Vēlreiz par "uzmešanu" un ne tikai

13.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kaut avī­ze dzī­vo ti­kai vie­nu die­nu, ne­pa­tiess ap­gal­vo­jums tik un tā ir sā­pīgs. Tā­pēc šo­reiz mē­ģi­nu par la­bu vērst skā­di, ko, ie­spē­jams, kā­dam no­da­rī­ju Lies­mas rub­ri­kā Ma­nu­prāt ar sa­vu 25. au­gus­ta pub­li­kā­ci­ju «Paš­val­dī­ba uz­me­ta ve­se­lu kvar­tā­lu». Pie rei­zes at­vai­no­jos, ja es­mu uz­dzi­nis kreņ­ķi.

Uz ma­nu alo­ša­nos — šo vie­dok­li gan ne­es­mu slē­pis jau il­gā­ku lai­ku — pir­mais no­rā­dī­ja Val­mie­ras dom­nieks Ri­čards Gai­lums jau 25. au­gus­ta va­ka­rā. Ne pirms, ne pēc tam ne­viens par to, ka paš­val­dī­bai ju­ri­dis­ki ne­bi­ja pirm­pir­ku­ma tie­sī­bu ša­jā da­rī­ju­mā, ma­ni ofi­ci­ā­li nav in­for­mē­jis — ma­na vai­na, ka šo sa­vu­laik dzir­dē­to uz­tvē­ru kā ak­si­o­mu un ne­pār­bau­dī­ju. Ne­va­ru pie­krist arī pār­me­tu­mam, ka «es­mu ai­ci­nāts un pie­da­lī­jies ne vie­nā vien sa­nāk­smē, kur šis jau­tā­jums skaid­rots simt­kārt». Nu, nav man bi­jis tas gods uz­zi­nāt un kaut vie­nā šā­dā sa­ie­tā pa­būt!

Lai sa­lik­tu vi­su pa plauk­ti­ņiem, ļo­ti pa­lī­dzē­ja paš­val­dī­bas iz­pild­di­rek­tors Jā­nis Baiks, kas ma­ni ie­pa­zīs­ti­nā­ja arī ar do­ku­men­tiem, kon­krē­ti ar Val­mie­ras ze­mes­grā­ma­tas no­da­lī­ju­mu Nr. 216 ar ka­das­tra nu­mu­ru 9601 017 0804.

Īsos vār­dos šī pir­ku­ma ana­to­mi­ja ap­mē­ram ir šā­da. Sā­kot­nē­ji 75218 kvad­rāt­met­ru ze­mes ga­bals ar ad­re­si Ge­or­ga Api­ņa ie­la 12 pie­de­rē­ja Val­mie­ras Sv. Sī­ma­ņa evaņ­ģē­lis­ki lu­te­ris­ka­jai drau­dzei. Vis­pirms no šī ga­ba­la ti­ka no­da­lī­ti 5762 kvad­rāt­met­ri. At­li­ka 69456 kvad­rāt­met­ri. No šī ga­ba­la 1998. ga­da 9. ap­rī­lī 46308 kvad­rāt­met­ru do­mā­ja­mās da­ļas ar ad­re­si jau G. Api­ņa ie­la 14 (re­ā­li viss Api­ņie­las kvar­tāls) ie­gā­dā­jies Ojārs Al­diņš, drau­dzei pa­li­ka 18836 kvad­rāt­met­ri, kur ta­gad uz­bū­vēts liel­vei­kals Ma­xi­ma.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru