Skolotāja. Jau bērnībā

- 21.Janvāris, 2011
Viesis
Laikrakstā

SINTIJA KEZIKA. Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas lat­vie­šu va­lo­das un li­te­ra­tū­ras sko­lo­tā­ja, avī­zes Sko­las ka­ba­ta kon­sul­tan­te, div­ga­dī­gā Ral­fa mā­mi­ņa.

Di­rek­to­ra viet­nie­ce mā­cī­bu dar­bā Edī­te Bū­ma­ne: — Ļo­ti jau­ka sko­lo­tā­ja, per­spek­tī­va, brī­niš­ķī­gi sa­pro­tas ar ve­cā­ka­jiem ko­lē­ģiem, ie­jū­tī­ga, drau­dzī­ga pret sko­lē­niem. Labs ie­gu­vums sko­lai. Kon­sul­tē sko­las avī­zes vei­do­tā­jus, veik­smī­gi sa­dar­bo­jo­ties arī ar sko­lē­niem, kam ne­mā­ca. Drau­dzī­gā ai­ci­nā­ju­ma sa­ka­rā ko­lek­tī­vā no­tiek bal­so­ša­na — ad­mi­nis­trā­ci­ja sko­lo­tā­ju Sin­ti­ju ko­pā ar In­dru Vē­ve­ri un Ine­tu Amo­li­ņu no­sau­ku­si no­mi­nā­ci­jā Ra­do­šais, per­spek­tī­vais sko­lo­tājs, kas vien jau ir zi­nāms no­vēr­tē­jums.

Sin­ti­ja Ke­zi­ka dzi­mu­si, mā­cī­ju­sies Val­mie­rā un pēc pe­da­go­ģi­jas stu­di­jām Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­tē 2005. ga­dā at­grie­zu­sies Val­mie­rā: — Man bi­ja di­vas pa­tie­šām la­bas un vēr­tī­gas prak­ses Rī­gas vi­dus­sko­lās, bet Rī­ga ne­vi­li­na. Va­ru aiz­braukt uz kur­siem, uz te­āt­ri, bet dzī­vot un strā­dāt — nē, drūz­ma, sa­strē­gu­mi ie­lās nav man. Val­mie­ra ir mī­ļa, te dzī­vo ma­na ģi­me­ne, drau­gi. Un va­ka­ri, brīv­die­nas va­sa­ra lau­kos, da­bas tu­vums ir vis­la­bā­kā at­pū­ta.

Kā no­kļu­vāt Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jā?

Kā vi­si pēc augst­sko­las bi­ju dar­ba mek­lē­ju­mos. Ma­nā, Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lā, brī­vas vie­tas ne­bi­ja, bet ra­dās ie­spē­ja strā­dāt ģim­nā­zi­jā. Es­mu lai­mī­ga, ka no­nā­cu tie­ši ša­jā sko­lā, kur ir brī­niš­ķī­gi, pre­tim­nā­ko­ši un sa­pro­to­ši ko­lē­ģi. Di­rek­tors, sko­las ad­mi­nis­trā­ci­ja ir ra­dī­ju­ši vi­di, ku­rā va­ram jus­ties kā zi­vis ūde­nī. Ēr­ti, dro­ši, vieg­li, mums ir viss, lai mā­cī­tu un mo­ti­vē­tu sko­lē­nus. At­liek ti­kai strā­dāt un gri­bēt to da­rīt.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru