Ūdens diena

- 25.Marts, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

No 1993. ga­da pa­sau­lē un no 1996. ga­da Lat­vi­jā tiek at­zī­mē­ta Pa­sau­les ūdens die­na, kas pie­vērš cil­vē­ku uz­ma­nī­bu ūde­nim kā ek­sis­ten­ces avo­tam. Ir val­stis, kur ūdens ir ba­gā­tī­ba. Tuk­sne­sī tikt pie ūdens ir veik­sme, sāļš ūdens, kaut lie­lā vai­ru­mā, ne­vie­nam cil­vē­kam, dzīv­nie­kam un au­gam ne­var pa­lī­dzēt iz­dzī­vot. Cil­vē­ku uz pla­nē­tas kļūst aiz­vien vai­rāk, adek­vā­ti pa­lie­li­nās ūdens pa­tē­riņš. Ilg­sto­šu lie­tus­gā­žu re­zul­tā­tā ro­das plū­di, un mēs sa­kām, ka ūdens ir par daudz, bet, kad ir sau­sums vai ska­lo ūdens­va­dus, no­vēr­tē­jam ūde­ni kā ba­gā­tī­bu.

Attēlā:

Uzvarētājkomanda «PĪĻU DĪĶIS». No krei­sās: Lie­ne Ja­kob­so­ne, Rit­vars Pai­ja, Mar­ta Sa­li­ņa, Gusts Bēr­ziņš un Jā­nis Jer­ma­cāns. Bal­vā — eks­kur­si­ja uz uz­ņē­mu­mu un lie­tus­sar­gi.

 

Šo­gad Pa­sau­les ūdens die­nas ak­tu­a­li­tā­te bi­ja «Ūdens pil­sē­tai» un tās mo­to — «Ūdens pil­sē­tām, re­a­ģē­jot uz ur­ba­ni­zā­ci­jas iz­ai­ci­nā­ju­mu». Ar ko­man­du sa­cen­sī­bu - vik­to­rī­nu «Ko es zi­nu par ūde­ni?» un pla­kā­tu kon­kur­su «Ūdens ma­nā pil­sē­tā» Pa­sau­les ūdens die­na sa­dar­bī­bā ar SIA «Val­mie­ras ūdens» ti­ka at­zī­mē­ta arī Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā. Uz šo sa­dar­bī­bu ai­ci­nā­ja ģim­nā­zi­jas di­rek­to­re Agi­ta Za­ri­ņa, uz­sve­rot, ka sko­las va­dī­bas mēr­ķis ir iz­glī­tī­bas pro­gram­mas tu­vi­nāt dar­ba tir­gum, un tā­pēc kat­rai iz­glī­tī­bas pro­gram­mai ir sa­vi sa­dar­bī­bas part­ne­ri.

SIA «Val­mie­ras ūdens» va­dī­ba pa­stās­tī­ja par Pa­sau­les ūdens die­nu un no­or­ga­ni­zē­ja kon­kur­su sko­lē­niem. Kon­kurss ir sa­dar­bī­bas sā­kums. A. Za­ri­ņa pa­tei­cas SIA «Val­mie­ras ūdens» par or­ga­ni­zē­tī­bas aug­sto lī­me­ni un sa­dar­bī­bas lī­gu­mu, uz­sve­rot, ka ta­jā lie­la no­zī­me ir val­des priekš­sē­dē­tā­ja Iva­ra Ķik­ša per­so­nī­bai un ini­ci­a­tī­vai, vi­ņai ir pār­lie­cī­ba, ka «Val­mie­ras ūdens» būs veik­smīgs part­ne­ris da­bas­zi­nī­bu pro­gram­mas iz­vei­dei.

Kon­kur­sā pie­da­lī­jās 14 ko­man­das no vi­dus­sko­las kla­sēm. Uz­ņē­mu­ma mā­jas la­pā bi­ja ie­spē­ja ie­pa­zī­ties ar ūdens saim­nie­cī­bas vēs­tu­ri, dar­bī­bu un ak­tu­a­li­tā­tēm.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru