"Valmiera" apspēlē Somijas bronzas komandu

24.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Pirm­die­nas va­ka­rā spor­ta kom­plek­sā Ķei­zar­mežs mū­su bas­ket­bo­lis­ti iz­cī­nī­ja uz­va­ru arī ce­tur­ta­jā pār­bau­des spē­lē. Šo­reiz Val­mie­ra pie­vei­ca So­mi­jas bas­ket­bo­la virs­lī­gas pēr­nās se­zo­nas čem­pi­o­nā­ta tre­šās vie­tas ie­gu­vē­jus Kou­vot ar 80:67. Re­gu­lā­ra­jā Ko­ris­li­i­ga čem­pi­o­nā­tā Kou­vot 44 ma­čos iz­cī­nī­ja 33 uz­va­ras un pie­dzī­vo­ja 11 zau­dē­ju­mus, ie­rin­do­jo­ties ot­ra­jā vie­tā.

Attēlā:

SAŅEMIET LIEPKALNU BULCIŅU NO VALMIERAS! Mū­su ko­man­das sa­spē­les va­dī­tājs Jā­nis Kauf­ma­nis at­kal kā na­zī­tis iz­gā­jis cau­ri so­mu aiz­sar­dzī­bai un gūst kār­tē­jos pun­ktus sa­vas ko­man­das la­bā.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru