Sports

Divas uzvaras "Rubenes" meitenēm, vīriem kārtējais "zāģis"

- 18.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Gūs­tot di­vus pa­nā­ku­mus pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē, ie­ras­ta­jās lī­der­po­zī­ci­jās ar 5 spē­lēs gū­tiem 10 pun­ktiem Lat­vi­jas flor­bo­la čem­pi­o­nā­ta virs­lī­gas tur­nī­ra ta­bu­lā at­grie­zu­šās seš­kār­tē­jās valsts čem­pi­o­nes ru­be­nie­tes, kas piekt­dien ar 8:2 (2:1, 4:1, 2:0) iz­brau­ku­mā uz­vei­ca Rī­gas Lau­vas/ERREA, bet svēt­dien sa­vā lau­ku­mā ar 16:3 (4:0, 4:1, 8:2) sa­grā­va Ķe­ka­vas no­va­da ko­man­du. Ma­čā ar Rī­gas Lau­vām mū­sē­jo la­bā vār­tus pir­ma­jā treš­da­ļā gu­va Za­ne Kla­be­re un Edī­te Ban­ka­va, ot­ra­jā — Ma­da­ra Ada­ma­ne, Ma­da­ra Gai­le, Lin­da Lī­ce un Za­ne Kla­be­re (ma­zā­ku­mā), bet tre­ša­jā pe­ri­o­dā pre­cī­zi me­tie­ni pa­de­vās Džei­nai Eg­lī­tei un Kris­tī­nei Ban­ka­vai.

Es vēl neesmu sezonu beidzis!

- 15.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Ap­mē­ram tā olim­pis­kais un div­kār­tē­jais pa­sau­les čem­pi­ons lat­vie­tis Mā­ris Štrom­bergs at­bil­dē­ja žur­nā­lis­tiem, kas vi­ņu Fran­ci­jā pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē ap­svei­ca ar šo­se­zon iz­cī­nī­tiem jau trim vis­aug­stā­ka­jiem BMX ti­tu­liem Eli­tes vī­ru kla­sē — uz­va­ru pa­sau­les čem­pi­o­nā­tā, uz­va­ru Na­tio­nal Bicyc­le Le­a­gue (NBL) čem­pi­o­nā­tā un arī uz­va­ru BMX su­per­kro­sa Pa­sau­les kau­sa iz­cī­ņas kop­vēr­tē­ju­mā:

Pa punam Baltijas un Latvijas frontēs

- 11.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Kaut arī vi­sas pirms­se­zo­nas pār­bau­des spē­les Val­mie­ras bas­ket­bo­lis­ti uz­va­rē­ja, ofi­ci­ā­lās gro­za bum­bas se­zo­nas sā­kums mū­sē­jiem pa­gai­dām iz­nā­cis pie­ze­mēts. Viņ­ne­dēļ pa zau­dē­ju­mam iz­brau­ku­mā ti­ka pie­dzī­vots gan BBL, gan LBL čem­pi­o­nā­tos.

Tar­tu Rock Val­mie­ra 86:66 (19:13, 23:19, 14:17, 30:17)

M-trase.lv otrās sezonas noslēgums

- 11.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Sest­dien, 2. ok­tob­rī, Eri­ņos (Nauk­šē­nu no­vads, Ķo­ņu pa­gasts) no­ti­ka M-tra­se.lv mo­to­kro­sa sa­cen­sī­bu pē­dē­jais posms. Lai gan sau­lī­te un sil­tais laiks cil­vē­kus lu­ti­nā­ja, ap­mek­lē­tī­ba ne­bi­ja diez ko lie­la sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar to, kā­da tā bi­ja pirms vai­rā­kiem ga­diem, kad ska­tī­tā­ji bi­ja sa­stā­ju­šies vai­rā­kās rin­dās vi­sā tra­sē.

Panākumi speciālajā olimpiādē

- 8.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Liel­pla­to­nē 30. sep­tem­brī Lat­vi­jas spe­ci­ā­lās olim­pi­ā­des tra­di­ci­o­nā­la­jās sa­cen­sī­bās ru­dens kro­sā pie­da­lī­jās 20 ko­man­das no Lat­vi­jas spe­ci­ā­la­jām sko­lām. At­zīs­ta­mi star­tē­ja Dau­gu­ļu spe­ci­ā­lās sko­las ko­man­da. La­bā­kie re­zul­tā­ti: Da­nai Prie­dī­tei — 1. vie­ta 500 m dis­tan­cē, Ed­mun­dam Iva­no­vam 2. v. 500 m, Jā­nim Mit­rov­skim 2. v. 500 m, Lie­nei Sku­jai 4. v. 300 m, Ja­nai Kla­pi­nai 5. v. 300 m, Gun­ta­ram Kla­pi­nam 5. v. 800 m, Sa­bī­nei Ja­ku­še­vai 5. v. 500 m. Veik­smī­gi pie­da­lī­jās arī Vai­da­vas spe­ci­ā­lā in­ter­nāt­pa­mat­sko­las au­dzēk­nis Pē­te­ris Dā­vid­sons — vi­ņam 3. v. 1000 m skrē­jie­nā.

Sveicam Eiropas florbola eliti!

- 5.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Va­kar Ko­cē­nu spor­ta na­mā un Vid­ze­mes olim­pis­kā cen­tra uni­ver­sā­la­jā hal­lē sā­kās Ei­ro­pas čem­pi­on­vie­nī­bu kau­sa iz­cī­ņas fi­nāl­tur­nīrs flor­bo­lā, star­tē­ja Ve­cās pa­sau­les as­to­ņas sie­vie­šu un as­to­ņas vī­ru spē­cī­gā­kās ko­man­das no So­mi­jas, Zvied­ri­jas, Švei­ces, Dā­ni­jas, Nor­vē­ģi­jas, Če­hi­jas, Po­li­jas, Igau­ni­jas un Lat­vi­jas.

Vieglatlētikas sacensībās

- 4.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Jāņa Daliņa stadionā notika starptautiskas sacensības šķēpa mešanā Smiltene — Valga Javelin Cup 2010, ko organizēja Latvijas Šķēpa mešanas klubs. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku dažādās vecuma grupās.

QuBalt kausi badmintonā

- 4.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Septembra sākumā Valmierā risinājās firmas QuBalt dāvāto kausu izcīņa badmintonā vīriešu un sieviešu dubultspēlēs, par ko liels paldies sponsoram Vulfam Harderam.

Gaidot Eiropas florbola izcilniekus

- 1.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Latvijas čempionāta trešās kārtas spēlē Rubenes florbolistes Kocēnu sporta namā ceturtdienas vakarā piedzīvoja jau otro zaudējumu sezonā, ar 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) piekāpjoties RSU/Runway spēlētājām.

Pietrūka vēl pāris Kaufmaņu

- 1.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Jauno basketbola sezonu Valmieras basketbolisti atklāja viesos, galvaspilsētā BBL Elites divīzijas čempionāta mačā tiekoties ar VEF Rīga. Izmantojot tikai 7 spēlētājus (malā palika Graudiņš un Iļjins), valmierieši, kaut parādīja milzu pašaizliedzību aizsardzībā, vāji spēlēja uzbrukumā un bija spiesti atzīt daudz pieredzējušāko un augumā dižāko mājinieku pārspēku.

Jautrie starti Vaidavā

- 30.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Ar neviltotu prieku Vaidavā sākās 16. septembra rīts, kad pēc vēsajām un lietainajām dienām bija uzaususi saulaina un burvīga rudens diena un ciemos gaidījām skolēnus un skolotājus no Dauguļu speciālās internātpamatskolas un Rubenes pamatskolas, lai kopīgi visu dienu jautri sportotu un atpūstos.

Arodskolu sporta spēles

- 28.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Valmieras 36. arodvidusskola sadarbībā ar profesionālās izglītības sporta klubu AMI Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, Vidzemes reģiona profesionālās izglītības mācību iestādēm organizēja 21. sporta spēļu sacensības vieglatlētikā. Sacensību galvenais tiesnesis bija Raitis Ravinskis.

Vietējo leģendu piemiņai

- 24.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Šo­dien pl. 10 Jā­ņa Da­li­ņa sta­di­o­nā no­tiks Val­mie­ras le­ģen­dā­ro fut­bo­lis­tu Jā­ņa Ozo­la, Ser­ge­ja Smir­no­va, Dai­ņa An­der­so­na, Alek­san­dra Žar­čen­ko un Ai­va­ra Pun­di­ņa pie­mi­ņai vel­tīts tur­nīrs, ku­rā līdz­da­lī­bu so­lī­ju­šas Dau­ga­va (Rī­ga), Og­res Adī­tā­ja, Sa­lac­grī­vas, Tar­tu Ka­lev, Šiau­liai un Val­mie­ras Gau­jas ve­te­rā­nu ko­man­das.

"Valmiera" apspēlē Somijas bronzas komandu

- 24.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Pirm­die­nas va­ka­rā spor­ta kom­plek­sā Ķei­zar­mežs mū­su bas­ket­bo­lis­ti iz­cī­nī­ja uz­va­ru arī ce­tur­ta­jā pār­bau­des spē­lē. Šo­reiz Val­mie­ra pie­vei­ca So­mi­jas bas­ket­bo­la virs­lī­gas pēr­nās se­zo­nas čem­pi­o­nā­ta tre­šās vie­tas ie­gu­vē­jus Kou­vot ar 80:67. Re­gu­lā­ra­jā Ko­ris­li­i­ga čem­pi­o­nā­tā Kou­vot 44 ma­čos iz­cī­nī­ja 33 uz­va­ras un pie­dzī­vo­ja 11 zau­dē­ju­mus, ie­rin­do­jo­ties ot­ra­jā vie­tā.

Skolēniem pārbaudījums vieglatlētikā

- 24.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Trešdien Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, notika pilsētas atklātās sacensības "Vidusskolu kauss vieglatlētikā". Vidusskolas komandā startēja 12 bērni neatkarīgi no dzimuma; 7. - 9. klašu "Jauno vieglatlētu kausā" komandā sešas jaunietes un seši jaunieši, tāpat arī 6. - 7. klašu skolēniem četrcīņā "Draudzība". Sacensībās piedalījās arī pagastu skolu komandas. Jaunieši pārbaudīja spēkus 100 m, 400 m, 800 m, 1000 m, 1500 m, 2000 m skriešanā, tāllēkšanā, augstlēkšanā, lodes grūšanā, šķēpa mešanā, stafetē u. c. sporta disciplīnās.

"Babolat" sezonas noslēguma mači tenisā

- 20.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Ar fran­ču fir­mas Ba­bo­lat pre­zen­tā­ci­ju un gran­di­o­zām bal­vām pa­gā­ju­ša­jās brīv­die­nās 36. arod­vi­dus­sko­las te­ni­sa lau­ku­mos va­dī­tas pir­mās mix du­bult­spē­les.

Jauni rekordi Valmieras maratonā

- 20.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Svēt­dien pus­dien­lai­kā, at­ska­not star­ta šā­vie­nam, Sport­lat Val­mie­ras ma­ra­to­na tra­sē de­vās te­ju vai di­vi tūk­sto­ši da­līb­nie­ku, no ku­riem 161 bi­ja cie­ši ap­ņē­mies zem ru­de­nī­gā lie­tus gā­zēm veikt pil­nu kla­sis­kā ma­ra­to­na dis­tan­ci — 42,195 km. Pā­rē­jie mē­ro­ja pus­ma­ra­to­nu vai sa­te­līt­skrē­jie­nu, kā arī iz­kus­tē­jās nū­jo­ša­nas pār­gā­jie­nos.

Arī Valmierai savi rekordisti

- 17.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

SIA Vid­ze­mes olim­pis­kais centrs veik­smī­gi no­slē­dzis Lat­vi­jas olim­pis­ko re­kor­du die­nu 2010. Sest­dien, 11. sep­tem­brī, Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā da­žā­dās spor­ta ak­ti­vi­tā­tēs re­kor­dus uz­stā­dīt mē­ģi­nā­ja 130 da­līb­nie­ki no Val­mie­ras un ap­kai­mes. Jau­nā­ka­jam da­līb­nie­kam bi­ja 4 ga­di, bet cie­nī­ja­mā­ka­jam — 66. Gan­drīz vi­si, kas vē­lē­jās uz­stā­dīt per­so­nis­ko re­kor­du, vei­ca vi­sus čet­rus olim­pis­ka­jam re­kor­dam pa­re­dzē­tos mē­ģi­nā­ju­mus.

Attēlā: MĒS VARAM! Vid­ze­mes olim­pis­kā cen­tra dar­bi­nie­ki līk­smo — pa­šu mā­jās rī­ko­tie svēt­ki iz­de­vu­šies go­dam.

Vienoti savā dažādībā

- 13.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

No 10. sep­tem­bra līdz 13. sep­tem­brim Lat­vi­ju šķēr­so­ja Pa­sau­les sa­drau­dzī­bas skrē­jie­na (The World Har­mony Run) daudz­na­ci­o­nā­lā ko­man­da, kas kopš 25. feb­ru­ā­ra, kad skrē­jiens svi­nī­gi star­tē­ja Dub­li­nā, ar sa­drau­dzī­bas lā­pu ap­ce­ļo 49 Ei­ro­pas val­stis. Šis gran­di­o­zais pro­jekts sā­cies 1987. ga­dā. Tas ir vēs­tu­rē ga­rā­kais un pla­šā­kais sta­fe­šu skrē­jiens. To ie­dves­mo­jis spor­tists, fi­lo­zofs un mū­zi­ķis, UNESCO mie­ra me­da­ļas un Ma­hat­mas Gan­di­ja mie­ra bal­vas lau­re­āts Šri Čin­mojs. Sep­ti­ņu mē­ne­šu lai­kā, pār­va­rē­ju­si vai­rāk ne­kā 24000 ki­lo­met­ru, Ei­ro­pas ko­man­da 27. sep­tem­brī fi­ni­šēs Mas­ka­vā. Šo­gad skrē­jiens pa­ra­lē­li no­rit arī ASV, Cen­trā­la­jā un Dien­vid­ame­ri­kā, kā arī Āf­ri­kā, Aus­trā­li­jā un Jaun­zē­lan­dē.