Seno latviešu kāzu rituāls

- 22.Oktobris, 2010
Dzīvesstils
Laikrakstā

Mūs­die­nās dau­dzi ir aiz­mir­su­ši se­no lat­vie­šu cil­vē­ka mū­ža ot­ru sva­rī­gā­ko go­da — kā­zu — tra­dī­ci­ju vēs­tu­ris­kos ele­men­tus. Vid­ze­mes no­va­dā tās nav sa­gla­bā­ju­šās pil­nī­bā. Mūs­pu­sē šos cil­vē­ka dzī­ves sva­rī­gā no­ti­ku­ma ri­tu­ā­lus ne­ļauj aiz­mirst Val­mie­ras mu­ze­ja ko­lek­tīvs «Grie­zes», kas da­žus ri­tu­ā­lus veic jau vai­rāk ne­kā des­mit ga­dus.

Attēlā:

ZIEDOJUMS UGUNIJ. 10.10.2010. Se­no lat­vie­šu kā­zu ri­tu­ā­lu bi­ja iz­vē­lē­ju­šies arī Lin­da un Ma­reks Ra­kic­ki. Ūde­ni lej uz ugu­ni, jo ūdens ir sirds un dvē­se­les skaid­rī­bas sim­bols.

— To­reiz kāds jau­nais pā­ris mums pa­lū­dza iz­vei­dot kā­zu pa­sā­ku­mu mu­ze­jā. Tad arī sā­ku pār­do­māt tā sa­tu­ru,— stās­ta Val­mie­ras mu­ze­ja iz­stā­žu un pa­sā­ku­mu no­da­ļas va­dī­tā­ja Gu­na Med­ne. — Pirms dau­dziem ga­diem no vec­mā­mi­ņas man­to­ju­mā sa­ņē­mu 1936. ga­dā iz­do­tus Dai­nu sē­ju­mus, kas, ma­nu­prāt, ir viens no la­bā­ka­jiem iz­de­vu­miem, jo ta­jos ir daudz ri­tu­ā­lu ap­rak­stu. Kā­das grā­ma­tas at­ra­dās arī bib­li­o­tē­kās — la­sī­ju, mek­lē­ju kā no­va­dos kā­zas svi­nē­tas. Par Vid­ze­mes ri­tu­ā­liem in­for­mā­ci­jas nav, tā­dēļ sa­la­sī­ju zi­ņas no da­žā­diem no­va­diem pēc sa­vām sa­jū­tām, do­mā­jot par to, kas cil­vē­kus va­rē­tu pie­sais­tīt. Arī paš­laik šo ri­tu­ā­lu pa­pil­di­nām ar da­žā­dām ni­an­sēm. Ag­rāk kā­zas svi­nē­ju­ši as­to­ņas die­nas, un var ie­do­mā­ties, cik daudz bi­ja ri­tu­ā­lu un dar­bī­bas.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru