Vietējo leģendu piemiņai

- 24.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Šo­dien pl. 10 Jā­ņa Da­li­ņa sta­di­o­nā no­tiks Val­mie­ras le­ģen­dā­ro fut­bo­lis­tu Jā­ņa Ozo­la, Ser­ge­ja Smir­no­va, Dai­ņa An­der­so­na, Alek­san­dra Žar­čen­ko un Ai­va­ra Pun­di­ņa pie­mi­ņai vel­tīts tur­nīrs, ku­rā līdz­da­lī­bu so­lī­ju­šas Dau­ga­va (Rī­ga), Og­res Adī­tā­ja, Sa­lac­grī­vas, Tar­tu Ka­lev, Šiau­liai un Val­mie­ras Gau­jas ve­te­rā­nu ko­man­das.

Ja ie­ra­dī­sies vi­sas uz­ai­ci­nā­tās vie­nī­bas, tās vis­pirms sa­cen­tī­sies di­vās apakš­gru­pās, spē­lē­jot 2x15 mi­nū­tes. Tur­nī­ru or­ga­ni­zē Vid­ze­mes olim­pis­kais centrs ar ce­rī­bu ie­di­bi­nāt jau­nu tra­dī­ci­ju.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru