Zita Gustavsone

Darba un mūzikas vasara Rožkalnos

28.Jūlijs, 2015
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Fonds «Iespēju tilts» piedāvā ne tikai radoši un emocionāli izpausties Garā ielā 10 Valmierā, veidojot sev tīkamus darbiņus, bet arī braukt uz nometnēm. Viena no šī gada nometnēm jau ir notikusi, kad no 15. jūnija līdz 21. jūnijam astoņi jaunieši ar īpašām vajadzībām Camphill ciematā «Rožkalni» ne tikai atpūtās, bet arī parādīja sevi darbos, apgūstot ko jaunu.

Neatņemams smaids «Iespēju tiltā» — ik dienu!

27.Maijs, 2015
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ja arī Tu vēlies sajust pozitīvas emocijas, iemācīties dažādus darbiņus, papildināt zināšanas, spēlēt spēles, atrast sevi, iegūt jaunus draugus vai vienkārši labi pavadīt laiku, zini: fonds «Iespēju tilts» ir atvērts ikvienam bērnam, jaunietim un pieaugušajam ar īpašām vajadzībām.

Sadosimies rokās!

20.Novembris, 2014
Viedokļi
Laikrakstā

Kad pēdējo reizi jūs kādu iepriecinājāt? Vienalga, kad un kāpēc palīdzi, ja vien tie, kam paveicies mazāk, kļūst laimīgāki. Labdarība ir darīt labu, tā ir mīlestības izpausme, kas vienlaikus iepriecina gan tās saņēmēju, gan pašu devēju. Turklāt ir viegli mīlēt tos, kuri mīl mūs, kuriem mēs dzīvojam blakus, bet mīlestību izrādīt «citiem» mazliet grūtāk.

Fonds «Iespēju tilts»

27.Augusts, 2012
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Septītās dienas adventistu Valmieras draudze 11. augustā atzīmēja savu 100 gadu jubileju ar labdarības koncertu, kurā tika saziedoti 574,67 lati. Ziedojums tiks izlietots «Dienas integrācijas un rehabilitācijas centra» jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem telpu remontam un to labiekārtošanai un fonda «Iespēju tilts» darbības nodrošināšanai. Paldies visiem cilvēkiem, kas ziedoja un kopā baudīja jauko garīgo dziesmu koncertu!

Valmieras invalīdu biedrība saņem dāvinājumu no Zviedrijas

7.Decembris, 2010
Veselība un labklājība
Laikrakstā

ANO pa­slu­di­nā­tā Starp­tau­tis­kā cil­vē­ku ar in­va­li­di­tā­ti die­na — 3. de­cem­bris — šo­gad Val­mie­ras in­va­lī­du bied­rī­bā «At­spē­riens» un Val­mie­ras bēr­nu un jau­nie­šu in­va­lī­du bied­rī­bā «Sau­lī­te» ti­ka sa­gai­dī­ta ar hu­mā­nā pa­lī­dzī­bas sū­tī­ju­mu no starp­tau­tis­kās lab­da­rī­bas or­ga­ni­zā­ci­jas «Ce­rī­bu zvaig­zne» (Star of Ho­pe. www.sta­rof­ho­pe.org), ku­ras centrs at­ro­das Zvied­ri­jā.