Valmieras invalīdu biedrība saņem dāvinājumu no Zviedrijas

- 7.Decembris, 2010
Veselība un labklājība
Laikrakstā

ANO pa­slu­di­nā­tā Starp­tau­tis­kā cil­vē­ku ar in­va­li­di­tā­ti die­na — 3. de­cem­bris — šo­gad Val­mie­ras in­va­lī­du bied­rī­bā «At­spē­riens» un Val­mie­ras bēr­nu un jau­nie­šu in­va­lī­du bied­rī­bā «Sau­lī­te» ti­ka sa­gai­dī­ta ar hu­mā­nā pa­lī­dzī­bas sū­tī­ju­mu no starp­tau­tis­kās lab­da­rī­bas or­ga­ni­zā­ci­jas «Ce­rī­bu zvaig­zne» (Star of Ho­pe. www.sta­rof­ho­pe.org), ku­ras centrs at­ro­das Zvied­ri­jā.

Attēlā:

DĀVINĀŠANAS PRIEKS. Starp­tau­tis­kās lab­da­rī­bas or­ga­ni­zā­ci­jas «Ce­rī­bu zvaig­zne» pa­kas pirms Zie­mas­svēt­kiem sa­gā­dās sil­tus mir­kļus dau­dziem cil­vē­kiem ar īpa­šām va­ja­dzī­bām. Ot­rais no krei­sās — or­ga­ni­zā­ci­jas «Ce­rī­bu zvaig­zne» va­dī­tājs Le­narts Erik­sons.

Val­mie­ras in­va­lī­du bied­rī­bas fo­to

 

Šo­gad Lat­vi­jā ie­ra­dās tās di­bi­nā­tā­ja E. G. Erik­so­na dēls un va­dī­tājs Le­narts Erik­sons, kā arī ho­ke­ja līdz­ju­tē­jiem la­bi zi­nā­mās Zvied­ri­jas MoDo ko­man­das un me­di­ju pār­stāv­ji. Vie­si pār­lie­ci­nā­jās, ka Zvied­ri­jas lab­da­rī­bas or­ga­ni­zā­ci­jas bied­ru sa­rū­pē­tā pa­lī­dzī­ba ir no­nā­ku­si īs­ta­jās ro­kās. Pa­lī­dzī­bas sū­tī­ju­ma gal­ve­nais sa­turs ir pār­ti­ka, ap­ģēr­bi bēr­niem, kā arī ma­zas, mī­ļas dā­va­ni­ņas no zvied­ru bēr­niem.

pār­ti­kas pa­kām pirms Zie­mas­svēt­kiem būs ie­spē­ja ie­prie­ci­nāt vai­rāk ne­kā 200 ģi­me­ņu, ku­rās ir gan bēr­ni, gan pie­au­gu­šie ar īpa­šām va­ja­dzī­bām. Liels pal­dies šīs Zvied­ri­jas lab­da­rī­bas or­ga­ni­zā­ci­jai un tās va­dī­tā­jam Le­nar­tam Erik­so­nam par ie­in­te­re­sē­tī­bu un pa­lī­dzī­gas ro­kas snieg­ša­nu cil­vē­kiem ar in­va­li­di­tā­ti.

Ai­ci­nām bied­rī­bas «Sau­lī­te» bēr­nu ve­cā­kus un VIB «At­spē­riens» bied­rus sa­ņemt zvied­ru sa­rū­pē­tās pa­ci­ņas! Lū­dzam lī­dzi ņemt bied­rī­bas bied­ru grā­ma­ti­ņu. Dar­ba laiks pl. 10 — 15. De­cem­brī strā­dā­sim arī sest­die­nās pl. 10 — 14.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru