Valmiera - skaļākā pilsēta Latvijā

- 4.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Nepārprotiet, šo slavu Valmiera nav ieguvusi pēc iedzīvotāju sūdzībām policijā par kaimiņu skaļo uzvešanos vēlās vakara stundās. Šoreiz viss ir daudz vienkāršāk: valmierieši Intara Busuļa koncerttūres "AKTs" laikā Valmierā visskaļāk nodziedāja mūziķa "Spēka dziesmas" fragmentu. Sacenšoties ar citām koncerttūres pieturām - Liepāju, Ventspili, Talsiem, Madonu, Jēkabpili, Cēsīm un Jūrmalu - , valmierieši sasniedza augstākos decibelus (113,6) dziesmas vienas minūtes skanēšanas laikā un tikai par 0,1 decibelu pārspēja otrās vietas ieguvējus jūrmalniekus.

«Lady Swe­et» un In­tars Bu­su­lis. Piekt­dien, lai dau­dzi­nā­tu val­mie­rie­šus par ska­ļā­kās pil­sē­tas ti­tu­la ie­gū­ša­nu un snieg­tu ne­lie­lu kon­cer­tu, Val­mie­rā vēl­reiz bi­ja ie­ra­du­šies kon­cert­tū­res da­līb­nie­ki.

AR DOMU — TIKT SADZIRDĒTAM JEBKĀDOS APSTĀKĻOS. Ņe­mot vē­rā mū­su pil­sē­tas va­re­nās bal­sis, skaļ­ru­nis pil­sēt­nie­kiem nav ne­pie­cie­šams, un to acīm­re­dzot ņē­ma vē­rā arī šī pa­sā­ku­ma rī­ko­tā­ji, dā­vā­jot to pil­sē­tas paš­val­dī­bas do­mes priekš­sē­dē­tā­jam Ine­sim Bo­ķim (bal­vu svi­nī­ga­jā brī­dī vi­ņa prom­būt­nes lai­kā sa­ņē­ma dom­nie­ce Vai­ra Dun­du­re).

Foto: Jānis Līgats


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru