Sāp joprojām

- 25.Novembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

No­vem­bra pē­dē­jās die­nas Po­li­tis­ki re­pre­sē­to bied­rī­bai ir dar­bī­gas, dau­dziem no­ti­ku­miem ba­gā­tas.

Bi­jām šo­gad pē­dē­jā tal­kā Lik­teņ­dār­zā: ie­stā­dī­jām ko­ku un ko­pē­jā krā­vu­mā no­li­kām pe­lē­kos lauk­ak­me­ņus mū­su sū­ro bēr­nī­bas un jau­nī­bas die­nu un tu­vi­nie­ku pie­mi­ņai.

Sv. Sī­ma­ņa baz­nī­ca mums uz­dā­vi­nā­ja 50 brīv­bi­ļe­tes Ce­rī­bu fes­ti­vā­la ap­mek­lē­ju­mam Arē­nā Rī­ga. Sa­rī­ko­ju­mu rī­ko­ja kris­tie­šu baz­nī­cas sa­dar­bī­bā ar Bil­li­ja Gret­he­ma Evaņ­ģē­lis­ko aso­ci­ā­ci­ju no ASV. Va­re­nais drau­džu kop­ko­ris dzie­dā­ja arī Jā­ņa Lū­sē­na un Ine­ses Zan­de­res Rī­ta lūg­ša­nu. Ta­ču vis­vai­rāk aiz­kus­ti­nā­ja sa­rī­ko­ju­ma pir­mā dzies­ma: Go­di­niet va­re­no Die­vu. Ska­nē­ja arī Fran­kli­na Gre­he­ma la­bās vēsts slu­di­nā­ša­na, Rī­gas Do­ma zē­nu ko­ris, Ie­va Aku­rā­te­re, Trīs te­no­ri un vai­rā­ki ci­ti, arī iz­ci­lu ār­zem­ju māk­sli­nie­ku priekš­ne­su­mi.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru