Uz mežu pēc prieka un veselības

- 8.Oktobris, 2010
Dzīvesstils
Laikrakstā

SANTAI PAEGLEI no ak­tī­vā tū­ris­ma cen­tra Eži, jau iz­vē­lo­ties stu­di­jas Vid­ze­mes Augst­sko­las tū­ris­tos, ci­tu do­mu ne­bi­ja: ne­kā­da vies­nī­cu vai vie­su mā­ju va­dī­ša­na, ti­kai un vie­nī­gi — būt kus­tī­bā. Ar ko­lē­ģi Ar­ni at­ra­du­ši starp­tau­tis­ko Nor­dic fit­ness or­ga­ni­zā­ci­ju, kas sa­ga­ta­vo ser­ti­fi­cē­tus nū­jo­ša­nas in­struk­to­rus un aiz­lai­du­ši uz Beļ­ģi­ju, kur ne­dē­ļas lai­kā ie­gu­vu­ši ne­pie­cie­ša­mās zi­nā­ša­nas, lai arī Val­mie­rā ie­va­zā­tu nū­jo­ša­nas tra­ku­mu.

SANTA PAEGLE: — Nav ko klau­sī­ties krī­ze, krī­ze... Kas no tā la­bāk? Es smai­du, ap­kārt jau pie­tiek no­piet­nu cil­vē­ku. La­bāk aiz­ie­sim nū­jo­ša­nas pār­gā­jie­nā, at­ce­ros, kā Igau­ni­jā pa ta­kas ma­li­ņu vien sa­la­sī­jām trīs spai­ņus sē­ņu. Lie­tus? Muļ­ķī­bas, jo dau­dzi zi­na ma­nu le­ģen­dā­ro tei­cie­nu par lie­tu kā ti­kai ūde­ni. Uz­vel­kam lie­tus­mē­te­lī­ti un — ejam. Vai kāds ir iz­ku­sis?

 

— Kus­tī­ba un mežs ir ma­na sti­hi­ja, — treš­die­nas pie­va­ka­rē ar se­vi ie­pa­zīs­ti­na San­ta: — Vis­maz 80 pro­cen­tu nū­jo­tā­ju ir sie­vie­tes, to at­li­ku­mu at­stā­ju kun­giem, jo ne­var teikt, ka vi­ņi to ne­da­ra, bet vī­rie­ši priekš­ro­ku dod nū­jo­ša­nai vie­nat­nē. Kun­gus arī vai­rāk vi­li­na re­zul­tāts, tā­pēc vi­ņi lab­prā­tāk spē­lē bas­ket­bo­lu, fut­bo­lu. Nū­jo­jot ne­pa­rā­dās lai­ka re­zul­tāts, ko nā­kam­reiz pār­spēt, bet at­ļau­šos to­mēr teikt, ka ir gan. — Ne­re­dzams, bet sa­jū­tams. Dā­mas ir sa­jūs­mā, kad pēc il­gās sē­dē­ša­nas pie da­to­ra vai grā­mat­ve­dī­bas pa­pī­riem var iz­kus­ti­nāt spran­du, at­brī­vot sa­vilk­tos ple­cus un vēl, ejot pa me­žu, at­slā­bi­nā­ties no stre­sa, pa­ma­nīt pir­mās ze­me­nes, pa­ru­nāt par bēr­niem, re­cep­tēm, sa­svei­ci­nā­ties ar tā­diem pa­šiem ak­tī­va­jiem.

TREŠDIENĀS. Nū­jo­ša­na ļauj iz­kus­ti­nāt sē­do­šā dar­bā ie­rū­sē­ju­šos kau­lus un lo­cī­ta­vas, au­dzē op­ti­mis­mu un liek vai­giem uz­zie­dēt. Vien jā­at­ce­ras, ka augst­pa­pē­žu kur­pes tad jā­at­stāj mā­jās.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru