Laimonis Arnolds

Novērtēsim savu vēlētāja balsi

24.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ji gai­da po­li­tis­kā or­kā­na tu­vo­ša­nos 2. ok­tob­rī, kad aiz­vēr­sies po­li­tis­kā te­āt­ra priekš­kars. Kā mēs sa­ga­ta­vo­si­mies šo or­kā­nu sa­gai­dīt, no tā būs at­ka­rīgs, kā­das se­kas tas at­stās mū­su po­li­ti­kā, eko­no­mi­kā un ik­vie­na cil­vē­ka ik­die­nā. Tā­dēļ mums jā­būt per­so­nis­ki at­bil­dī­giem par sa­vas vē­lē­tā­ja balss pa­rei­zu no­vir­zī­ša­nu, lai arī nā­ka­ma­jos čet­ros ga­dos ne­pie­dzī­vo­tu kļū­das.

Par ko balsot

16.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Ša­jā sau­lē es­mu no­dzī­vo­jis vai­rāk ne­kā 70 ga­du un ta­gad, ga­ta­vo­jo­ties 10. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nām, pār­ņem ne­zi­ņa, kā lai iz­glābj šo val­sti no tā pos­ta, ku­rā tā sa­vos pē­dē­jos 20 ne­at­ka­rī­bas ga­dos ir no­nā­ku­si. Mū­su līdz­ši­nē­jie po­li­ti­ķi sa­vas dar­bī­bas vai bez­dar­bī­bas dēļ šo val­sti tik tā­lu ir no­ve­du­ši. Par no­da­rī­to ne­viens gan nav at­vai­no­jies, jo ne­kā­du at­bil­dī­bu ne­jūt. No­zie­gu­ma nav, īpa­ši pēc Lat­vi­jas li­kum­do­ša­nas, ko pa­ši Sa­ei­mā sē­dē­tā­ji pie­ņē­mu­ši. Ir ti­kai iz­zag­ta, iz­lau­pī­ta un iz­pār­do­ta valsts. Ta­gad līdz­ši­nē­jie po­li­ti­ķi at­kal rau­jas pie va­ras, kau­nu par no­da­rī­to ne­jū­tot, kāpj tri­bī­nēs un, acīs ska­to­ties, so­la ne­re­ā­las lie­tas. Vai tie­šām Dievs šiem cil­vē­kiem at­ņē­mis kau­na sa­jū­tu?