Tādi darbi paliek

- 19.Novembris, 2010
Viesis
Laikrakstā

Tri­kā­tas pa­gas­ta zem­nie­ku saim­nie­cī­bas Ir­bī­tes va­dī­tājs RIHARDS CIRCENIS ir tā­lu zi­nāms. Šo­reiz sa­ru­na pirms lie­las ju­bi­le­jas.

Kur esat dzi­mis un par ko pui­kas ga­dos gri­bē­jāt būt?

Šķil­bē­nu pa­gasts kād­reiz bi­ja Ab­re­nes ap­riņ­ķī, pēc tam Bal­vu ra­jo­nā. Upī­te Kuh­va, kas tek ma­nu sen­ču ze­mē, ir Lat­vi­jas - Krie­vi­jas ro­bež­upe. Dzī­ve lau­kos, ga­nu gai­tas... Bi­ju, pro­tams, ori­en­tēts uz lauk­saim­nie­cī­bu un sa­pra­tu: jā­mā­cās. Tā­pēc pa­bei­dzu Vi­ļa­kas vi­dus­sko­lu, iz­stu­dē­ju Lauk­saim­nie­cī­bas aka­dē­mi­jā un kļu­vu par mā­cī­tu zoo­teh­ni­ķi.

Ir va­dī­tas kop­saim­nie­cī­bas, il­gus ga­dus la­sī­tas lek­ci­jas Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­tē. Un tad lē­mums saim­nie­kot Tri­kā­tas pa­gas­tā.

Jā, jau­nos ga­dos bi­ju kol­ho­za Kur­ze­me priekš­sē­dē­tājs, va­dī­ta arī pa­raug­saim­nie­cī­ba Sa­las­pi­lī. Augst­sko­lā no­strā­dā­ju 16 ga­dus, es­mu eko­no­mi­kas zi­nāt­ņu dok­tors, man ir pe­da­go­ģis­kais grāds. 1993. ga­dā, aiz­ejot no dar­ba Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­tē, bi­ju do­cents. Mū­ža darbs, var teikt ir eko­no­mi­ka.

Lat­vi­jai at­kal to­pot brī­vai, ti­ka at­gū­ti īpa­šu­mi. Sie­va dzi­mu­si Tri­kā­tas pa­gas­tā, ta­gad tā ze­me at­ro­das Vij­cie­ma pa­gas­tā. Vi­ņa bi­ja vie­nī­gā man­ti­nie­ce čet­rām vec­saim­nie­cī­bām un lauk­saim­nie­cī­bas augst­sko­lā bi­ja ie­gu­vu­si eko­no­mis­tes iz­glī­tī­bu. Tik­ko kļu­vu­ši pen­si­o­nā­ri, mēs iz­lē­mām sākt saim­nie­kot at­gū­ta­jos 315 hekt­āros. Te ap 40 ha me­ža bi­ja cir­ša­nas ve­cu­mā, gal­ve­no­kārt simt­ga­dī­gas prie­des, un tas bi­ja liels ka­pi­tāls.

Ta­gad ma­nā saim­nie­cī­bā ir 1420 ha, no tās ap 300 ha — mežs. No­mā ir 130 ha.

 

Attēlā:

RIHARDS CIRCENIS. Ok­tob­rī viņš kon­kur­sa Zel­ta lauks no­slē­gu­mā Jaun­mo­ku pi­lī sa­ņē­ma ap­bal­vo­ju­mu par mū­ža ie­gul­dī­ju­mu lauk­saim­nie­cī­bā. 21. no­vem­brī vi­ņam 80 ga­du ju­bi­le­ja.

 

Komentāri
Pievienot komentāru