Uz Pārgauju garām luksoforam

16.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Jau vai­rā­kas die­nas au­to­trans­por­ta kus­tī­bu pā­ri Gau­jas til­tam re­gu­lē luk­so­fors, pēc kār­tas rai­ti do­zē­jot ma­šī­nu plūs­mu. Tie­sa, mak­si­mum­stun­dās ar ie­ras­to caur­lai­dī­bu abos vir­zie­nos ne­drīkst rē­ķi­nā­ties, tā­pēc ik­die­nas gra­fi­kā, iz­man­to­jot til­tu, va­ja­dzē­tu pa­re­dzēt lie­kas des­mit mi­nū­tes — ja nu pirms jums pie mā­cī­bu au­to stū­res ga­dās kāds pil­nīgs ne­pra­ša, kas stre­sā sa­jauc pe­dā­ļus vai kā ci­tā­di no­slā­pē dzi­nē­ju tie­ši tad, kad jā­dod vir­sū.

Attēlā: ŠAURĀ VIETA. Ja kas ne­pa­re­dzēts ne­at­ga­dī­sies, jaun­ne­dēļ kus­tī­ba pā­ri Gau­jas til­tam pil­nī­gi no­teik­ti at­kal tiks at­jau­no­ta di­vās jos­lās. Pa­gai­dām ra­cē­jiem un brau­cē­jiem ko­rek­ti sa­dzī­vot pa­līdz luk­so­fors: ka­mēr vie­ni rok, ot­ri prā­tī­gi zo­su gā­jie­nā ri­pi­na ga­rām ie­žo­go­ta­jai būv­bed­rei.

Šīs ne­ēr­tī­bas drīz beig­sies, va­kar ra­cē­ji no Vid­ze­mes ener­go­celt­nie­ka til­ta Pār­gau­jas ga­lā so­lī­ja lie­tus ūdens no­te­ces ka­na­li­zā­ci­jas sis­tē­mu ie­rī­kot pā­ris die­nās. Paš­val­dī­bai var­būt to­mēr va­ja­dzē­tu uz re­mont­dar­bu lai­ku uz­likt ve­to mā­cī­bu au­to­mo­bi­ļu brau­cie­niem Pār­gau­jā. Gau­jas la­ba­jā kras­tā Val­mie­rā ta­ču ir ga­na daudz krus­to­ju­mu ar un bez luk­so­fo­riem, ga­na daudz jau­na as­fal­ta ar ho­ri­zon­tā­lo mar­ķē­ju­mu — nav ko mā­cek­ļiem pie stū­res mī­cī­ties pa re­kon­struk­ci­jas dar­bos jau tā daudz­cie­tu­šo Pār­gau­ju, kur ta­gad ir daudz ap­brau­ca­mo ie­lu ar pa­lie­li­nā­tu kus­tī­bas in­ten­si­tā­ti.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru