Zieds — lai pazītu, vērtība lapās

- 31.Augusts, 2010
Dzīvesstils
Laikrakstā

— Ar nau­du­li bērns bez gri­pas pa­li­ka, — par kā­du no Zel­tī­tes Ka­vie­res ga­ta­vo­ta­jām dau­dza­jām tē­jām prie­cā­jas vec­mā­mi­ņa. Lai par da­bis­ka­jām tē­jām ap­jau­tā­tos un pa­ti ar sa­vām acīm pār­lie­ci­nā­tos, vi­ņa ie­ra­du­si at­kal un at­kal cie­mo­ties Vai­da­vas pa­gas­ta «Sil­kal­nos» — jau­nu­mu un vien­kār­šu tik sa­pro­ta­mu ie­tei­ku­mu te ne­kad nav trū­cis. Al­laž klāt nāk kaut kas no jau­na gan Zel­tī­tes gud­rī­bās, gan pa­do­mos.

Pie­mē­ram, gaiļ­bik­šu vī­nu kā ve­se­lī­gu iz­vil­ku­mu da­bū, uz dzel­te­ni zie­do­šā au­ga uz­le­jot bal­to vī­nu... Nau­du­ļiem gan va­ja­got kan­dži­ņu. Jā­pa­tur kā­das trīs ne­dē­ļas, un ga­tavs. Vir­šu sī­rups ir vie­nī­gais, kam Zel­tī­te at­ļau­jas skā­bu­mam klāt likt cit­ron­skā­bi:

— Pa­ras­ti skā­bu­mam lie­to­ju ti­kai cit­ro­nu. Uz­zi­nā­ju, ka zi­nāt­nie­ki iz­pē­tī­ju­ši — cit­ron­skā­be bo­jā­jot  šū­nu ap­val­kus. Bet vir­sim cit­rons ne­der — no­māc gar­šu un aro­mā­tu, vir­sis pa­zūd. Tie, kas ga­ta­vo aro­ni­jas ar ķir­šu la­pām, zi­na cik skais­ti sar­ka­na krā­sa uz­reiz tiek no cit­ron­skā­bes. Bet cit­rons vi­sam vir­sū uz­liek sa­vu gar­šu.

To­va­kar «Sil­kal­nu» la­pe­nē pēc kar­stas die­nas vel­dzē­jā­mies ar Zel­tī­tes ga­ta­vo­to gar­šī­go tē­ju, pie­de­vā svai­gi sviests me­dus vai aro­mā­tisks sī­ru­piņš no ing­ve­ra un cit­ro­na mi­zi­ņām.

Pērn iz­mē­ģi­nāts ga­ta­vot vir­šu sī­ru­pu gan no no­brau­cī­tiem zie­diem, gan no vi­sa sa­griez­tā kā­ti­ņa — gar­ša bi­ju­si vie­nā­da.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru