Andis Zvejnieks

Mājvietas Gada putnam — meža pūcei

4.Oktobris, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Da­bas drau­giem gads aiz­iet me­ža pū­ču zī­mē, jo Lat­vi­jas Or­ni­to­lo­ģi­jas bied­rī­ba šo me­žu ie­mīt­nie­ci ir iz­vē­lē­ju­sies par Ga­da put­nu. Pa­ma­tā ir vēr­tē­jums, ka in­ten­sī­vās mež­iz­strā­des dēļ me­ža pū­cei sāk pie­trūkt ve­cu un do­bu­mai­nu ko­ku, kur tās ra­du­šas ligz­dot. Tā­dēļ me­ža pū­ces, pre­tē­ji no­sau­ku­mam, ar­vien bie­žāk ap­me­tas lau­kos — lie­los ko­kos pa­gal­mos, par­kos, kap­sē­tās.

Par tīriem ūdeņiem

20.Maijs, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Drīz būs klāt va­sa­ras ūdens­tū­ris­ma se­zo­na. Ta­ču ne vi­sur pie upēm un eze­riem skats ir tas la­bā­kais. Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē, in­di­vi­du­ā­lā ko­mer­san­ta Lī­da­ci­ņas lai­vās ro­si­nā­ti un at­bal­stī­ti, lie­li un ma­zi tal­ci­nie­ki sa­pul­cē­jās uz Sa­la­cas tī­rī­ša­nu. Pos­mā no Ve­ca­tes līdz Ska­ņam­kal­nam ti­ka sa­vāk­tas upē no­kļu­vu­šās un kras­tā iz­ska­lo­tās dra­zas.

Vēl viens darbiņš dabas labā

25.Marts, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

As­tro­no­mis­kā pa­va­sa­ra pir­mo die­nu 21. mar­tu gru­pa ak­tī­vu jau­nie­šu šo­gad pa­va­dī­ja kār­tē­jos dar­bos da­bas lie­gu­mā «Se­das purvs» uz dī­ķu le­dus. Pa­sā­ku­mā, ko rī­ko­ja Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des Vid­ze­mes re­ģi­o­nā­lā ad­mi­nis­trā­ci­ja sa­dar­bī­bā ar Je­ru pa­mat­sko­las, Rū­jie­nas vi­dus­sko­las, Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas un Burt­nie­ku Au­sek­ļa vi­dus­sko­las jau­nie­šiem, ti­ka do­māts par pa­lī­dzī­bu at­li­do­ju­šiem gāj­put­niem (no­vē­ro­jām jau pir­mos gulb­jus).