Uz naudas sēdēt nedrīkst

- 4.Augusts, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

Dī­zeļ­deg­vie­las uz at­vieg­lo­ju­mu no ak­cī­zes ir pie­teikts vai­rāk ne­kā li­mits at­ļauj, zem­nie­kus in­for­mē Lauk­saim­nie­cī­bas at­bal­sta die­nes­ta di­rek­to­re An­na Vī­to­la-Hel­vi­ga un se­ci­na: var rē­ķi­nā­ties, ka būs ma­zāk ne­kā pērn, jo arī li­mits ir ma­zāks.

Attēlā:

BRĪDINA. Lauk­saim­nie­cī­bas at­bal­sta die­nes­ta di­rek­to­ra An­na Vī­to­la-Hel­vi­ga sla­vē eko­no­mis­ki iz­svēr­tus pro­jek­tus, brī­di­na par ne­go­dī­giem da­rī­ju­miem.

Rei­ņa Grīn­val­da fo­to

 

Kā jau vi­siem uz­ņē­mē­jiem, arī zem­nie­kiem no­dok­ļus gri­bas mak­sāt pēc ie­spē­jas ma­zā­kus, bet la­bu­mus sa­ņemt lie­lā­kus. Tas nav jaun­at­klā­jums, bet at­gā­di­nā­jums, ka arī ie­ņē­mu­mu die­nests mā­cās un gud­rāk se­ko lī­dzi, lai mū­su ko­pē­jā ka­sē no­dok­ļi ie­plūs­tu, kā pie­nā­kas, ti­ka vēl­reiz likts aiz auss lau­ku at­tīs­tī­bas spe­ci­ā­lis­tu jeb par lauk­saim­nie­cī­bas kon­sul­tan­tiem dē­vē­to dar­bi­nie­ku se­mi­nā­rā.

Zem­ko­pī­bas mi­nistrs Jā­nis Dūk­lavs at­gā­di­nā­ja par pū­lēm, kas bi­ja va­ja­dzī­gas, lai, pēr­kot dī­zeļ­deg­vie­lu bez ak­cī­zes, ras­tu vien­kār­šu un pa­ro­cī­gu ri­si­nā­ju­mu: vairs nav jā­ie­gul­da lī­dzek­ļi ie­gā­dei un mā­jās nav jā­tur deg­vie­las ton­nas, jo var bez ak­cī­zes no­pirkt, kad un cik va­jag no pa­re­dzē­tā dau­dzu­ma.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru