Veikli, laipni, vienmēr smaidīgi

- 2.Novembris, 2010
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Reiz, cie­mo­jo­ties Val­mie­ras pan­si­o­nā­ta ēkā Kau­gu­ru ie­lā, pa­ma­nī­ju di­vus smai­dī­gus pui­šus. Ie­in­te­re­sē­jos, ko jau­nie cil­vē­ki tur da­ra. Iz­rā­dī­jās, abi ir pan­si­o­nā­ta pa­vā­ri. Zig­mārs Jes­ke un Dai­ris Te­te­ris ir rū­jie­nie­ši. Pro­fe­si­ju ie­gu­vu­ši Val­mie­rā, tie­sa, katrs sa­vā mā­cī­bu ie­stā­dē — Pār­ti­kas ra­žo­tā­ju vi­dus­sko­lā un Val­mie­ras 36. arod­vi­dus­sko­lā.

Pēc sko­las beig­ša­nas va­sa­rā strā­dā­ju­ši celt­nie­cī­bā, bet zie­mā dar­ba vairs nav bi­jis, un tie­ši tad nā­cis pie­dā­vā­jums strā­dāt pan­si­o­nā­tā. Bi­jis gan ne­pie­cie­šams ne­liels laiks, lai ap­ras­tu ar jau­no darb­vie­tu, bet sa­pras­ties ar ve­ca­jiem ļau­dīm pui­šiem ne­esot pro­blē­mu. Kā ne­kā pa­šiem ta­ču arī ir vec­mā­mi­ņas un vec­tē­ti­ņi. Pa­lī­dzē­ja arī tas, ka ie­priek­šē­jā dar­ba­vie­tā bi­ja pie­slī­pē­ju­šies un arī ta­gad kopš pir­mās die­nas abi strā­dā vie­nā mai­ņā. Pie tam ša­jā vir­tu­vē Kau­gu­ru ie­lā pirms vi­ņiem ne­viens sa­vu kār­tī­bu ne­bi­ja ie­di­bi­nā­jis — pa­vā­ri te ie­nā­ca līdz ar brī­di, kad ēka, ku­rā ie­priekš at­ra­dās bēr­nu­nams, ti­ka no­do­ta ve­ca­jiem ļau­dīm.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru