Vidzemnieki aicina baudīt nesteidzoties

- 14.Februāris, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē tū­ris­ma iz­stā­dē Balt­tour 2011 ar ko­pī­gu tū­ris­ma pie­dā­vā­ju­mu iz­stā­dē pie­da­lī­jās Val­mie­ra, Burt­nie­ku, Ko­cē­nu un Be­ve­rī­nas no­vads.

Attēlā:

GARDI UN VESELĪGI. Ie­cie­nīts bi­ja z/s Le­jas­va­ga­ļi stends, kur ķirb­ju au­dzē­tā­ja In­ta Liel­bār­de pie­dā­vā­ja no­gar­šot sa­vus ve­se­lī­gos pro­duk­tus — ķirb­ju su­kā­des, bie­ze­ņus, su­lu un jau­nā­ko pro­duk­tu ķirb­ju - smilts­ērk­šķu kon­fek­tes.

Val­mie­ras tū­ris­ma in­for­mā­ci­jas cen­tra va­dī­tā­ja Il­ze Lie­pa stās­ta, ka tū­ris­ti ce­ļo­ju­mā pa mū­su ma­zo val­sti pa­ras­ti ap­mek­lē­jot ve­se­lu re­ģi­o­nu, tā­dēļ Val­mie­ra ap­vie­no­ju­sies ar ap­kār­tē­jiem no­va­diem, lai iz­vei­do­tu ce­ļo­tā­jiem pla­šu un in­te­re­san­tu pie­dā­vā­ju­mu.

Val­mie­ras sten­dā ap­mek­lē­tā­ji va­rē­ja pie­da­lī­ties vik­to­rī­nā. At­bil­dot pa­rei­zi uz jau­tā­ju­mu par Val­mie­ras ap­kārt­ni, da­līb­nieks va­rē­ja iz­vē­lē­ties no bal­vu gro­za su­ve­nī­ru vai kā­du naš­ķi, ko sa­gā­dā­ju­šas no­va­du paš­val­dī­bas un uz­ņē­mē­ji — vie­su nams Brū­tes, zem­nie­ku saim­nie­cī­ba Adzel­vie­ši, Zel­tī­te Ka­vie­re un ci­ti. Val­mier­mui­žas alus bal­vā pie­dā­vā­ja eks­kur­si­ju un de­gus­tā­ci­ju alus da­rī­ta­vā. Pie­da­lo­ties ap­tau­jā, iz­stā­des ap­mek­lē­tā­jiem bi­ja ie­spē­ja lai­mēt ce­ļo­ju­mu uz Val­mie­ru, kur bal­vas ie­gu­vējs va­rēs pa­va­dīt ak­tī­vu ne­dē­ļas no­ga­li, bau­dot pil­sē­tas snieg­tās ie­spē­jas.

Tur­pat kai­mi­ņu sten­dā sa­vu tū­ris­ma pie­dā­vā­ju­mu re­kla­mē­ja nauk­šē­nie­ši.

— Vis­pirms mēs vie­sus ie­eļ­ļo­jām ar rap­ša eļ­ļu, bet pēc tam pie­dā­vā­jām kva­sa, mi­ne­rāl­ūdens un li­mo­nā­des te­ra­pi­ju, jo­ko Cil­vēk­mu­ze­ja va­dī­tājs Ar­nis Ozo­liņš. Viņš mu­di­na ie­mērkt Liep­kal­nu mai­zi trau­ci­ņos un no­gar­šot Nauk­šē­nos ta­pu­šo rap­ša eļ­ļu ar ķip­lo­ku, ķi­me­ņu un pat ka­nē­ļa pie­de­vu. No­pēr­kot mu­ze­ja ie­ejas bi­ļe­ti, ko va­rēs iz­man­tot ga­da lai­kā, vi­su šo gar­do un ve­se­lī­go pro­duk­ci­ju ap­mek­lē­tā­ji sa­ņē­ma dā­vi­nā­ju­mā.

Sa­vu­kārt Liep­kal­ni pir­mo rei­zi pie­dā­vā­ja sa­vu jau­no ce­pu­mu kom­plek­tu Nauk­šē­nu au­sis. Iz­stā­des ap­mek­lē­tā­ji va­rē­ja uz­zi­nāt no­stās­tu par to, kā­pēc nauk­šē­nie­šiem vie­na auss ir bal­ta, bet ot­ra mel­na. Pā­rē­jie šo no­slē­pu­mu va­rē­šot at­klāt Nauk­šē­nos, pie­bilst at­rak­tī­vais Ar­nis Ozo­liņš.

Ko­pī­gā sten­dā bi­ja ap­vie­no­ju­šies arī Rū­jie­nas un Maz­sa­la­cas no­va­da pār­stāv­ji.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru