Jānis Šatrovskis

Polārblāzmu redz Burtniekos

3.Marts, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Ne­il­gi pēc saul­rie­ta 1. mar­ta va­ka­rā ap pl. 19 Burt­nie­kos bi­ja vē­ro­ja­ma po­lār­blāz­ma.

Lai­mī­gas sa­ga­dī­ša­nās dēļ at­ra­dos īs­ta­jā vie­tā un īs­ta­jā lai­kā, jo sā­ku­mā pa­re­dzē­ju ie­mū­ži­nāt fo­to­grā­fi­jās ci­tu, arī re­tu, zvaig­žņo­tās de­bess pa­rā­dī­bu — zo­dia­kā­lo gais­mu.

Da­žās mi­nū­tēs plā­ni mai­nī­jās — pār­slē­dzos uz po­lār­blāz­mu.