ar iz­teik­ti pla­tu sar­ka­nu vi­di­ņu. Vi­ņa ir pār­lie­ci­nā­ta, ka viss sa­nāks, kā ie­ce­rēts, jo vie­tē­jā SIA «Ona­va», ar ko no­slēgts lī­gums, vi­su jau­no vis­pirms iz­mē­ģi­na sa­vos lau­ci­ņos.

Nar­ci­ses bez pār­stā­dī­ša­nas au­got trīs ga­dus, tad tās pār­liek jau­nā vie­tā, bet nar­ci­šu ze­mē stā­da, pie­mē­ram, mar­grie­tas — lai ze­me at­pū­šas. Lī­dzī­gi rī­ko­jas ar li­li­jām, to Aus­mai gan ne­esot daudz, pa­ma­tā Āzi­jas gru­pas, kas la­bi zied lau­kā.

Pēc nar­ci­sēm nāk tul­pes, tad gla­di­o­las, dā­li­jas, kri­zan­tē­mas...


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru