Ojārs Beķeris

Ojārs Beķeris

Nezaimosim Baltijas ceļu!

26.Augusts, 2021
Viedokļi
Laikrakstā

Pirmdien, 23. augustā, pat nezinot, ka notiks kāds it kā ar Baltijas ceļu saistīts gājiens, piezvanīju saviem biedriem no Mazsalacas barikāžu biedrības un apsveicu ar Baltijas ceļa 32. gadadienu. Jo šajā dienā nekādus citus pasākumus valsts neorganizēja, izņemot konferenci Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, uz kuru mums aizbraukt, manuprāt, būtu par tālu. 

Tērē zivsaimniecībai

26.Maijs, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Bied­rī­bas «No Sa­la­cas līdz Rū­jai», mēr­ķis ir pie­sais­tīt fi­nan­sē­ju­mu lau­ku un ziv­saim­nie­cī­bai no­zī­mī­gu te­ri­to­ri­ju at­tīs­tī­bai Ko­cē­nu, Burt­nie­ku, Maz­sa­la­cas, Rū­jie­nas, Nauk­šē­nu un Val­kas (Kār­ķu pa­gasts) no­va­dā, kā arī Maz­sa­la­cā un Rū­jie­nā. Par sa­vu uz­de­vu­mu uz­ska­tām vei­ci­nāt ie­dzī­vo­tā­ju ini­ci­a­tī­vu da­žā­du pro­jek­tu iz­strā­dē, at­ro­dot šiem pro­jek­tiem fi­nan­sē­ju­mu ES Le­a­der ak­ti­vi­tā­šu no­dro­ši­nā­ša­nai pa­re­dzē­to lī­dzek­ļu ie­tva­ros.