Jūlijs Cukurs

Jūlijs Cukurs

Ar senām dziesmām jaunās skaņās

7.Novembris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Nā­kam­sest­dien Mul­ti­klu­bā būs svēt­ki gru­pas Jum­pra­va cie­nī­tā­jiem — vieg­li sir­mot sā­ku­šie jau­nek­ļi ap­lie­ci­nā­ju­ši ga­ta­vī­bu ie­prie­ci­nāt Val­mie­ras pub­li­ku ar sa­vu pē­dē­jā lai­ka mu­zi­kā­lo vei­ku­mu. Iz­man­to­jot gru­pas da­līb­nie­ka AIGARA KRĒSLAS cie­mo­ša­nos dzim­ta­jā pil­sē­tā, uz­de­vu mū­zi­ķim da­žus jau­tā­ju­mus:

Atbildībā par visu dzīvo radību

1.Novembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kopš ie­priek­šē­jās sa­ru­nas ar Nauk­šē­nu no­va­da paš­val­dī­bas po­li­ci­jas priekš­nie­ku pulk­vež­leit­nan­tu PĒTERI ĶĪKULI Rū­jā aiz­te­cē­jis ne ma­zums ūde­ņu, ta­ču li­kum­pār­kā­pē­ju uz­ve­dī­bā jū­ta­mas pār­mai­ņas nav kon­sta­tē­tas — jo­pro­jām paš­val­dī­bas po­li­ci­jas un tās iz­pa­lī­gu gal­ve­nais dar­ba lauks esot kai­mi­ņu sa­mie­ri­nā­ša­na un ie­dzī­vo­tā­ju sū­dzī­bu pār­bau­de, vai tie­šām nā­bur­gu ka­ķis pie­ne­sis pil­nu ko­ri­do­ru ar no­kos­tām var­dēm, pie­de­vām vēl kāp­ņu tel­pā smird re­gu­lā­ri ne­iz­nests šmuc­spai­nis.

Cilvēkmuzejs jurģu gaidās

1.Novembris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

— Bei­dzot ap­stip­ri­nāts gad­sim­ta pro­jekts tel­pu re­no­vā­ci­jai Nauk­šē­nu dok­to­rā­tā, kur jau­na māj­vie­ta pa­re­dzē­ta arī Nauk­šē­nu Cil­vēk­mu­ze­jam — mui­žas ēkā pa­liks vien ar šī kom­plek­sa vēs­tu­ri sais­tī­tās lie­tas, jo tie, kas ie­sais­tī­ju­šies ak­ci­jā Ap­ce­ļo Lat­vi­jas pi­lis! grib dzir­dēt un re­dzēt tie­ši pils vēs­tu­ri, ne­vis vis­pā­rī­gu tark­šķē­ša­nu par Nauk­šē­niem lai­ku grie­žos, — mu­ze­ja va­dī­tā­jam ARNIM OZOLIŅAM ir ar ko pa­le­po­ties.

No pirmdienas līdz svētdienai

29.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Mazsalacas kultūras centra direktore DACE JURKA, kā allaž, vienlaikus cīnās vairākās frontēs: — Šobrīd aktuālas ir Tradicionālo prasmju skolas, kas bijušā Valmieras rajona teritorijā 30. oktobrī sāksies Ķoņos, Mazsalacā, Skaņkalnē, Rūjienā, Burtniekos un Sēļos.

Amatam jāturpinās

28.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

— Man gan trūkst pieredzes šādiem brīnumiem, bet, ja par to piedāvā naudu, tad nekas cits neatliek, kā piekrist, — tā par savu iesaistīšanos Tradicionālo prasmju skolas 2010 projektā joko Sēļu pagasta galdniekmeistars UĢIS VĪTIŅŠ.

Divas uzvaras "Rubenes" meitenēm, vīriem kārtējais "zāģis"

18.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Gūs­tot di­vus pa­nā­ku­mus pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē, ie­ras­ta­jās lī­der­po­zī­ci­jās ar 5 spē­lēs gū­tiem 10 pun­ktiem Lat­vi­jas flor­bo­la čem­pi­o­nā­ta virs­lī­gas tur­nī­ra ta­bu­lā at­grie­zu­šās seš­kār­tē­jās valsts čem­pi­o­nes ru­be­nie­tes, kas piekt­dien ar 8:2 (2:1, 4:1, 2:0) iz­brau­ku­mā uz­vei­ca Rī­gas Lau­vas/ERREA, bet svēt­dien sa­vā lau­ku­mā ar 16:3 (4:0, 4:1, 8:2) sa­grā­va Ķe­ka­vas no­va­da ko­man­du. Ma­čā ar Rī­gas Lau­vām mū­sē­jo la­bā vār­tus pir­ma­jā treš­da­ļā gu­va Za­ne Kla­be­re un Edī­te Ban­ka­va, ot­ra­jā — Ma­da­ra Ada­ma­ne, Ma­da­ra Gai­le, Lin­da Lī­ce un Za­ne Kla­be­re (ma­zā­ku­mā), bet tre­ša­jā pe­ri­o­dā pre­cī­zi me­tie­ni pa­de­vās Džei­nai Eg­lī­tei un Kris­tī­nei Ban­ka­vai.

Pūtēju akords jubilejas fanfarās

15.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Val­mie­ras mū­zi­kas sko­lā pū­ša­mo in­stru­men­tu no­da­ļa dar­bo­jas jau no pirms­ka­ra ga­diem, kad to ie­di­bi­nā­ja mež­radz­nieks Ar­vīds Dē­liņš. Pat­la­ban tā var le­po­ties ar dau­dziem iz­ci­liem ab­sol­ven­tiem — Lat­vi­jas Na­ci­o­nā­lā sim­fo­nis­kā or­ķes­tra fa­go­tis­tu Rei­ni Bur­ki­nu, Lie­pā­jas sim­fo­nis­kā or­ķes­tra obo­jis­tu Āri Bur­ki­nu, trom­pe­tis­ti Da­ci Ba­lo­di, kas mu­zi­cē or­ķes­trī tā­la­jā Spā­ni­jā (vi­si mi­nē­tie sko­lo­ju­šies pie pe­da­go­ga Al­ber­ta Plū­mes), trom­pe­tis­tiem un pe­da­go­giem Ai­va­ru Ra­dzi­ņu Cē­sīs, Jā­ni An­so­nu Alo­jā un Gu­nā­ru Ge­du­še­vu Val­mie­rā (pe­da­gogs Ju­li­ans Grei­dāns), Jā­ni Ža­ga­ri­ņu Smil­te­nē un Stren­čos (Ju­li­ans Grei­dāns un Ul­dis Lau­va), Jā­ze­pa Vī­to­la Lat­vi­jas mū­zi­kas aka­dē­mi­ju ab­sol­vē­ju­ši, to­mēr ci­tai pro­fe­si­jai priekš­ro­ku de­vu­ši klar­ne­tists San­dris Gra­sis (Ju­ris Iva­novs) un fa­go­tists Hel­muts Pal­kav­nieks (Ai­vars Ce­pī­tis), bet, ja man pa­šam ve­cu­ma tra­ku­mā pēk­šņi ie­šau­tos prā­tā do­ma stu­dēt bi­ju­šo ko­lē­ģu tik ie­cie­nī­ta­jā Rī­gas Pe­da­go­ģi­jas un va­dī­bas augst­sko­lā, tad nāk­tos čā­pot uz stun­dām pie sa­vas ab­sol­ven­tes Mai­jas Ba­lo­des, kas gan lie­lā­ko da­ļu mā­cī­bu lai­ka Val­mie­ras MS uz­klau­sī­ja Al­ber­ta Plū­mes pa­do­mus.

Attēlā:

PAŠDARBNIEKU SVĒTKOS. Gu­nā­ra Ge­du­še­va (cen­trā) va­dī­ta­jā big­ben­dā Val­mie­ras pui­kas spē­lē gal­ve­no­kārt Val­mie­ras MS pū­ša­mo in­stru­men­tu no­da­ļas au­dzēk­ņi un ab­sol­ven­ti.

Sveicam Eiropas florbola eliti!

5.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Va­kar Ko­cē­nu spor­ta na­mā un Vid­ze­mes olim­pis­kā cen­tra uni­ver­sā­la­jā hal­lē sā­kās Ei­ro­pas čem­pi­on­vie­nī­bu kau­sa iz­cī­ņas fi­nāl­tur­nīrs flor­bo­lā, star­tē­ja Ve­cās pa­sau­les as­to­ņas sie­vie­šu un as­to­ņas vī­ru spē­cī­gā­kās ko­man­das no So­mi­jas, Zvied­ri­jas, Švei­ces, Dā­ni­jas, Nor­vē­ģi­jas, Če­hi­jas, Po­li­jas, Igau­ni­jas un Lat­vi­jas.

10. Saeimā — piecu sarakstu pārstāvji

4.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ar politisko partiju apvienības Vienotība uzvaru noslēgušās Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanas. Par Vienotības sarakstiem kopumā nobalsoja 30,76 % jeb 301135 vēlētāji, tādējādi nodrošinot apvienībai 33 krēslus 10. Saeimā.

Gaidot Eiropas florbola izcilniekus

1.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Latvijas čempionāta trešās kārtas spēlē Rubenes florbolistes Kocēnu sporta namā ceturtdienas vakarā piedzīvoja jau otro zaudējumu sezonā, ar 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) piekāpjoties RSU/Runway spēlētājām.

Iecirkņi darbībā

28.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kopš pagājušās trešdienas visā valstī atvērti LR 10. Saeimas vēlēšanu iecirkņi, lai vēlētāji varētu detalizēti iepazīties ar kandidātu sarakstiem un partiju programmām.

Vietējo leģendu piemiņai

24.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Šo­dien pl. 10 Jā­ņa Da­li­ņa sta­di­o­nā no­tiks Val­mie­ras le­ģen­dā­ro fut­bo­lis­tu Jā­ņa Ozo­la, Ser­ge­ja Smir­no­va, Dai­ņa An­der­so­na, Alek­san­dra Žar­čen­ko un Ai­va­ra Pun­di­ņa pie­mi­ņai vel­tīts tur­nīrs, ku­rā līdz­da­lī­bu so­lī­ju­šas Dau­ga­va (Rī­ga), Og­res Adī­tā­ja, Sa­lac­grī­vas, Tar­tu Ka­lev, Šiau­liai un Val­mie­ras Gau­jas ve­te­rā­nu ko­man­das.

Jauni rekordi Valmieras maratonā

20.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Svēt­dien pus­dien­lai­kā, at­ska­not star­ta šā­vie­nam, Sport­lat Val­mie­ras ma­ra­to­na tra­sē de­vās te­ju vai di­vi tūk­sto­ši da­līb­nie­ku, no ku­riem 161 bi­ja cie­ši ap­ņē­mies zem ru­de­nī­gā lie­tus gā­zēm veikt pil­nu kla­sis­kā ma­ra­to­na dis­tan­ci — 42,195 km. Pā­rē­jie mē­ro­ja pus­ma­ra­to­nu vai sa­te­līt­skrē­jie­nu, kā arī iz­kus­tē­jās nū­jo­ša­nas pār­gā­jie­nos.

Vīrs, ko nevar regulēt

11.Septembris, 2010
Viesis
Laikrakstā

Trešdien 80 gadu jubilejā valmierieti JĀNI HELMANI sveica pūtēju orķestra Signāls vīri un Ziemeļu elektrisko tīklu transporta daļas veterāni.

Kā Ulmanis Dombrovskim baušļus mācīja

3.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Otrdienas vakarā LNT ziņu dienesta rīkotajās Vidzemes novada Līderu debatēs uz Valmieras drāmas teātra galvenās skatuves eksponējās piecu sarakstu pirmie numuri: Latvijas premjerministrs Valdis Dombrovskis (Vienotība), eksprezidents Guntis Ulmanis  (Par labu Latviju), Jānis Dūklavs (Latvijas Zaļo un Zemnieku savienība), Raivis Dzintars  (Tēvzemei un Brīvībai/LNNK un Visu Latvijai), Andris Tolmačovs  (Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā) un vienīgi Saskaņas centrs  sasirgušā olimpiskā čempiona Ivana Klementjeva vietā bija deleģējis kādreizējo Tālo Austrumu jūru haizivi Jāni Ādamsonu, kas vēlēšanu listē iekļauts ar trešo kārtas numuru.

Kas piestāv Cilvēkmuzejam

31.Augusts, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Piektdiena DIĀNAI GLUŠONOKAI bija jau ceturtā darba diena Naukšēnu Cilvēkmuzejā, kur viņa turpmāk palīdzēs Arnim Ozoliņam vadīt ekskursijas un degustācijas. Līdz mūsu sarunai viņa vienu ekskursiju jau bija paspējusi izvadīt, bet pēcpusdienā gaidāmā grupa pieteikusies vizināties ar plostu. Stāstot par Naukšēniem, jaunā gide pagaidām ievēro Arņa Ozoliņa noteiktās vadlīnijas, taču atzīst, ka nokopēt neko nav iespējams, tāpēc katram notikumam jāmeklē sava interpretācija - arī stāstam par jaunā muižkunga savulaik piekrāpto jaunavu, kas tagad tumšās rudeņa naktīs mēdz bīdīt krēslu kādā no otrā stāva istabām.