Pilsētās un novados

Vēl viena sakārtota atpūtas vieta

- 18.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ipi­ķos ne­slēpj gan­da­rī­ju­mu par pa­gas­ta pār­val­des līdz­da­lī­bu or­ga­ni­zā­ci­jā No Sa­la­cas līdz Rū­jai, kur ar ini­ci­a­tī­vu var ie­sais­tī­ties un fi­nan­si­ā­lu at­bal­stu to re­a­li­zā­ci­jai var ie­gūt kā uz­ņē­mē­ji un ne­val­stis­kās or­ga­ni­zā­ci­jas, tā arī paš­val­dī­bas. Līdz šim no Ipi­ķiem fi­nan­sē­ju­mu ir gu­vis viens Le­a­der pro­jekts: Mēs — Sa­pra­šai, Sa­pra­ša — mums, ko ie­snie­dza sa­bied­ris­kā or­ga­ni­zā­ci­ja at­tīs­tī­bas centrs Bal­tās nak­tis. Tā au­to­re ir Sa­ni­ta Zil­pau­ša.

Politika — ļoti vai politika — nemaz?

- 18.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ik rī­tu mē­ro­jot ce­ļu uz augst­sko­lu, nā­kas sa­stap­ties ar ie­lu ma­lās, au­to­bu­su pie­tu­rās un re­klā­mas sten­dos iz­vie­to­tiem vē­lē­ša­nu pla­kā­tiem. Te­le­vī­zi­jā kat­rā re­klā­mas pau­zē kāds pa­ma­nās ko ie­bļau­ties par at­se­viš­ķām par­ti­jām, arī ra­dio ne­maz ne­do­mā at­pa­likt. Tā­pat in­ter­ne­ta vi­de nav spē­ju­si pa­likt ne­pie­sār­ņo­ta — tā ir stāv­grū­dām pie­bāz­ta ar it kā ne­vai­nī­giem ie­tei­ku­miem un sla­vas vār­diem kon­krē­tu po­li­tis­ko par­ti­ju vir­zie­nā (vai arī glu­ži pre­tē­ji — kon­ku­ren­tus ni­ci­no­šiem ne­ga­tī­viem iz­tei­ku­miem). Nu jau šis tra­kums ir maz­liet pie­ri­mis, ta­ču ak­tu­āls tas lai­kam būs vien­mēr.

ŠŠie gadi nav viegli

- 14.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pirm­dien bied­rī­bā Se­ni­o­ru Aka­de­mia cie­mo­jās kād­rei­zē­jais val­mie­rie­tis — Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas At­tīs­tī­bas sa­dar­bī­bas ko­mi­sārs ANDRIS PIEBALGS. Viņš ne­daudz pa­stās­tī­ja par sa­vu ģi­me­ni un dar­bu, at­bil­dē­ja uz jau­tā­ju­miem.

Rudens lapu virpulī

- 14.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Lap­kri­tis sā­cies pa īs­tam. Val­mie­rā skvē­riņš pie uguns­dzē­sē­ju de­po iet­ves, ko ik die­nas uz­ma­na San­dra un Li­di­ja, al­laž kā tik­ko uz­posts. Abas čak­lās slau­cī­tā­jas ne­vie­nai tik­ko kri­tu­ša­jai ko­ši dzel­te­na­jai vai ru­dens trū­du krā­sā sa­tum­su­ša­jai uz iet­ves pat at­pūs­ties ne­ļauj.

Zagļi pat tiltiem ķeras klāt

- 12.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kad kūd­ras pār­va­dā­ša­na pa 1920. ga­dā bū­vē­to šaur­slie­žu dzelz­ce­ļu kļu­va ne­iz­de­vī­ga un 26 ki­lo­met­rus ga­ro sti­gu ne­bi­ja ie­spē­jams no zag­ļiem no­sar­gāt, slie­žu īpaš­nieks no­lē­ma tās de­mon­tēt. 2006. ga­dā tas arī ti­ka iz­da­rīts, un paš­laik dzelz­ceļš sa­gla­bā­jies ti­kai da­žos pur­va pos­mos. Ta­ču gar­na­džiem mie­ra ne­bi­ja — at­ra­dās vēl kas pa­ņe­mams.

Kas līdzīgs rūjieniešiem ar ventiņiem

- 12.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pirm­dien Val­mie­ras in­te­grē­ta­jā bib­li­o­tē­kā ri­si­nā­jās Ei­ro­pas va­lo­du die­nai vel­tīts pa­sā­kums «Iz­lo­cī­tie stās­ti», ko at­bal­stī­ja Eu­ro­pe Di­rect in­for­mā­ci­jas centrs Val­mie­rā cik­lā «Re, ko un kā var Ei­ro­pā».

..., bet nodokļus maksā Latvijā

- 11.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Mar­ko dau­dzi Sim­jū­da tir­gus fa­ni at­pa­zīt no ie­priek­šē­jiem ga­diem — gar­dais kā­rums nav aiz­mir­sies. Un vi­ņa ro­sī­ša­nos ne­var ne­pa­ma­nīt. Vieg­li ro­ta­ļīgs, iz­teik­smī­gi ģēr­bies un vi­su lai­ku dar­bīgs un ru­nīgs. Ar vie­nu ro­ku mai­sa man­de­les sa­vā kū­po­ša­jā čugu­na kat­lā, ar ot­ru — pa­sniedz ie­kā­ro­to pir­ku­mu vai ka­ro­tī­ti ar kri­pa­ti­ņu pa­gar­šo­ša­nai. Ap­kārt Mar­ko kat­lam tir­gus cen­trā ziņ­kā­rī­go vi­su lai­ku ap­kārt ka biezs, un šķiet, ka uz­ma­nī­ba pro­ce­sā aiz­ņem­ta­jam (vā­ri un pār­dod!) vī­ram ne­trau­cē. Glu­ži ot­rā­di — dau­dzi ver ma­ci­ņus, jo sal­du grauz­dē­tu man­de­ļu in­ten­sī­vā smar­ža ir ne­at­vai­rā­ma, kai­ri­nā­jums gar­šas kār­pi­ņām pra­sa pie­pil­dī­ju­mu.

Pērk ikdienišķo

- 11.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Nauk­šē­nu no­va­dā sie­vie­tēm ir grū­ti at­rast dar­bu. Dar­ba ie­spē­jas ir valsts ie­stā­dēs — pa­gast­mā­jā, sko­lā, pas­tā. Pa­vi­sam ne­liels dar­ba pie­dā­vā­jums ir vei­ka­los. Kon­ku­rē­jot ar ci­tiem vie­tē­jiem vei­ka­liem, Nauk­šē­nos veik­smī­gi strā­dā pār­ti­kas vei­kals «Ar­tavs». Ta­jā dar­bu at­ra­du­šas čet­ras laip­nas un smai­dī­gas pār­de­vē­jas.

Naukšēnos rekonstruē tiltu

- 11.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Nauk­šē­nos kopš 22. jū­li­ja no­tiek 1961. ga­da bū­vē­tā til­ta pār Rū­ju re­kon­struk­ci­ja. «Lat­vi­jas Valsts ce­ļu» pa­sū­tī­ju­ma dar­bus veic a/s «Lat­vi­jas til­ti» apakš­uz­ņē­mējs SIA «8CBR», un dar­bus ie­ce­rēts pa­beigt līdz ok­tob­ra bei­gām.

Gods kalpot Latvijai!

- 11.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Aiz­sar­gi — mi­li­tā­ri faš. or­ga­ni­zā­ci­ja burž. Ljā. No­dib. 1919 III cī­ņai pret rev. kus­tī­bu un sar­ka­na­jiem par­ti­zā­niem. 1923 iz­vei­do­ja aiz­sar­džu nod., bet 1939 — jaun­sar­gus. Bi­ja iz­šķi­ro­ša lo­ma faš. ap­vēr­su­mam Ljā 1934. 1940 org. bi­ja 31874 aiz­sar­gu, 14810 aiz­sar­džu un 14000 jaun­sar­gu. Ar Lat­vi­jas Tau­tas val­dī­bas lēmumu1940 org-ju lik­vi­dē­ja. Pēc­ka­ra ga­dos aiz­sar­gi pie­da­lī­jās bru­ņo­tās pret­pad. ban­dās.

Tā rak­stīts Lat­vi­jas Pa­dom­ju en­cik­lo­pē­di­jas 1. sē­ju­mā (1981).

Laiks un darbs ieceļ apzeltīto kārtā

- 8.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Go­di­nā­jums trim vien­au­dzēm, jau­kām, no­piet­nām un pra­sī­gām sko­lo­tā­jām Ren­cē­nu pa­mat­sko­lā ie­nā­ca ar gai­šu no­ska­ņu. Vi­ņu mū­ži, so­ļi un bal­sis at­stā­ti vai­rā­kām sko­lē­nu pa­au­dzēm un ie­rak­stī­ti no­vad­pēt­nie­cī­bas mu­ze­ja vēs­tu­res lap­pu­sēs. Il­gai Go­bai, Li­di­jai Ķi­ber­ma­nei un Gai­dai Sa­li­ņai šis gads ie­vi­jies 80 gre­dze­nu lo­kos, un tie­ši ta­gad, gai­dot sko­las 75. dzim­ša­nas die­nu, pa­vē­rām at­mi­ņu lap­pu­si, no­vēr­tē­jām un brī­nī­jā­mies par vi­ņu va­rē­ša­nu un skaud­rāk sa­ju­tām sa­vē­jo.

Ar sportisku rūdījumu

- 5.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

JĀNIS KARĀNS vai­rā­kus ga­dus bi­ja Lat­vi­jā āt­rā­ko so­ļo­tā­ju pul­kā. Ta­gad, jau div­pa­dsmi­to ga­du, viņš saim­nie­ko Tri­kā­tas pa­gas­ta Zal­tēs. Tā ir 1870. ga­dā uz­bū­vē­ta pla­ša mā­ja. To, arī bla­kus Jaun­zal­tes, sa­viem ra­diem cē­lis kāds Rī­gas ar­hi­tekts, māk­sli­nieks. Bi­ju­si vēl tre­šā Zal­tu mā­ja, tās vairs nav.

Diena kopā ar putniem

- 4.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Eiropā 2. un 3. oktobris bija putnu vērošanas dienas — pieredzējuši putnu vērotāji vadīja ekskursijas, kurās gan skaitīja pamanītos putnus, gan arī mācīja it sevišķi jaunos dabas draugus, kā tas darāms.

Vērtē ministrs bez portfeļa

- 30.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Rencēnietis Kārlis Sedvalds (TP) jau pirmajā Burtnieku novada domes sēdē tika ievēlēts par priekšsēža pirmo vietnieku un, atšķirībā no otrā — burtniecieša Māra Rikas (ZZS), savu krēslu ir saglabājis stabilu.

Mazā skolā kā lielā ģimenē

- 30.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Desmit gadus Draudzīgā aicinājuma fonds pasniedzis ceļojošās balvas skolām, kuru audzēkņi guvuši labākos panākumus mācību olimpiādēs. Nesen apkopotajā desmitgades izcilnieku listē starp 63 lauku skolām atrodama arī Ēveles pamatskola.