Sports

"BK Valmiera" zaudē Ventspilī

- 4.Novembris, 2010
Sports
Portālā

3.novembrī "BK Valmiera" Latvijas Basketbola līgas ietvaros izbraukumā tikās ar "Ventspils" vienību. Arī šoreiz komanda ar 69:55 zaudēja spēlē, paliekot bez uzvarām šosezon.

Nav stabilitātes — nav uzvaru

- 1.Novembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Sest­dien Šau­ļos Val­mie­ras bas­ket­bo­lis­ti tur­pi­nā­ja sa­vu ne­veiks­mju sē­ri­ju BBL Eli­tē, ot­ro rei­zi šo­se­zon tie­ko­ties ar Lie­tu­vas pērn tre­šo la­bā­ko ko­man­du, ko Val­mie­rā bi­ja re­ā­las ie­spē­jas uz­va­rēt (pa­ga­ri­nā­ju­mā 86:93), šo­reiz ti­ka pie­dzī­vots bez­ie­ru­nu zau­dē­jums. At­kal mū­sē­jiem ļo­ti pie­trū­ka pa­mat­sa­stā­va vī­ru Kauf­ma­ņa un An­dže­jev­ska, no pā­rē­jiem lau­ku­mā gā­ju­ša­jiem pār­lie­ci­no­šu snie­gu­mu de­mon­strē­ja vien da­ži. Pēc 6 zau­dē­tām spē­lēm par vie­tu BBL ta­bu­las pē­dē­jā ai­lī­tē var­būt pat va­rē­tu īpa­ši ne­sa­trauk­ties, ja ar kat­ru nā­ka­mo kār­tu ar­vien la­bāk ne­spē­lē­tu mū­sē­jo te­o­rē­tis­kie pre­ti­nie­ki cī­ni­ņā par vie­tu BBL aug­stā­ka­jā sa­bied­rī­bā — lī­gas jaun­pie­nā­cē­jiem Ru­du­pis bi­lan­ce 3/3, TTU/Ka­lev 2/4, Per­las 1/5, Dolp­hins 3/2, bet pērn ap­steig­ta­jiem Ne­ve­žis pat 4/1 un Lie­pā­jas Lau­vām 2/4. Tē­lai­ni iz­sa­ko­ties, vil­ciens jau uz­ņē­mis tem­pu, bet mēs vēl ti­kai ka­sē mak­sā­jam par bi­ļe­ti...

Meitenes spēlē un uzvar

- 1.Novembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Yo­nex bal­vas iz­cī­ņā Āda­žos ve­cu­ma gru­pā līdz 10 ga­diem at­zī­mē­ja­mus pa­nā­ku­mus gu­va jau­nās te­ni­sis­tes Pau­la Port­na­ja un De­bo­ra Bēr­zi­ņa.

"BK Valmiera" neaizsniedzas līdz uzvarai Šauļos

- 30.Oktobris, 2010
Sports
Portālā

Šodien 30.oktobrī, "BK Valmiera" Baltijas Basketbola līgas ietvaros izbraukumā šosezon otro reizi tikās ar Lietuvas trešo spēcīgāko komandu - "Šauļi". Arī šoreiz komandai nācās sarūgtināt līdzjutējus, jo ar 93:79 tika piedzīvots kārtējais zaudējums.

Būtu Zilākalna Marta dzīva...

- 29.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Nudien, vērojot jaunās basketbola sezonas sākumu Valmieras komandā, prātā nāk domas par kolektīvu (at)buršanas speciālistes apmeklējumu: kurš noņems mūsējiem šoruden uzkritušo traumu lāstu?!

"BK Valmiera" pēdējās sekundēs piekāpjas "TTU/Kalev"

- 28.Oktobris, 2010
Sports
Portālā

Vakar, 27.oktobrī, "BK Valmiera" Baltijas Basketbola līgas ietvaros izbraukumā tikās ar igauņu "TTU/Kalev" vienību. Sīva cīņa noritēja līdz pēdējām spēles sekundēm, bet diemžēl veiksme nebija "BK Valmiera" pusē un ar 87:84 tika piedzīvots sāpīgs zaudējums.

"BK Valmiera" pievienojas Edijs Šlesers

- 26.Oktobris, 2010
Sports
Portālā

Basketbola klubs Valmiera turpina pastiprināt sastāvu un šonedēļ komandai pievienojas 24 gadus jaunais un 187 cm garais saspēles vadītājs Edijs Šlesers, kurš aizvietos savainojumu guvušo Jāni Kaufmani.

Pacietību un meistarību!

- 26.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Ar to pirmo noteikti jābruņojas Valmieras līdzjutējiem, gaidot šoruden pirmo uzvaru, jo arī septītajā jaunās sezonas mačā mūsējiem līdz gavilēm pietrūka dažu pašu iemestu grozu.

Aicina pieteikt sportiskos sasniegumus

- 26.Oktobris, 2010
Sports
Portālā

Lai veicinātu veselīga dzīvesveida un jauno sportistu panākumu popularizēšanu, suminātu sportistus, komandas par sasniegumiem, Valmieras pilsētas pašvaldība līdz 2010.gada 12.novembrim aicina pieteikt kandidātus apbalvojumiem „Bērnu un jauniešu sporta laureāts” un ''Sportiskie sasniegumi''.

Valmierai pēriens arī Jelgavā

- 22.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Žēl, bet arī treš­dien, Jel­ga­vā LBL čem­pi­o­nā­ta ma­čā sa­cen­šo­ties ar Zem­ga­li, mū­su bas­ket­bo­lis­ti ne­spē­ja re­a­li­zēt sa­vu po­ten­ci­ā­lu lau­ku­mā. Va­dot spē­li kā pa viļ­ņiem, lai­mī­gi ti­ka iz­rau­ta ie­spē­ja spē­lēt pa­ga­ri­nā­ju­mu, ta­ču ta­jā jel­gav­nie­ki vairs ne­ļā­va vie­siem gūt ne pun­kta...

"BK Valmiera" spēlētāji aicina pievērsties basketbolam

- 22.Oktobris, 2010
Sports
Portālā

Vakar, 21. oktobrī, svinīgi un ar dažādām sportiskajām aktivitātēm tika atklāta jaunā Valmieras pamatskolas sporta zāle. Atklāšanā piedalījās arī "BK Valmiera" basketbolisti, kuri guva lielu bērnu atsaucību! Tāpat Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas (LJBL) rīkotās akcijas "Basketbols aicina" ietvaros "BK Valmiera" spēlētāji Jānis Graudiņš un Sandis Amoliņš vadīja sporta stundu ceturto klašu skolēniem.

"Valmierai" pietrūkst muskuļu

- 18.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Vēl pre­cī­zāk — pat­la­ban mū­su gal­ve­nā bas­ket­bo­la ko­man­da, jeb­ku­ram pre­ti­nie­kiem re­ā­li spē­jot pre­tī likt kaut la­bi tre­nē­tus un cī­nī­ties gri­bo­šus, ta­ču ti­kai kna­pi sep­ti­ņus at­bil­sto­šas meis­ta­rī­bas vī­rus, la­bā­ka­jā ga­dī­ju­mā spēs kon­ku­rēt cī­ņā par pēr­nai se­zo­nai līdz­vēr­tī­gu vie­tu Lat­vi­jā, ka­mēr Bal­ti­jas ma­čos ar tik īsu un maz­pie­re­dzē­ju­šu re­zer­vis­tu so­li­ņu cī­nī­ties par uz­va­rām būs ļo­ti grū­ti, lai ne­teik­tu vai­rāk. To uz­ska­tā­mi pie­rā­dī­ja piekt­dien un sest­dien VOC bas­ket­bo­la lau­ku­mā re­dzē­tais. Ta­ču līdz­ju­tē­ji no ko­man­das, kam pēr­nā se­zo­na bi­ja la­bā­kā pē­dē­jos ga­dos, ta­ču gai­da pa­nā­ku­mus arī šo­reiz.

Divas uzvaras "Rubenes" meitenēm, vīriem kārtējais "zāģis"

- 18.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Gūs­tot di­vus pa­nā­ku­mus pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē, ie­ras­ta­jās lī­der­po­zī­ci­jās ar 5 spē­lēs gū­tiem 10 pun­ktiem Lat­vi­jas flor­bo­la čem­pi­o­nā­ta virs­lī­gas tur­nī­ra ta­bu­lā at­grie­zu­šās seš­kār­tē­jās valsts čem­pi­o­nes ru­be­nie­tes, kas piekt­dien ar 8:2 (2:1, 4:1, 2:0) iz­brau­ku­mā uz­vei­ca Rī­gas Lau­vas/ERREA, bet svēt­dien sa­vā lau­ku­mā ar 16:3 (4:0, 4:1, 8:2) sa­grā­va Ķe­ka­vas no­va­da ko­man­du. Ma­čā ar Rī­gas Lau­vām mū­sē­jo la­bā vār­tus pir­ma­jā treš­da­ļā gu­va Za­ne Kla­be­re un Edī­te Ban­ka­va, ot­ra­jā — Ma­da­ra Ada­ma­ne, Ma­da­ra Gai­le, Lin­da Lī­ce un Za­ne Kla­be­re (ma­zā­ku­mā), bet tre­ša­jā pe­ri­o­dā pre­cī­zi me­tie­ni pa­de­vās Džei­nai Eg­lī­tei un Kris­tī­nei Ban­ka­vai.

"BK Valmiera" piekāpjas "Ņevežis"

- 16.Oktobris, 2010
Sports
Portālā

Vakar, 15.oktobrī Baltijas Basketbola līgas ietvaros "BK Valmiera" sezonas atklāšanas spēlē uzņēma lietuviešu "Ņevežis" komandu. "BK Valmiera" ar 60:70 piekāpās pretiniekiem. Tāpat visiem spēles apmeklētājiem tika dāvināts saldais PŪRES ievārījums un bērniem darbojās radošais stūrītis. Nākamā mājas spēle jau šodien plkst.18.30, kad uzņemsim "Šauļu" basketbolistus!

Es vēl neesmu sezonu beidzis!

- 15.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Ap­mē­ram tā olim­pis­kais un div­kār­tē­jais pa­sau­les čem­pi­ons lat­vie­tis Mā­ris Štrom­bergs at­bil­dē­ja žur­nā­lis­tiem, kas vi­ņu Fran­ci­jā pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē ap­svei­ca ar šo­se­zon iz­cī­nī­tiem jau trim vis­aug­stā­ka­jiem BMX ti­tu­liem Eli­tes vī­ru kla­sē — uz­va­ru pa­sau­les čem­pi­o­nā­tā, uz­va­ru Na­tio­nal Bicyc­le Le­a­gue (NBL) čem­pi­o­nā­tā un arī uz­va­ru BMX su­per­kro­sa Pa­sau­les kau­sa iz­cī­ņas kop­vēr­tē­ju­mā:

Veloorientēšanās Cēsīs

- 15.Oktobris, 2010
Sports
Portālā

19. oktobrī Citāds jauniešu centrs Cēsīs organizē orientēšanās ar interesantiem uzdevumiem. Starts plkst. 17:00. Pasākuma mērķis ir kopā jautri pavadīt laiku, spītējot rudens dzestrumam, izmantot iespēju pavizināties ar velosipēdu un veicināt Cēsu jauniešu veselīga dzīves veida paradumus. Pasākuma veidotāji ir īpaši padomājuši par labu atmosfēru un balvām.