Izglītība

Sākas papildizglītības skolu nodarbību jaunais darba cēliens

- 16.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­ja arī ša­jā mā­cī­bu ga­dā pie­dā­vā vai­rā­ku pa­pild­iz­glī­tī­bas sko­lu no­dar­bī­bas, ku­rās ai­ci­nā­ti pie­da­lī­ties ne ti­kai Val­mie­ras, bet arī ci­tu pil­sē­tu un no­va­du sko­lu au­dzēk­ņi, zi­ņo Val­mie­ras paš­val­dī­bas sa­bied­ris­ko at­tie­cī­bu spe­ci­ā­lis­te E. Nei­ma­ne.

Attēlā: JAUNO POLITIĶU NODARBĪBA. To va­da Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­tes So­ci­ā­lo zi­nāt­ņu fa­kul­tā­tes de­kāns, pro­fe­sors Ju­ris Ro­zen­valds.

Valmieras Valsts ģimnāzijas pārstāvji piedalīsies „Draudzīgā aicinājuma balvas” noslēguma pasākumā

- 16.Septembris, 2010
Izglītība
Portālā

Pirmdien, 20.septembrī, plkst. 15 Latvijas Nacionālajā operā noslēguma ceremonijā tiks pasniegtas „Draudzīgā aicinājuma balvas" tām Latvijas skolām, kas desmit gadu laikā ceļojošo "Draudzīgā aicinājuma balvu" ieguvušas visbiežāk. Līdz ar šo pasākumu „Draudzīgā aicinājuma balva", kas 2000.gadā tika iedibināta uz desmit gadiem, būs noslēgusies. Apbalvojamo skolu vidū būs arī Valmieras Valsts ģimnāzija.

Joprojām skolā

- 14.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Kā­das sa­jū­tas tik ilg­ga­dē­jam sko­lo­tā­jam, kad at­kal sā­cies mā­cī­bu gads?

Sep­tem­bra pir­ma­jās die­nās sirds jo­pro­jām kut. Bet ir pa­gā­ju­ši jau des­mit ga­du, kopš vairs ne­es­mu sko­lo­tājs. Jau tā­lu no tā aiz­iets. To­mēr ne­pa­vi­sam. Jo­pro­jām tur­pi­nu mā­cī­bu grā­ma­tu vei­do­ša­nu. Pa­gā­ju­ša­jā ga­dā ap Zie­mas­svēt­kiem iz­nā­ca Vā­cu va­lo­das prak­tis­kā gra­ma­ti­ka, pa­ma­tī­ga ro­kas­grā­ma­ta vi­siem ve­cu­miem vā­cu va­lo­das dzi­ļā­kai ap­gu­vei. Un ta­gad jau ga­ta­va grā­ma­ta vā­cu va­lo­das pa­ma­tu ie­mā­cī­ša­nai tri­jos mē­ne­šos. Tas ir ie­vad­kurss, ele­men­tā­ras ik­die­nas tē­mas. Arī tā iz­nāks ap­gā­dā Zvaig­zne ABC, tā­pat kā vi­sas ma­nas ie­priek­šē­jās grā­ma­tas jau ap­mē­ram 40 ga­du sa­dar­bī­bā.

Iepazīšanās laikā

- 14.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Sep­tem­bris Val­mie­ras 36. arod­vi­dus­sko­lā ir ie­pa­zī­ša­nās mē­ne­sis ar sko­lu un tās īpa­šo gai­sot­ni un tra­dī­ci­jām, ar sko­lo­tā­jiem, ar jau­na­jiem gru­pas bied­riem un kār­tī­bu die­nes­ta vies­nī­cā.

Labā "skolas atslēdziņa"

- 13.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Tā AINU JANSONI Jaun­burt­nie­ku pa­mat­sko­lā go­dā kā sko­lo­tā­ji, tā bēr­ni, steig­šus pie­bil­stot, ka sir­mā sko­lo­tā­ja, bi­ju­sī ilg­ga­dē­jā di­rek­to­re esot vi­ņu la­bais ga­riņš. Ne ti­kai tā­pēc, ka jau seš­des­mit ga­dus dzī­vo sko­lā un ik rī­tu uz au­to­bu­sa pie­nāk­ša­nas lai­ku at­slēdz sko­las dur­vis un ir ko­pā ar vi­siem gan sko­las prie­kos, gan bē­dī­gā­kos brī­žos, bet ša­jos vār­dos ie­ko­dē­ta dās­nā­kā ba­gā­tī­ba — bi­ju­šo un ta­ga­dē­jo au­dzēk­ņu cieņ­pil­nā at­tiek­sme par sko­lo­tā­jas mī­ļu­mu un ti­cī­bu kat­ram sko­lē­nam.

Attēlā: AINA JANSONE: — Kad sa­tie­ku bi­ju­šos au­dzēk­ņus vai ko la­bu iz­la­su par vi­ņiem avī­zē, jū­tos kā sep­tī­ta­jās de­be­sīs. Un te, sko­lā, jū­tos kā lie­lā ģi­me­nē. Mī­ļi un la­bi.

Iebraukt aizliegts!

- 13.Septembris, 2010
Izglītība
Portālā

Šorīt pusstundas laikā pie Valmieras ģimnāzijas tika konstatēti vismaz desmit gadījumi, kad vecāki, pārkāpjot ceļa zīmes „iebraukt aizliegts” prasības, mēģina pievest savu atvasi līdz skolas durvīm, tādējādi ne tikai publiski ignorējot satiksmes noteikumu prasības, bet apdraudot citu bērnu veselību un drošību.

Bērzainiešiem atkal pamatskola

- 11.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Kocēnu novada deputātu lēmums pagājušā gada vasaras nogalē bija strikts - Jaunburtnieku pamatskola mazā skolēnu skaita dēļ turpmāk būs sākumskola ar sešām klasēm.

Attēlā: STALTA. Un jo­pro­jām — Jaun­burt­nie­ku pa­mat­sko­la. Va­kar te cie­mo­jās CSDD spe­ci­ā­lis­ti, prak­tis­ki mā­cot 6. un 7. kla­ses sko­lē­nus ve­lo­si­pē­da va­dī­tā­ja ie­ma­ņās. Di­rek­to­re S. Frei­ma­ne pa­le­po­jas: jau pa­gā­ju­ša­jā ga­dā ma­na au­dzi­nā­mā ta­gad 7. kla­se Val­mie­rā no­li­ka ek­sā­me­nu un sa­ņē­ma pir­mās trans­por­ta lī­dzek­ļa va­dī­tā­ja ap­lie­cī­bas — sko­lā jau ir se­ši šo ap­lie­cī­bu īpaš­nie­ki.

«Skolas soma» piepildās

- 11.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Vakar Valmierā noslēdzās labdarības akcija "Skolas soma".

Portāls Ziedot.lv kopā ar Latvijas reģionālajām organizācijām novados, tostarp Valmieras novada fondu, vasarā vāca ziedojumus - dažādas skolas lietas un naudu dāvanu kartēm skolas lietu iegādei. Aizvadītajā nedēļā Valmieras novada fondā tika saskaitīts: kastītēs pilsētas veikalos un kafejnīcās ziedoti Ls 224,23, privātpersonas un uzņēmēji fonda kontā ieskaitījuši Ls 1465. Kā atzīst fonda jauniešu ideju laboratorijas koordinatore Gundega Siliņa, liels prieks ir par jauniešu apvienību un organizāciju savākto - gospeļu kora koncertā ziedotajiem Ls 245,66 un jauniešu labdarības tirdziņā ietirgotajiem Ls 50,10.

Mācību gads sākts veiksmīgi

- 7.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Šogad Rūjienas vidusskola sākusi jauno mācību gadu ar direktora pienākumu izpildītāju, jo ilggadējais tās direktors Ģirts Bišofs devies pelnītā atpūtā. Līdz jaunā direktora apstiprināšanai Rūjienas vidusskolas direktora pienākumus veiks mācību pārzine AGNESE INESE PAKALNE:

 

Attēlā: DOD ROKU! Pirm­klas­nie­kus sko­las gai­tu sā­ku­mā ie­dro­ši­na «div­pa­dsmi­tie».

Neapstāties pie sasniegtā

- 7.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Jeru pamatskolā strādāju jau divdesmit astoto gadu, un pagājušais gads bija veiksmīgākais mācību olimpiāžu ziņā. Audzēkņi sagādāja dāvanu skolas 90 gadu jubilejā. Turklāt pirmo reizi skolas vēsturē deju kolektīvs izpelnījās godu piedalīties dziesmu un deju svētkos. Jauno mācību gadu sākām ar daudz labāku noskaņojumu nekā pērn. Tolaik teritoriālās reformas un valsts budžeta samazināšanas dēļ bijām satraukti par skolas likteni. Ar jauno pašvaldību sadarbība ir lieliska, un esam saņēmuši lielu atbalstu. Lielākā daļa remontu jau bija pabeigti pirms vasaras atvaļinājumiem, tādēļ mācību gadu kolektīvs varēja sākt mierīgi, bez steigas,stāsta Jeru pamatskolas direktore ILZE LESKA.

 

Attēlā: PIRMĀ INFORMĀTIKAS STUNDA. 5. kla­ses au­dzēk­ņi sāk ie­pa­zīt da­to­ru no pa­šiem pa­ma­tiem.

Pirmoreiz bez būt vai nebūt

- 7.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Zālienā pie Vilpulkas sākumskolas un bērnudārza par jaunā mācību gada ieskaņu vairākas dienas liecināja lieli un raibi rudens ziedu vainagi, kuros katrs pašu audzētais zieds ticis likts ar kādu labu apņemšanos un cerību. Par to, kāds šajā mācību iestādē solās būt jaunais cēliens, stāsta tās direktore Gita Zariņa.

Attēlā: KUPLĀ LOKĀ. Vilpulkas sākumskolas un bērnudārza skolotājas kopā ar bērnudārza ķipariem

Zinību diena Burtnieku novadā

- 31.Augusts, 2010
Izglītība
Portālā

Zinību diena Burtnieku novadā aizsākas jau šodien, 30. septembrī, novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Tā bērnudārzs „Zīļuks” Rencēnos, plkst. 15:00 aicina uz vecāku sanāksmi, uz sarunu ar psiholoģi Annu Nimrodi un ēdināšanas firmu SIA „Foriks”. Bet Burtnieku pagasta dārziņš aicina uz svētku pēcpusdienu plkst. 16:00 vecākajai grupai, plkst. 17:00 jaunākajai grupai.

Godina ilggadējos Cēsu pedagogus

- 30.Augusts, 2010
Izglītība
Portālā

Rīt, 31.augustā, Zinību dienas priekšvakarā tradicionāli jau devīto gadu Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders godinās pedagogus, kas devuši ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā un pedagoga darbu veikuši 35, 40, 45 un 50 gadus.