Pilsētās un novados

Vidzemē vairākos policijas reidos konfiscē kontrabandas alkoholu, cigaretes un degvielu

- 16.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

15. decembrī sankcionētas apskates laikā Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja darbinieki administratīvās lietvedības ietvaros, pārbaudot informāciju, ka kāda persona Valkas novadā nodarbojas ar neatļautu akcizēto preču iegādāšanos, glabāšanu un realizāciju, konstatējuši, ka Sedā Celtnieku ielā, veikalā un ar to saistītās telpās Skolas laukumā tiek nelikumīgi uzglabātas vairākas pudeles alkoholisko dzērienu „MINSKAJA KRISTAL” bez LR akcīzes nodokļu markām (kopā 18,5 litri) un 13 dažādu marku cigarešu (7782 paciņas) bez LR akcīzes nodokļu markām. Vairākās adresēs kopā izņemtas 155 640 nelikumīgi uzglabātas cigaretes. Pārbaudāmās personas - 1962. gadā dzimusi sieviete, Sedas iedzīvotāja un 1987. gadā dzimis vīrietis, arī Sedas iedzīvotājs.

Apstiprināts Burtnieku novada logo

- 15.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Burtnieku novada pašvaldības domes sēdē apstiprināti konkursa rezultāti par Burtnieku novada atpazīstamības zīmes - logo izstrādi. Konkursam tika iesniegti 14 darbi, un par uzvarētāju atzīta Valmieras mākslas vidusskolas skolniece Kristīne Valtiņa, kuras izveidotajā logo galvenais simbols ir zivs.

Staicelē pēc ugunsgrēka mājās atrod nogalinātu Alojas novada preses sekretāri un viņas septiņus gadus veco dēlu (papildināts ar pēdējām 2 rindkopām)

- 15.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

14.decembrī 10:10 policijā saņemta informācija, ka Staicelē kādās mājās konstatēts piedūmojums. Kad notikuma vietā ieradās Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, pēc piedūmojuma likvidācijas kādā no telpām tika atrastas divu personu mirstīgās atliekas, informē Vidzemes reģiona pārvaldes Prevencijas grupas vecākā inspektore Dace Jukāma.

Slēgta satiksme uz Veclaicenes šosejas

- 15.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Latvijas valsts ceļi informē, ka kravas automašīnu avārijas dēļ policija ir slēgusi satiksmi autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Veclaicene 82. km pie Āraišu dzelzceļa pārbrauktuves un organizē slēgtā posma apbraukšanu caur Cēsīm. Lūdzam autovadītājus rēķināties ar papildus laiku ceļa posma apbraukšanai.

Kur sniegs, tur darbs

- 14.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ap­brau­kā­jot Val­mie­ras ra­jo­nu lī­ku­lo­čiem, nā­kas se­ci­nāt — par ce­ļu uz­tu­rē­ša­nu mū­su­pu­sē nav aiz­mirsts. Pro­tams, vien­mēr var vē­lē­ties vēl la­bāk un no­teik­ti kaut kur at­ra­dī­sies kāds ap­da­lī­tāks no­stū­ri­tis, bet, ņe­mot vē­rā vi­sur­eso­šo fi­nan­si­ā­lo aiz­sma­ku, ir la­bi, ka vis­pār vēl tiek veik­ti šā­di dar­bi, un ne slik­ti.

Dāvināšanas laiks

- 13.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Zie­mas­svēt­ki ik­vie­nam ir dā­vi­nā­ša­nas laiks. AAS «Bal­ta», Pa­vā­ru klu­ba, a/s «Lat­vi­jas Valsts me­ži» un Val­mie­ras paš­val­dī­bas dar­bi­nie­ki Val­mie­ras SOS bēr­nu cie­ma­tā ko­pā ar bēr­niem vei­do­ja Zie­mas­svēt­ku ro­tas un pa­ga­ta­vo­ja gar­du­mus.

Nesabojāsim sev svētkus

- 13.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ad­ven­tes lai­kā dau­dzās mā­jās ik ga­du ad­ven­tes vai­na­gā tiek de­dzi­nā­tas sve­cī­tes. VUGD dar­bi­nie­ki ir sa­trau­ku­šies, jo cil­vē­ki ne vien­mēr ir pie­sar­dzī­gi. VUGD Vid­ze­mes re­ģi­o­na bri­gā­des ko­man­die­ris Jā­nis Skras­tiņš nā­ca kla­jā ar ide­ju no­de­mon­strēt, kā deg no da­žā­diem ma­te­ri­ā­liem pa­ga­ta­vo­ti Ad­ven­tes vai­na­dzi­ņi un kā tos no­dzēst.

Ķoņu skolā aizdegās skurstenis

- 13.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

— Ar uguns­dro­šī­bu no­va­dā viss ir kār­tī­bā, — uz­svē­ra Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­las saim­nie­cis­kās da­ļas va­dī­tājs An­drejs Rul­lis. — Ap pl.4. no rī­ta pie­nā­ca zi­ņa, ka Ķo­ņu sko­la ir pil­na ar dū­miem. At­klā­tas lies­mas ne­bi­ja. Sa­dū­mo­jums sko­las dar­bu ne­trau­cē­ja, jo līdz tam lai­kam tel­pas jau bi­ja iz­vē­di­nā­tas. Sa­zva­nī­jos ar uguns­dzē­sē­jiem un de­vā­mies turp. Sā­kām mek­lēt cē­lo­ni.

Uzsāks sniega izvešanu no Valmieras pilsētas

- 13.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Naktī uz otrdienu SIA „Valmieras Komunālā saimniecība” uzsāks sniega izvešanu no Valmieras pilsētas šaurākajām brauktuvēm. Primāri sniegs tiks izvests no Gaujas tilta pilsētas centrā. Darbi iespēju robežās norisināsies vakara un nakts stundās, un sniegs tiks vests uz speciāli ierīkotu laukumu Ezera un Senču ielu krustojumā.