Vienoti savā dažādībā

- 13.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

No 10. sep­tem­bra līdz 13. sep­tem­brim Lat­vi­ju šķēr­so­ja Pa­sau­les sa­drau­dzī­bas skrē­jie­na (The World Har­mony Run) daudz­na­ci­o­nā­lā ko­man­da, kas kopš 25. feb­ru­ā­ra, kad skrē­jiens svi­nī­gi star­tē­ja Dub­li­nā, ar sa­drau­dzī­bas lā­pu ap­ce­ļo 49 Ei­ro­pas val­stis. Šis gran­di­o­zais pro­jekts sā­cies 1987. ga­dā. Tas ir vēs­tu­rē ga­rā­kais un pla­šā­kais sta­fe­šu skrē­jiens. To ie­dves­mo­jis spor­tists, fi­lo­zofs un mū­zi­ķis, UNESCO mie­ra me­da­ļas un Ma­hat­mas Gan­di­ja mie­ra bal­vas lau­re­āts Šri Čin­mojs. Sep­ti­ņu mē­ne­šu lai­kā, pār­va­rē­ju­si vai­rāk ne­kā 24000 ki­lo­met­ru, Ei­ro­pas ko­man­da 27. sep­tem­brī fi­ni­šēs Mas­ka­vā. Šo­gad skrē­jiens pa­ra­lē­li no­rit arī ASV, Cen­trā­la­jā un Dien­vid­ame­ri­kā, kā arī Āf­ri­kā, Aus­trā­li­jā un Jaun­zē­lan­dē.

Attēlā: UZ ROBEŽAS. Pēc ko­pī­gas fo­to­gra­fē­ša­nās pie Lat­vi­jas ro­bež­zī­mes da­ži sa­gai­dī­tā­ji ko­pā ar skrē­jē­jiem vei­ca 5 km pos­mu.

 

Uz Lat­vi­jas ro­be­žas ne­tā­lu no Mei­za­ki­las skrē­jie­na da­līb­nie­kus sa­gai­dī­ja Rū­jie­nas no­va­da paš­val­dī­bas priekš­sē­dē­tā­ja viet­nieks Dag­nis Čā­kurs un ci­ti no­va­da ļau­dis. Kā jau pie­ņemts vies­mī­lī­gās mā­jās, starp­tau­tis­ko skrē­jē­ju ko­man­du, kas ie­ra­dās mū­su val­stī, cie­nā­ja ar «Liep­kal­nu» gar­da­jiem pī­rā­giem un «piņ­ģe­ro­tu» ko stip­rā­ka.

Dag­nis Čā­kurs: — Prie­cā­ja­mies, ka mie­ra un har­mo­ni­jas vēs­tī­jums ce­ļo cau­ri Rū­jie­nas no­va­dam. No­vē­lē­jām da­līb­nie­kiem gūt la­bus ie­spai­dus Lat­vi­jā un lai­mī­gi no­kļūt ga­la­mēr­ķī.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru