Antra Lāce

Kā Rūjienu ievārdoja

30.Maijs, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Svēt­ku ne­kad ne­esot par daudz. Rū­jie­nie­ši, to prā­tā pa­tu­rē­da­mi, at­zī­mē pil­sē­tas vār­da die­nu — ie­vē­ro­jot da­tu­mu, kad Rū­jie­nas vārds pa­gā­ju­šā gad­sim­ta 20. ga­dos ap­stip­ri­nāts paš­rei­zē­jā vei­do­lā. Kā zi­nāms, pirms tam bi­jis gan miests, gan Ru­jen, gan Rū­je­ne, vie­tē­jie to dē­vē­ju­ši arī par Rū­ve­nu. Iz­stā­žu zā­les va­dī­tā­ja Lī­ga Si­li­ņa pirms pā­ris ga­diem ar­hī­vā iz­pē­tī­ju­si, ka Iekš­lie­tu mi­nis­tri­jas lē­mums da­tēts ar 1923. ga­da.... mai­ju.

Viens nebūs karotājs

19.Maijs, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Ar jau­nās kar­tes pre­zen­tā­ci­ju va­kar­rīt sā­kās Val­mie­ras un ap­kārt­nes tū­ris­ma vei­ci­nā­ša­nas kon­sul­ta­tī­vās pa­do­mes sē­de. Pa­do­mē kopš pēr­nā ga­da no­ga­les dar­bo­jas tū­ris­ma spe­ci­ā­lis­ti, eks­per­ti un vie­tē­jie uz­ņē­mē­ji, tās ide­ja — vei­ci­nāt pil­sē­tas un tu­vā­ko no­va­du kon­ku­rēt­spē­ju tū­ris­mā, sek­mēt augst­vēr­tī­ga un pie­vil­cī­ga tū­ris­ma tē­la vei­do­ša­nos.

Mēs visi gaidām māsiņu

6.Maijs, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

—    Vis­la­bāk ir tad, kad mēs vi­si esam ko­pā. Lie­lā­kais prieks man ir par bēr­niem — ka mēs va­ram iz­ru­nā­ties, sa­mī­ļo­ties. Man Mā­tes die­na ir vai kat­ru die­nu, ne mai­jā vien, — sa­ka mā­mi­ņa Ivi­ta.

Brīnumainie meli kā metode

22.Marts, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Es­mu vie­tē­jās paš­val­dī­bas (Rī­gas do­mes, Sa­ei­mas) de­pu­tāts un dzī­vo­ju trans­for­ma­to­ru bū­di­ņā, — ap­mē­ram tā tau­tas skai­tī­ša­nas an­ke­tās par se­vi in­ter­ne­tā rak­stī­ja zi­nāms skaits Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju. Va­rē­tu to uz­ska­tīt par da­ļē­ji ne­iz­de­vu­šos jo­ku, jo paš­ie­cel­to de­pu­tā­tu ir kriet­ni vai­rāk, ne­kā vi­sā val­stī fak­tis­ki ie­spē­jams, bet, no ot­ras pu­ses, — var­būt šie it kā ne­vai­nī­gie me­li ir ti­kai se­ko­ša­na la­bā­ka­jiem pa­rau­giem? Pro­ti, me­li kriet­nā­kās vai do­zē­tā­kās de­vās kļūst par dau­dzu po­li­ti­ķu un līdz ar to po­li­tis­ko par­ti­ju dar­bī­bas ele­men­tu.

Vienkārši un no sirds

10.Marts, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Uz­ņē­mē­ja Ive­ta Bo­ša, māk­sli­nie­ce Bi­ru­ta Jan­so­ne, Ri­ta Jem­ši­ka Val­mie­ras do­mē, Ie­va Ze­mī­te bied­rī­bā «Ole­ru mui­ža» — šīm ak­tī­va­jām, dar­bī­ga­jām dā­mām ie­priek­šē­jos ga­dos mar­tā bi­jis gods un prieks sa­ņemt cil­di­nā­ju­mu Val­mie­ras zon­tu klu­bā par de­vu­mu sa­bied­rī­bai. Šo­reiz klu­ba sie­vie­tes zī­mī­ga­jā mar­ta die­nā, ko zon­tas dau­dzās ze­mēs svin kā Dzel­te­nās ro­zes die­nu, go­di­nā­ja Maz­sa­la­cas no­va­da Sē­ļu pa­gas­ta bib­li­o­tē­kas va­dī­tā­ju Vi­ju Jaun­ze­mi — par ie­gul­dī­ju­mu vie­tē­jās sa­bied­rī­bas ra­do­šās do­mas, pil­so­nis­kās līdz­da­lī­bas vei­ci­nā­ša­nā un kul­tūr­vi­des at­tīs­tī­bā.

Svinēt vai ne, bet cienīt gan

7.Marts, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Sprie­žot pēc tā, cik ka­rei­vī­gi par vai pret 8. mar­ta svi­nē­ša­nu Lat­vi­jā jo­pro­jām ie­stā­jas di­vas ne­sa­mie­ri­nā­mas no­met­nes, var se­ci­nāt, ka šis da­tums dau­dziem ir bez­maz tik­pat sva­rīgs kā fran­čiem Bas­tī­li­jas ie­ņem­ša­na vai tik­pat ne­pie­ņe­mams kā kris­tie­šu mi­si­o­nā­ram džum­bo-mum­bo upu­rē­ša­nas ri­tu­āls. Vi­sai ti­cams, ka šo­gad būs tā­pat, jo eļ­ļu ugu­nī pie­lies fakts, ka Starp­tau­tis­ko sie­vie­šu die­nu Ei­ro­pā at­zī­mēs jau sim­to rei­zi — Itā­li­jā, Dā­ni­jā, Po­li­jā un ci­tās val­stīs, ta­ču ne vi­sās. (Un kur gan rak­stīts, ka vi­sur jā­būt vie­nā­di?)

Latvija ir manas mājas

15.Februāris, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

—    Sa­ka gan, ka vien­mēr jau la­bāk tur, kur mū­su nav. Bet dī­vai­ni, — es Lie­tu­vā vairs ne­jū­tos kā sa­vē­jā. Ma­na dzim­te­ne ir Si­bī­ri­ja, sen­ču ze­me — Lie­tu­va, bet mā­jas — Lat­vi­ja. Mā­jas ir tur, kur ģi­me­ne, — sa­ka Vir­gī­ni­ja.

No mūzikas nevar aizbēgt

4.Februāris, 2011
Viesis
Laikrakstā

ANCE PURMALE (25) bērnību pavadījusi Valmierā. Mācījusies Valmieras Valsts ģimnāzijā, klavierspēli — Valmieras mūzikas skolā. Studē maģistrantūrā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Lilijas Greidānes vokālās mākslas klasē. Ir Ogres skolotāju kamerkora vokālā pedagoģe un pasniedz itāliešu valodu Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā. Pašlaik otro reizi Erasmus programmā papildina mūzikas izglītību Conservatorio di Santa Cecilia Romā. Kopš 2005. gada darbojas operstudijā «Figaro», kur Ancei ir bijusi virkne lomu, arī galveno partiju. 2010. gadā Ance pirmo reizi uzstājās Latvijas Nacionālajā operā ar Novices lomu Dž. Pučīni operā «Māsa Andželika».

Inese Ziņģīte: ķermenis ir jāmīl!

28.Janvāris, 2011
Dzīvesstils
Laikrakstā

Vai tad Lat­vi­jā vēl ir kāds, kas vi­ņu ne­zi­na! — arī tāds ap­gal­vo­jums dzir­dēts. Lai­kam jau tais­nī­ba: kad pa­jau­tā in­ter­ne­tā vis­zi­nei Go­og­le, «Ine­se Ziņ­ģī­te» pa­rā­dās vai­rāk rei­žu ne­kā dau­dzu lat­vie­šu pop­mū­zi­kas zvaig­žņu un dā­mu po­li­ti­ķu vār­di, un skait­ļi ir ie­spai­dī­gi. Lies­ma lai­kam ir vie­na no ne­dau­dza­jiem se­vi cie­no­ša­jiem iz­de­vu­miem, kas ap­brī­no­ja­mo sie­vie­ti vēl nav pie­mi­nē­jis, tā­tad... Ga­lu ga­lā vi­ņa jo­pro­jām dzī­vo te­pat Vid­ze­mē, Nī­tau­rē — kai­mi­ņos, bi­ju­ša­jā Cē­su ra­jo­nā.

Oleros, kultūras saliņā

24.Janvāris, 2011
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

—    Es ap­brī­no­ju šos di­vus cil­vē­kus, — at­zīst māk­slas vēs­tur­nie­ce Bai­ba Eg­lī­te.

Ru­na ir par Kār­li un Ie­vu Ze­mī­šiem bied­rī­bā Ole­ru mui­ža. Sa­vā dzī­ves vie­tā Je­ru pa­gas­tā — dzi­ļos lau­kos, ska­to­ties no Rī­gas — vi­ņi ra­dī­ju­ši kul­tū­ras sa­li­ņu, ku­rā sa­skar­sme ar pro­fe­si­o­nā­lu māk­slu ie­spē­ja­ma jeb­ku­ram cil­vē­kam, ku­ru tā in­te­re­sē. Ole­ru mui­žas ēka pēc uguns­grē­ka vēl at­dzimst grū­ti un il­gi, bet Ze­mī­šu ģi­me­nes nams kād­rei­zē­jā klē­tī ir ga­na plašs, lai uz­ņem­tu augst­vēr­tī­gu kon­cer­tu klau­sī­tā­jus, iz­rā­žu ska­tī­tā­jus, res­tau­rā­ci­jas un mū­zi­kas in­stru­men­tu bū­ves, ko­ka dar­bu en­tu­zi­as­tus, do­tu pa­jum­ti ak­tie­ru va­sa­ras no­met­nēm. Ze­mī­ši, to vi­su ne­sav­tī­gi or­ga­ni­zē­jot, mui­žas kom­plek­su iz­vei­do­ju­ši par sa­va vei­da kul­tū­ras cen­tru. Var pie­bilst: iz­ci­li pras­mī­gi iz­man­to­jot Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas fon­du at­bal­stu, tā­pēc in­te­re­sen­tiem tas viss tiek par bal­tu vel­ti.

Brīvību gribējās

17.Janvāris, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

To­reiz, 1991. ga­da jan­vā­rī, DAINIM RAGAM ri­tē­ja trīs­des­mit as­to­tais mū­ža gads, mā­jās sie­va un di­vas ma­zas mei­ti­ņas. Kad pra­su, vai nav bi­jis bail braukt uz ba­ri­kā­dēm Rī­gā, vīrs no­smej: par to ne­do­mā­jām, ba­rā ir ci­tā­di, ar smai­du un hu­mo­ru, un mēs jau ne­bi­jām ie­do­mā­ju­šies, ka būs tik tra­ki!

Dāvini dzīvību

28.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ņem sa­vu dzī­vī­bu sau­jā un dā­vi­ni, ne­zi­not, vai iz­do­sies sa­vē­jo pa­tu­rēt. Zi­ni ti­kai to, ka ot­ram tā ir tik ļo­ti, tik ļo­ti ne­pie­cie­ša­ma un vie­nī­gi tu va­ri pa­lī­dzēt.

Vai dau­dzi to spē­tu?

Pirms Zie­mas­svēt­kiem ru­nā­jām ar Lat­vi­jas lep­nu­mu — val­mie­rie­ti ANITU LIEPIŅU. Vi­ņa to ir va­rē­ju­si un — uz­va­rē­ju­si.

...veriet vaļā to uzmanīgi

28.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Ir trešdienas vakars, un Valmieras integrētajā bibliotēkā vēl viens stūrītis otrajā stāvā ir gaišs. Mēneša nogalē uz oktobra sanāksmi pulcējušies bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas Grāmatu kluba biedri.

Burbuļus vēji aizpūtīs

1.Oktobris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Šodien notiek pirmās Saeimas vēlēšanas, kad pretendenti uz simt augstajiem krēsliem var kandidēt tikai vienā vēlēšanu apgabalā. Līdz ar to pagājis laiks, kad vēlētājs naivā ticībā nobalsoja par sarakstu lokomotīvēm, bet patiesībā savā apgabalā ieeļļoja sliedes vagoniem.

...ka dzīve ir tāds brīnums

17.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Ce­turt­dien Val­mie­ras in­te­grē­ta­jā bib­li­o­tē­kā pirms­sko­las ve­cu­ma bēr­ni sa­dzie­dā­ja, sa­dze­jo­ja un sa­skai­tī­ja die­nu, dze­jas stun­dā «Bur­vi, mans Bur­vi...» sko­lu jau­nie li­te­rā­ti sa­ru­nā­jās ar dzej­nie­ci un tul­ko­tā­ju Dag­ni­ju Drei­ku. In­ga Gai­le ti­kās ar jau­nie­šiem Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā, Jā­nis Rok­pel­nis — Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā, Edu­ards Ai­vars — Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lā. Bēr­zai­nie­ši vie­sus sir­snī­gi uz­ņē­ma dze­jas mir­kļos sa­vā kul­tū­ras na­mā, bet va­kar­pu­sē pēc tra­dī­ci­jas vi­sus ai­ci­nā­ja Val­mie­ras in­te­grē­tā bib­li­o­tē­ka.

Balsojiet atbildīgi!

14.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Vē­lē­ša­nu re­for­mas bied­rī­ba sa­dar­bī­bā ar Vid­ze­mes Augst­sko­lu un mū­su re­dak­ci­ju rī­ko­ja pirms­vē­lē­ša­nu dis­ku­si­ju.

«Skolas soma» piepildās

11.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Vakar Valmierā noslēdzās labdarības akcija "Skolas soma".

Portāls Ziedot.lv kopā ar Latvijas reģionālajām organizācijām novados, tostarp Valmieras novada fondu, vasarā vāca ziedojumus - dažādas skolas lietas un naudu dāvanu kartēm skolas lietu iegādei. Aizvadītajā nedēļā Valmieras novada fondā tika saskaitīts: kastītēs pilsētas veikalos un kafejnīcās ziedoti Ls 224,23, privātpersonas un uzņēmēji fonda kontā ieskaitījuši Ls 1465. Kā atzīst fonda jauniešu ideju laboratorijas koordinatore Gundega Siliņa, liels prieks ir par jauniešu apvienību un organizāciju savākto - gospeļu kora koncertā ziedotajiem Ls 245,66 un jauniešu labdarības tirdziņā ietirgotajiem Ls 50,10.