Pilsētās un novados

Vēlreiz par "uzmešanu" un ne tikai

- 13.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kaut avī­ze dzī­vo ti­kai vie­nu die­nu, ne­pa­tiess ap­gal­vo­jums tik un tā ir sā­pīgs. Tā­pēc šo­reiz mē­ģi­nu par la­bu vērst skā­di, ko, ie­spē­jams, kā­dam no­da­rī­ju Lies­mas rub­ri­kā Ma­nu­prāt ar sa­vu 25. au­gus­ta pub­li­kā­ci­ju «Paš­val­dī­ba uz­me­ta ve­se­lu kvar­tā­lu». Pie rei­zes at­vai­no­jos, ja es­mu uz­dzi­nis kreņ­ķi.

Akcija nolietotu automašīnu riepu pieņemšanai bez maksas EKO laukumos Cēsīs, Valmierā un Limbažos

- 13.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”(ZAAO) turpina akciju, kuras laikā EKO laukumos bez maksas tiks pieņemtas vieglo automašīnu, mikroautobusu un smago automašīnu riepas. Riepas būs iespējams nodot līdz šā gada 1.decembrim EKO laukumos Cēsīs, Lapsu ielā 19, Valmierā, Dzelzceļa ielā 5 un tagad arī Limbažos, Mazā Noliktavu ielā 3.

Vidzemes reģiona policijas pārvalde informē

- 10.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Policija jau vakar ziņoja par ugunsgrēku, kas izcēlies Jaunlaicenes pagasta Ozolos kokzāģētavā, kur degušas vairākas ēkas 1500 m2 platībā. Ugunsgrēkā īpašniekiem radīti zaudējumi Ls 500 000 apmērā. Kā iespējamais ugunsgrēka cēlonis tiek norādīta aizdegšanās no elektrosadales skapja. Ir uzsākts kriminālprocess un nozīmētas ekspertīzes, kuru laikā noteiks ugunsgrēka izcelšanās cēloni.

Opozīcijai ir viegli runāt

- 10.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Par iespaidiem un secinājumiem pirmajā gadā stāsta Burtnieku novada pašvaldības deputāte (TP) un kultūras koordinatore, Valmieras pagasta kultūras nama vadītāja Līga STEBERE.

Attēlā: RĀDA NOVADU. — Ma­ni re­gu­lā­ri ai­ci­na uz Vents­pils svēt­kiem — tur pār­stā­vu sa­vu no­va­du,— pa­le­po­jas Lī­ga. — Lem­ber­ga kun­gam tei­cu, ka mēs ce­ļam bēr­nu­dār­zu, bet pie­trūkst nau­di­ņas — vai ne­var pa­griezt to naf­tas krā­ni­ņu arī uz mū­su pu­si.? Viņš pa­sla­vē­ja: ir la­bi, ka ce­ļat bēr­nu­dār­zu, bet ar to krā­ni­ņu ne­kas ne­iz­nāks — arī mēs ce­ļam bēr­nu­dār­zu.

Izpilddirektora ritmā

- 10.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kopš 8. jūlija oficiāli, bet reāli jau kopš 24. maija MĀRIS ĒRGLIS ir Burtnieku novada pašvaldības izpilddirektors. Dzīve rit tempā, 100 pieslīpēšanās dienas aizskrējušas vasarai līdzi.

Domā par nākotni

- 10.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Saieta namā Depo Trikātā 7. un 8. septembrī notika Nākotnes pilsētas spēles: tika veidotas radošas idejas Beverīnas novada attīstībai un nākotnei. Piecās komandās bija dalībnieki no visiem trijiem novada pagastiem.

Attēlā: UZVARĒTĀJI. Zi­lo ko­man­da (no krei­sās): no­va­da va­dī­tājs Mā­ris Zvir­bu­lis, Tri­kā­tas pa­mat­sko­las sko­lo­tā­ja Ai­ga Gart­ma­ne, jau­nie­šu cen­tra pār­stā­vis Ro­māns Vaš­čen­ko no Mūr­mui­žas un dzie­dā­tājs, mū­zi­ķis Il­mārs Ozo­liņš no Bren­gu­ļiem.

Pirmais asfalts - līdz "Depo"

- 10.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Trešdien priekšpusdienā Valmierā rekonstruējamās Matīšu šosejas posmā no rotācijas apļa Rīgas ielā līdz pat lieltirgotavai Depo gāja karsti: Cēsu firma Ceļinieks 01 sāka klāt pirmo no trim paredzētajām asfaltbetona kārtām. Cēsniekus izsaukuši palīgos, jo šī objekta ģenerāluzņēmējam SIA Lemminkainen Latvija patlaban nobeigumam tuvojas darbi vēl divos apjomīgos ceļu objektos Latgalē un Piebalgā, kur pašu uzņēmuma asfalta brigādes raujas, galvas nepacēlušas.

Attēlā: ATBRAUKUŠI TALKĀ. Cē­su fir­mas Ce­ļi­nieks 01 as­fal­tē­ša­nas bri­gā­de treš­dien tik­ko ie­klā­ju­si pir­mos simts met­rus as­falt­be­to­na Ma­tī­šu šo­se­jas brauk­tu­vē. Cēs­nie­kus Lam­min­kai­nen Lat­vi­ja da­bū­ja ai­ci­nāt pa­lī­gos, jo ar pa­šu uz­ņē­mu­ma spē­kiem vien kar­stā­ka­jā as­fal­tē­ša­nas se­zo­nā, kad deg vai­rā­ki eks­plu­a­tā­ci­jā no­do­da­mi ce­ļu ob­jek­ti, vairs ne­pie­tiek. Pie­de­vām vēl krī­zes laiks būv­nie­cī­bā kriet­ni vien pa­re­ti­nā­jis as­falt­be­to­na ie­strā­des teh­ni­kas par­ku vi­sā Lat­vi­jā, tā­pēc uz as­fal­tē­ša­nu bri­gā­des ne­vis rin­dā stāv, bet gan ir uz iz­ķer­ša­nu.

Valmierā nenoskaidrots vadītājs sabrauc iereibušu gājēju

- 8.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

7. septembrī pl. 21:24 policijā saņemta informācija, ka Valmierā, Cempu un Brenguļu ielas krustojumā nenoskaidrots autovadītājs ar automašīnu uzbraucis 1975. gadā dzimušam Valmieras pagasta Viestura laukuma iedzīvotājam, kurš šķērsojis ielas braucamo daļu. Vīrietis konstatēta diagnoze - ceļa locītavas sasitums un 3,37 promiļu alkohola reibums. Tiek noskaidroti lietas apstākļi un policija aicina atsaukties visus iespējamos aculieciniekus, kas var sniegt informāciju par notikušo sadursmi.

Valmierā atkal atvērts peldbaseins

- 8.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pirmdien durvis atkal vēra Valmieras bērnu sporta skolas (VBSS) peldbaseins. Ik vasaru baseins tiek slēgts, lai veiktu apkopes un citus profilaktiskos darbus. Šis gads nebija izņēmums, papildus peldbaseina korpuss projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās" ietvaros tika arī nosiltināts un tam ir arī jauni logi.

Attēlā: PIRMĀ NODARBĪBA. Val­mie­ras Pār­gau­jas pa­mat­sko­las 2.b kla­ses sko­lē­niem pir­mās pel­dēt­pras­mes mā­ca spor­ta sko­lo­tā­ja Ai­va Lap­še.