Zagļi pat tiltiem ķeras klāt

- 12.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kad kūd­ras pār­va­dā­ša­na pa 1920. ga­dā bū­vē­to šaur­slie­žu dzelz­ce­ļu kļu­va ne­iz­de­vī­ga un 26 ki­lo­met­rus ga­ro sti­gu ne­bi­ja ie­spē­jams no zag­ļiem no­sar­gāt, slie­žu īpaš­nieks no­lē­ma tās de­mon­tēt. 2006. ga­dā tas arī ti­ka iz­da­rīts, un paš­laik dzelz­ceļš sa­gla­bā­jies ti­kai da­žos pur­va pos­mos. Ta­ču gar­na­džiem mie­ra ne­bi­ja — at­ra­dās vēl kas pa­ņe­mams.

Pirms da­žām die­nām re­dak­ci­jai pie­zva­nī­ja kāds Dau­gu­ļu ie­dzī­vo­tājs, kas bi­ja no­vē­ro­jis, ka jau la­bu lai­ku no šo­se­jas ne­pār­ska­tā­ma­jā dzelz­ce­ļa til­ta pu­sē no­tiek tā bal­stu skais­tā lauk­ak­me­ņu mū­ra dru­pi­nā­ša­na. Dau­gu­ļu ie­dzī­vo­tā­ji sa­trau­ku­šies, ka, sa­bo­jā­jot bal­stus, uz­bē­rums ša­jā vie­tā no­bruks un tra­se, ko va­rē­tu iz­man­tot, pie­mē­ram, slē­po­ša­nai vai brau­cie­niem ar kvad­ra­cik­liem (to va­rē­tu at­brī­vot no nu jau pa­lie­liem krū­miem, pie­sais­tot kaut vai simt­lat­nie­kus), būs sa­bo­jā­ta. Šī maz­bā­nī­ša til­ta bru­ci­nā­ša­na jā­pār­trauc, vi­ņi uz­ska­ta.

Ap­ska­tot til­tu jeb to, kas no tā pa­li­cis pā­ri, re­dzē­jām, ka bal­stu dru­pi­nā­ša­na tie­šām no­tiek —bal­sta ne­de­rī­gās da­ļas mē­tā­jas gan upī­tes kras­tā, gan ūde­nī, ap­strā­dā­tie ak­me­ņi acīm­re­dzot pa­ņem­ti. Lai no aug­šas ēr­tāk tik­tu klāt til­ta bal­stiem, ap­zā­ģē­ti uz­bē­ru­mam vir­sū sa­kri­tu­šo ko­ku za­ri. Ak­me­ņu aiz­ve­ša­nai acīm­re­dzot iz­man­tots tie­ši līdz til­ta apak­šai pie­nā­ko­šais ceļš.

 


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru