Trīs jauni tilti Miegupītes takā

- 13.Oktobris, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Be­ve­rī­nas no­va­da Kau­gu­ru pa­gas­tā strā­dī­gi ļau­dis ša­jās die­nās at­jau­no­ju­ši trīs ko­ka til­ti­ņus (6,8 un 12 m) starp Mūr­mui­žu un Vīn­kal­nu mā­jām — pā­ri Bū­tes strau­tam, pā­ri Mieg­upes pie­te­kai Mī­le­nis un pā­ri Mieg­upei pie Ro­mu mā­jām Mieg­upes kul­tūr­vēs­tu­ris­kās da­bas ta­kā. Dar­bi veik­ti ar Me­ža die­nas 2011 pro­jek­ta ma­te­ri­ā­lo at­bal­stu.

Attēlā:

TOP. Til­ti­ņu uz be­to­na pa­ma­tiem mon­tē Os­kars Mu­hins, Kār­lis Go­lu­bov­skis, Jā­nis un Mā­ris Mi­ruš­ki­ni.

Ro­mā­na Vaš­čen­ko fo­to

Jau se­šus ga­dus Mieg­upes da­bas ta­ku kopj Ro­māns Vaš­čen­ko ar do­mu­bied­riem. Lī­dzī­gi kā til­tu mon­tā­ža arī pā­rē­jie dar­bi ša­jos ga­dos veik­ti uz vi­ņu en­tu­zi­as­ma pa­ma­ta, strā­dā­jot brīv­prā­tī­gi no mai­zes­dar­ba brī­va­jā lai­kā. Ta­ka sā­kas Mūr­mui­žā un gan­drīz 10 km līdz pat Gau­jai un Pe­kas kal­nam ved gar Mie­gu­pi, ce­ļā sa­sto­pot vai­rā­kus ie­vē­rī­bas cie­nī­gus kul­tūr­vēs­tu­ris­kus ob­jek­tus, pie­mē­ram, Zen­tas Mau­ri­ņas til­tu, Ku­me­ļacs avo­tu, Mī­les­tī­bas ak­me­ni, Da­nie­la til­ti­ņu, māk­sli­nie­ka Jā­ņa Kal­mī­tes dzim­tās mā­jas u. c.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru