Valentīna Brūniņa

Vecais tilts atkal kļūs jauns

16.Novembris, 2010
Valmierietis
Laikrakstā

Ja viss no­tiks, kā ce­rēts, nā­kam­gad Val­mie­rā va­rē­tu sāk­ties pil­sē­tas dzī­vē sva­rī­ga ob­jek­ta — gal­ve­nā til­ta pār Gau­ju — re­kon­struk­ci­ja, ku­ras pro­jek­ta iz­strā­de ti­ka uz­ti­cē­ta SI­A «Projekts3». Lai­ka gai­tā ta­pu­ši vai­rā­ki pro­jek­ta va­ri­an­ti, ta­ču ti­ka no­rai­dī­ti, jo val­mie­rie­ši vē­lē­jās, lai vi­ņu tilts at­šķir­tos no sa­viem brā­ļiem ci­tās pil­sē­tās. Šis, la­sī­tā­jiem ap­ska­tei pie­dā­vā­tais, tad bei­dzot ir kaut cik ap­mie­ri­nā­jis kā Val­mie­ras būv­val­des spe­ci­ālis­tus, tā pil­sē­tas paš­val­dī­bas de­pu­tā­tus. Ofi­ci­āli ap­stip­ri­nāts gan šis pro­jekts vēl nav, tā­pēc da­žas ma­zāk no­zī­mī­gas de­ta­ļas, pro­jek­tē­tā­jiem tās pie­slī­pē­jot, vēl va­rē­tu mai­nī­ties.

Mērnieku kļūdas upuri

16.Novembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pēc pub­li­kā­ci­jām «Lies­mā» par dzelz­ce­ļa til­tu de­mo­lē­ša­nu Ko­cē­nu no­va­dā sa­vas ne­die­nas laik­rak­stam uz­ti­cē­ja ze­mes īpaš­nie­ki, kas ar vie­nu no til­tiem bi­ja sais­tī­ju­ši lie­las ce­rī­bas, jo tas va­rē­ja kļūt par ri­si­nā­ju­mu ne­ap­skau­ža­ma­jai si­tu­ā­ci­jai, ku­rā vi­ņi no­nā­ku­ši mēr­nie­ku kļū­das dēļ.

Es uzticos cilvēkiem

15.Novembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Jau­nais Ko­cē­nu no­va­da do­mes priekš­sē­dē­tājs, ta­ču paš­val­dī­bas dar­bā ne­būt ne ie­sā­cējs, sa­va pa­gas­ta īs­tens pat­riots — JĀNIS OLMANIS:

Jauna altāra glezna un ne tikai

15.Novembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Dik­ļu evaņ­ģē­lis­ki lu­te­ris­kā baz­nī­ca šo­gad pie­dzī­vo­ju­si vai­rā­kus no­zī­mī­gus no­ti­ku­mus. 7. no­vem­brī diev­kal­po­ju­mā, ko va­dī­ja mā­cī­tā­ji Al­dis Kal­ce­navs un Zig­mārs Zie­ma­nis, jau­no al­tār­glez­nu «Jē­zus pie krus­ta» ie­svē­tī­ja bīs­kaps Gun­tars Di­mants.

Tēma — kāpņutelpas

10.Novembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Līdz ar kodu sistēmas ierīkošanu namu ārdurvīm kārtība kāpņutelpās neapšaubāmi uzlabojusies. Ja tā nav, iedzīvotājiem par to pašiem vien acīmredzot jāuzņemas vaina, jo diezin vai kāds svešais slēgtā (gan tikai relatīvi) mājā ienāk, lai ko speciāli nomestu vai izdarītu kādu citu palaidnību.

Būvējot tiltu, dažus kokus izcirtīs

4.Novembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Nā­kam­gad pa­re­dzēts re­kons­tru­ēt til­tu pār Gau­ju Val­mie­rā. Lai ne­ra­dī­tu ne­ēr­tī­bas ie­dzī­vo­tā­jiem, re­kon­struk­ci­jas lai­kā bla­kus eso­ša­jam lej­pus tā­dā pa­šā aug­stu­mā tiks bū­vēts pa­gai­du pon­to­nu tilts. Ta­ču tie­ši ša­jā vie­tā kras­tā aug vai­rā­ki ko­ki. Val­mie­ras ie­dzī­vo­tā­ji par to lik­te­ni ti­ka ai­ci­nā­ti iz­teik­ties sa­bied­ris­ka­jā ap­sprie­ša­nā. In­te­re­si ne­viens diem­žēl ne­bi­ja iz­rā­dī­jis, arī uz sa­nāk­smi ie­ra­dos vie­nī­gi es, tā­dēļ iz­man­to­ju iz­de­vī­bu ap­ru­nā­ties ar ne­kus­ta­mā īpa­šu­ma ap­saim­nie­ko­ša­nas pār­val­des va­dī­tā­ju RITU JEMŠIKU.

Rudens darbi Valmieras vecpilsētā

2.Novembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ro­sī­ba nu jau pā­ris mē­ne­šu vē­ro­ja­ma Gau­jas kras­tā, kur, īs­te­no­jot pro­jek­tu «Vec­pil­sē­tas ai­na­va pie Gau­jas — Val­mie­ras vēs­tu­ris­kā cen­tra re­vi­ta­li­zā­ci­ja», tur­pi­nās vēs­tu­ris­kā ārst­nie­cī­bas au­gu dār­za ie­kār­to­ša­na, lai­vu pie­stāt­nes būv­nie­cī­ba, kā arī ēku Pils­kal­na ie­lā 2 un 4 res­tau­rā­ci­ja un re­no­vā­ci­ja.

Veikli, laipni, vienmēr smaidīgi

2.Novembris, 2010
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Reiz, cie­mo­jo­ties Val­mie­ras pan­si­o­nā­ta ēkā Kau­gu­ru ie­lā, pa­ma­nī­ju di­vus smai­dī­gus pui­šus. Ie­in­te­re­sē­jos, ko jau­nie cil­vē­ki tur da­ra. Iz­rā­dī­jās, abi ir pan­si­o­nā­ta pa­vā­ri. Zig­mārs Jes­ke un Dai­ris Te­te­ris ir rū­jie­nie­ši. Pro­fe­si­ju ie­gu­vu­ši Val­mie­rā, tie­sa, katrs sa­vā mā­cī­bu ie­stā­dē — Pār­ti­kas ra­žo­tā­ju vi­dus­sko­lā un Val­mie­ras 36. arod­vi­dus­sko­lā.

Baltais skaistulis Atlants

29.Oktobris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Šodien baltais skaistulis, ko daudzi valmierieši jau ievērojuši, pastaigādamies pilsētā, Rīgā piedalās savā mūžā nu jau trešajā suņu izstādē, šoreiz — starptautiskajā.

Ikvienu rīcību var izskaidrot

15.Oktobris, 2010
Viesis
Laikrakstā

Šo­reiz sest­die­nas vie­sis ir zvē­ri­nā­ta ad­vo­kā­te MIRGA PRIEDĪTE. Val­mie­rie­te kopš vi­dus­sko­las, kad no Ran­kas uz še­jie­ni pār­cē­lās mā­te. Va­ro­ņos gan mā­cī­ju­sies ti­kai ga­du, pēc tam aiz­gā­ju­si uz Mur­jā­ņiem, kur spe­ci­a­li­zē­ju­sies viegl­at­lē­ti­kā. Iz­ci­lu sa­snie­gu­mu ša­jā jo­mā ne­esot bi­jis, ta­ču Mur­jā­ņi pa­vi­sam no­teik­ti ie­mā­cī­ju­ši ak­tī­vu dzī­ves­vei­du.

Zagļi pat tiltiem ķeras klāt

12.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kad kūd­ras pār­va­dā­ša­na pa 1920. ga­dā bū­vē­to šaur­slie­žu dzelz­ce­ļu kļu­va ne­iz­de­vī­ga un 26 ki­lo­met­rus ga­ro sti­gu ne­bi­ja ie­spē­jams no zag­ļiem no­sar­gāt, slie­žu īpaš­nieks no­lē­ma tās de­mon­tēt. 2006. ga­dā tas arī ti­ka iz­da­rīts, un paš­laik dzelz­ceļš sa­gla­bā­jies ti­kai da­žos pur­va pos­mos. Ta­ču gar­na­džiem mie­ra ne­bi­ja — at­ra­dās vēl kas pa­ņe­mams.

Nevēlas atteikties no māju vēsturiskajiem nosaukumiem

5.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Jau pa­gā­ju­šā ga­da no­ga­lē cie­mu ie­dzī­vo­tā­jiem, kas dzī­vo in­di­vi­du­ā­la­jās mā­jās, bi­ja jā­at­sa­kās no to vēs­tu­ris­ka­jiem no­sau­ku­miem un jā­pie­ņem paš­val­dī­bu pie­šķir­tās ad­re­ses. Šis pro­cess vai­rā­ku ie­mes­lu dēļ aiz­ka­vē­jies.

Par apkuri un algām

1.Oktobris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Valmierā runā arī par to, ka iedzīvotāju parādi par saņemto siltumu tiek iestrādāti apkures tarifos un šādi par parādniekiem jāmaksā pārējiem šī pakalpojuma saņēmējiem. Kā īsti ir, jautāju Valmieras pašvaldības izpilddirektoram JĀNIM BAIKAM.

"Uzmeta" par 40 tūkstošiem latu

30.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Daudz dzirdēts par konkurentu sīvām cīņām galvaspilsētā apbedīšanas jomā. Nu tās ienākušas arī Valmierā. Tiesa, kamēr šajā biznesā nebija iespiedusies vēl viena firma, četras vietējās šī pakalpojuma sniedzējas sadzīvoja itin labi. Jaunatnācēji savu vietu cenšas iekarot, izmantojot visai agresīvas metodes, tostarp pārējo firmu darbības publisku noniecināšanu.

Lielākā kļūda — neprotam sarunāties

17.Septembris, 2010
Viesis
Laikrakstā

ILZE POLKA Val­mie­rā ie­nā­ku­si kā spe­ci­ā­lis­te pirms­sko­las iz­glī­tī­bā un sā­ku­si strā­dāt par au­dzi­nā­tā­ju to­laik tik­ko dur­vis vē­ru­ša­jā pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē «Sprī­dī­tis». Ar sir­snī­bu vi­ņa jo­pro­jām at­ce­ras, kā pil­sē­ta sa­gai­dī­ju­si jau­nos spe­ci­ā­lis­tus. Bet pēc 18 ga­diem nā­cies at­zīt (arī vīrs Ivars bi­ja pe­da­gogs, ak­tīvs spor­tists, ģi­me­nē au­ga di­vi dē­li), ka sa­vas va­ja­dzī­bas un in­te­re­ses ar al­gu no­dro­ši­nāt ne­va­rēs:

Kad mans vairs nav mans

14.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Kas no­tiek Val­mie­rā?

Pa­dom­ju lai­kā Val­mie­ras ga­ļas kom­bi­nā­tam pie­de­rē­ja īpa­šums Val­mie­rā, Pi­o­nie­ru ie­lā 1, — ta­ga­dē­jā Lu­cas ie­lā 2. Šis īpa­šums sa­stā­vē­ja no Pār­ti­kas rūp­nie­cī­bas arod­sko­las ēkas ar tai pie­de­ro­šo mal­kas šķū­ni, 9 dzī­vok­ļu dzī­vo­ja­mās mā­jas ar tai pie­de­ro­šo mal­kas šķū­ni.

Kad Lat­vi­ju at­brī­vo­ja no pa­dom­ju va­ras, ga­ļas kom­bi­nāts to vi­su no­de­va Val­mie­ras paš­val­dī­bai.

Attēlā: BEZ ŠĶŪNĪŠIEM. Valmierā, Lucas ielā 2a, dzīvo vairākas ģimenes. Māju sākotnēji bija paredzēts nojaukt. Par teritorijas lielākās daļas, kā arī ēku un būvju īpašnieku privatizācijas rezultātā kļuva Vācu kultūras biedrība. Tagad ar tiesas lēmumu privatizācijai tiek nodota arī dzīvojamā māja, bet tās iedzīvotāji nu palikuši bez malkas šķūnīšiem.

Gaujas krastā

14.Septembris, 2010
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Īs­te­no­jot Val­mie­ras paš­val­dī­bas un Ei­ro­pas eko­no­mis­kās zo­nas fi­nan­sē­to pro­jek­tu «Vec­pil­sē­tas ai­na­va pie Gau­jas — Val­mie­ras vēs­tu­ris­kā cen­tra re­vi­ta­li­zā­ci­ja», Gau­jas kras­tā paš­laik tiek bū­vē­ta lai­vu pie­stāt­ne. Vai­rā­kas ak­ti­vi­tā­tes pro­jek­ta sa­ka­rā sā­kās jau pa­gā­ju­ša­jā ga­dā, bet no būv­nie­cī­bas dar­biem tas ir līdz šim lie­lā­kais.

Ražo... skaistumu

13.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

— Mums se­zo­na sā­kas mar­tā, kad zie­di­nā­ša­nai ga­ta­vo­jam at­rait­nī­tes, hi­a­cin­tes, au­dzē­jam stā­di­ņus, un bei­dzas ar Ad­ven­ta vai­na­dzi­ņiem, — stās­ta bēr­zai­nie­te AUSMA PURBĒRZIŅA. Vi­ņa ir pār­lie­ci­nā­ta — ja vien cil­vē­kam ir ze­me, ne­kā­da krī­ze ne­draud. Pro­tams, va­ja­dzī­ga arī lie­la uz­ņē­mī­ba.]

Attēlā: PIE SKOLAS. Aus­ma Pur­bēr­zi­ņa pie kla­šu vei­do­ta­jām zie­du kom­po­zī­ci­jām, ku­rās ir arī vi­ņas au­dzē­tie zie­di. Ar vi­ņas ga­ta­vo­ta­jiem mar­grie­ti­ņu un ru­dzu­pu­ķu vai­na­dzi­ņiem ma­zās de­jo­tā­jas va­sa­rā ro­tā­jās Sko­lē­nu dzies­mu un de­ju svēt­kos.