Vēl viens darbiņš dabas labā

- 25.Marts, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

As­tro­no­mis­kā pa­va­sa­ra pir­mo die­nu 21. mar­tu gru­pa ak­tī­vu jau­nie­šu šo­gad pa­va­dī­ja kār­tē­jos dar­bos da­bas lie­gu­mā «Se­das purvs» uz dī­ķu le­dus. Pa­sā­ku­mā, ko rī­ko­ja Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des Vid­ze­mes re­ģi­o­nā­lā ad­mi­nis­trā­ci­ja sa­dar­bī­bā ar Je­ru pa­mat­sko­las, Rū­jie­nas vi­dus­sko­las, Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas un Burt­nie­ku Au­sek­ļa vi­dus­sko­las jau­nie­šiem, ti­ka do­māts par pa­lī­dzī­bu at­li­do­ju­šiem gāj­put­niem (no­vē­ro­jām jau pir­mos gulb­jus).


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru