Rīgas iela gatava? Ir un nav

2.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Nu jau la­bu lai­ci­ņu piln­vēr­tī­gai au­to, mo­to, ve­lo un gā­jē­ju kus­tī­bai pēc re­kon­struk­ci­jas at­vēr­ta Rī­gas ie­la Val­mie­rā. Vis­maz pa­gai­dām nav ne­kā­du pre­ten­zi­ju pret būv­nie­ku dar­ba kva­li­tā­ti, sa­vu­kārt, iz­man­to­jot vi­su to, kas un kā pa­re­dzēts pro­jek­tā un tā­pēc re­a­li­zēts, ir jau fik­sēts šis tas, par ko do­mas da­lās. Par jau­no Rī­gas ie­lu Lies­ma iz­vai­cā­ja Val­mie­ras paš­val­dī­bas iz­pild­di­rek­to­ru Jāni BAIKU.

Val­mie­rie­ši kreņ­ķē­jas, ka au­to­bu­su pie­tu­rās Rī­gas ie­lā nav bū­di­ņu. Ru­dens sā­cies ar lie­tu. Dzir­dē­tas ru­nas, ka bū­di­ņām ne­esot nau­das...

Tā nav tais­nī­ba. Mēs vien­kār­ši gri­bē­jām ie­tau­pīt, var­būt tā­pēc šis pro­cess ir ie­ka­vē­jies. Sā­ku­mā bi­ja do­māts paš­val­dī­bai par sa­viem lī­dzek­ļiem uz­stā­dīt pie­tu­ru no­ju­mes, bet šo­va­sar pēc pār­ru­nām esam at­ra­du­ši kom­pā­ni­ju, kas bū­di­ņas uz­stā­dīs par sa­viem lī­dzek­ļiem, lai ne­no­slo­go­tu paš­val­dī­bas bu­dže­tu. Tā­pēc dar­bi ie­ķē­ru­šies. Kat­rā zi­ņā sep­tem­brī bū­di­ņas au­to­bu­su pie­tu­rās tiks uz­stā­dī­tas.

Tad jau to uz­stā­dī­ša­nas un eks­plu­a­tā­ci­jas me­hā­nisms ir jau zi­nāms — fir­ma par sa­vu nau­du uz­stā­da un ie­gul­dī­ju­mus at­pel­na ar re­klā­mas iz­vie­to­ša­nu stik­lo­ta­jās vit­rī­nās.

Jā. Tā fir­ma, kas Val­mie­rā au­to­bu­su pie­tu­ras sa­vu­laik ap­rī­ko­ja ar bū­di­ņām, pat­la­ban sa­vu biz­ne­su Lat­vi­jā ne­pa­pla­ši­na, tā­pēc ne­in­ves­tē. At­ra­dām ci­tu uz­ņē­mu­mu, kas bū­di­ņas uz­stā­dīs un arī no­dro­ši­nās to eks­plu­a­tā­ci­ju. Kaut esam aiz­ka­vē­ju­šies, jo Ei­ro­pā, kur šīs bū­di­ņas ra­žo, tik­ko bei­dzas va­sa­ras at­va­ļi­nā­ju­mu se­zo­na, to­mēr uz­ska­tu, ka esam spē­ju­ši bū­tis­ki ie­tau­pīt — vie­nas bū­di­ņas iz­mak­sas at­ka­rī­bā no kon­fi­gu­rā­ci­jas to­mēr ir 3 — 4 tūk­sto­ši la­tu plus vēl ap­kop­ša­na.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru