Zemes stunda turpina uzvaras gājienu

- 25.Marts, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Šo­dien pa lai­ka jos­lām arī Lat­vi­jai pie­tu­vo­sies Ze­mes stun­da ar mu­di­nā­ju­mu pl. 20.30 uz vie­nu stun­du iz­slēgt ap­gais­mo­ju­mu, lai vis­maz sim­bo­lis­ki pa­rā­dī­tu ap­ņem­ša­nos dar­bo­ties Ze­mes la­bā. Cil­vē­ki ar­vien vai­rāk ap­zi­nās, ka ener­ģi­jas pār­mē­rī­gas tē­rē­ša­nas dēļ no­tiek ne­lab­vē­lī­gas pār­mai­ņas pla­nē­tas kli­ma­tā, tā­dēļ Ze­mes stun­da tur­pi­na uz­va­ras gā­jie­nu. 2007. ga­dā šī stun­da bi­ja Sid­ne­jas ini­ci­a­tī­va, ta­jā pie­da­lī­jās 2,2 mil­jo­ni māj­saim­nie­cī­bu un uz­ņē­mu­mu; 2008. ga­dā — jau 50 mil­jo­ni cil­vē­ku 35 val­stīs; 2009. ga­dā — sim­tiem mil­jo­nu cil­vē­ku no 3900 pil­sē­tām 88 val­stīs; pērn — sim­tiem mil­jo­nu 128 val­stīs 4000 pil­sē­tās. Ze­mes stun­da pērn ie­nā­ca arī Lat­vi­jā.

Attēlā:

AICINĀJUMS. Sin­ti­ja (no krei­sās), kas jau pērn bib­li­o­tē­kā va­dī­ju­si Ze­mes stun­du, ko­pā ar Ai­gu Blum­ber­gu un Ni­ku so­la, ka arī šo­sest­dien pl. 20.30 Bren­gu­ļos būs in­te­re­san­ti.

 

Ot­ro ga­du Ze­mes stun­da būs arī Bren­gu­ļu bib­li­o­tē­kā. Par ide­ju stās­ta bib­li­o­tē­kas va­dī­tā­ja Ai­ga Blum­ber­ga: — Do­mā­jot za­ļi, arī mēs pērn gri­bē­jām pa­rā­dīt sa­vu no­stā­ju. Ar no­vad­nie­ci San­tu Pa­eg­li, kas ir ak­tī­va gan spor­tā, gan ar da­bu sais­tī­tos pa­sā­ku­mos, ru­nā­jām par Ze­mes stun­du. Vai tad arī mēs ne­va­ram ko da­rīt? Ze­mes stun­dā bib­li­o­tē­kā sa­nā­ca jau­nie­ši, ve­cā­ki ar bēr­niem. Dis­ku­tē­jām, bi­ja vik­to­rī­nas par da­bu. Pa­sā­kums arī šo­gad no­tiks elek­trī­bas gais­mā, bet mū­su de­vums Ze­mes stun­dai ir tāds, ka lai­kā, kad šeit sa­pul­cē­jas des­mi­tiem cil­vē­ku, dau­dzos dzī­vok­ļos un mā­jās spul­dzes un te­le­vi­zo­ri pa­liek ne­ie­slēg­ti.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru