Vita Zeibote

Uzņemtas sešas audzēkņu grupas

17.Septembris, 2012
Izglītība
Laikrakstā

Valmieras Profesionālajā vidusskolā septembris tradicionāli ir iepazīšanās mēnesis — jauno mācību gadu Valmieras Profesionālajā vidusskolā sāka pirmo kursu audzēkņi no 23 novadiem. Skolā ir uzņemtas 6 grupas: viesmīlības pakalpojumu speciālisti (9. grupa, audzinātāja Solvita Pazāne) un 10. grupa (audz. Vita Vietniece), ēdināšanas pakalpojumu speciālisti (12. grupa, audz. Anna Paļčevska), tūrisma pakalpojumu komercdarbinieki (24. grupa, audz. Mārīte Grinberga), grāmatveži (20. grupa, audz. Baiba Stulpiņa) un 28. grupa (audz. Iveta Grēviņa), kurā mācīsies topošie pārtikas produktu ražošanas tehniķi un mazumtirdzniecības komercdarbinieki.

Labās pieredzes mēnesī

3.Novembris, 2011
Izglītība
Laikrakstā

Ru­dens ir maz­liet nost­al­ģisks ga­da­laiks. Cil­vē­ki ie­slē­dzas mā­jās, dzī­vok­ļos, se­vī. Pār­do­mu un mie­ra laiks. Sa­vu­kārt sko­lās jaut­ri un krā­sai­ni at­zī­mē Sko­lo­tā­ju die­nu, arī Val­mie­ras Pro­fe­si­o­nā­la­jā vi­dus­sko­lā. Va­du ie­las sko­lā strā­dā­jo­šie pe­da­go­gi stun­du sa­rak­stā pa­ma­nī­ja pār­mai­ņas, kas no­rā­dī­ja, ka sko­lo­tā­ju stun­da no­tiks svi­nī­bu zā­lē. Ta­lan­tī­gie au­dzēk­ņi bi­ja sa­ga­ta­vo­ju­ši kon­cer­tu, ska­nē­ja sko­lo­tā­ju ie­mī­ļo­tā­kās dzies­mas, ne­iz­pa­li­ka pa rai­tam de­ju so­lim un jo­kiem.

Skolai — pēdējais

28.Jūnijs, 2011
Izglītība
Laikrakstā

Val­mie­ras 36. arod­vi­dus­sko­lā kva­li­fi­kā­ci­jas ek­sā­me­nu 21. jū­ni­jā kār­to­ja grā­mat­ve­dī­bas un tū­ris­ma pa­kal­po­ju­mu ko­merc­dar­bi­nie­ki. Grā­mat­ve­ži sa­vas zi­nā­ša­nas pa­rā­dī­ja saim­nie­cis­ko ope­rā­ci­ju grā­ma­to­ša­nā, peļ­ņas vai zau­dē­ju­ma ap­rē­ķi­nā­ša­nā un bi­lan­ces iz­vei­do­ša­nā, strā­dā­jot grā­mat­ve­dī­bas pro­gram­mā Zalk­tis.

Iepazīšanās laikā

14.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Sep­tem­bris Val­mie­ras 36. arod­vi­dus­sko­lā ir ie­pa­zī­ša­nās mē­ne­sis ar sko­lu un tās īpa­šo gai­sot­ni un tra­dī­ci­jām, ar sko­lo­tā­jiem, ar jau­na­jiem gru­pas bied­riem un kār­tī­bu die­nes­ta vies­nī­cā.