Vismaz līdzdalība ir lielāka...

- 14.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

10. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nās ir vē­ro­jams acīm­re­dzams pro­gress — pro­tams, ja mēs tās vēr­tē­jam ti­kai pēc da­žiem tī­ri kvan­ti­ta­tī­viem un pil­nī­gi for­mā­liem sta­tis­ti­kas rā­dī­tā­jiem, no ku­riem gal­ve­nais ir tām pie­teik­to kan­di­dā­tu skaits. To­mēr for­mā­lo pro­gre­su pat­la­ban ne­drīkst uz­ska­tīt par maz­sva­rī­gu, it īpa­ši, ja ne­uz­la­bo­jas pa­ti po­li­ti­kas un tās īs­te­no­tā­ju kva­li­tā­te.

Zi­niet, mums tie­šām ir jā­prot prie­cā­ties arī par ma­zu­mi­ņu ap­stāk­ļos, kad, ma­nu­prāt, Lat­vi­jas po­li­tis­kā kul­tū­ra mai­tā­jas ar­vien tā­lāk, par­te­jis­ka­jiem sān­cen­šiem cen­šo­ties sa­vās kam­pa­ņās no­skaid­rot vē­lē­tā­ju stul­bu­ma, slik­tās gau­mes un aiz­mār­šī­bas ga­lē­jās ro­be­žas. Ie­spē­jams, šo­mē­nes tās tiks veik­smī­gi sa­snieg­tas un pār­snieg­tas, līdz ar to pil­so­nis­kais «sāp­ju sliek­snis» un rie­bu­ma lī­me­nis bei­dzot būs uz­taus­tīts. Var­būt pēc šā­das mo­rā­las ek­se­kū­ci­jas tau­ta turp­māk beigs se­vi mā­nīt un iz­lik­ties, ka tai nav ne­kā­da sa­ka­ra ar vē­lē­ša­nu re­zul­tā­tiem. Jo tie esam mēs, kas pa­ši se­vi ik rei­zi ie­ma­nā­mies pa­ze­mot. Glu­ži kā brū­tes plī­vu­ra no­gri­bē­ju­sies prei­le­ne, kas ga­ta­va sa­ska­tīt pre­ci­nie­ku un mū­ža mī­lu kat­rā pa­sau­les stai­gu­lī. Nav ko vai­not kār­tē­jos zī­ge­ris­tus, kau­lus, šle­se­rus & sten­dze­nie­kus, ābol­ti­ņas, aše­ra­de­nus un ščip­čin­skus* — jo vi­ņi ir ti­kai re­ak­ci­ja uz sa­bied­rī­bas mil­zī­go vēl­mi tapt pie­ča­ka­rē­tai. Lai uz­ras­tos utis un kaš­ķis, vis­pirms ir va­ja­dzī­ga ne­tī­rī­ba un ne­vī­žī­ba. Vi­si daudz­so­lī­tā­ji, lo­zun­gu sa­ce­rē­tā­ji un iz­klie­dzē­ji ne­maz pat ne­spēj sa­so­līt tik krāš­ņus me­lus, kā­diem mēs, vē­lē­tā­ji, esam ga­ta­vi no­ti­cēt. Jo mums tik ļo­ti gri­bas uz­grūst uz kā­da ci­ta ple­ciem at­bil­dī­bu par se­vi, sa­vu iz­ti­ku un par sa­vu nā­kot­ni. Tā­pēc mēs spē­jam no­ti­cēt gan Šle­se­ra bul­do­ze­ram, gan Dom­brov­ska lā­čau­sīm.

 

* Kād­rei­zē­jais a/s «Die­na» pre­zi­dents Ar­vils Aše­ra­dens, «Pil­so­nis­kās sa­vie­nī­bas» biedrs un «Vie­no­tī­bas» kan­di­dāts Vid­ze­mē, ap­vie­nī­bai au­gus­tā zie­do­jis vis­lie­lā­ko nau­das sum­mu — 10000 la­tu; re­klā­mas aģen­tū­ras «McCann Erick­son Ri­ga» di­rek­tors Ai­nārs Ščip­čin­skis. «Vie­no­tī­bas» re­klā­mas kam­pa­ņas vei­do­tājs.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru