Veselība un labklājība

Mediķi atgādina – karstā laikā jābūt piesardzīgiem

- 31.Maijs, 2011
Veselība un labklājība
Portālā

Ņemot vērā meteorologu prognozētās laika izmaiņas tuvākajām dienām – karstumu, sutīgu laiku, kā arī pērkona negaisu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta mediķi aicina iedzīvotājus pēc iespējas mazāk uzturēties saulē dienas karstākajā periodā, izvēlēties atbilstošu apģērbu, uzņemt pietiekamā daudzumā šķidrumu un saudzēt bērnu veselību.

Bezmaksas bērnu nakts enurēzijas diagnostika

- 30.Maijs, 2011
Veselība un labklājība
Portālā

Vienīgā vieta Latvijā, kur ir viss nepieciešamais aprīkojums, lai veiktu bezmaksas (pacientam ierodoties ar ģimenes ārsta norīkojumu) bērnu nakts enurēzes diagnostiku ir Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS) Rīgā. Daudziem Latvijas reģionu iedzīvotājiem doties uz Rīgu ir sarežģīti un finansiāli neiespējami, tādēļ šovasar BKUS ārsti ar nepieciešamo aprīkojumu ierodas vairākās Latvijas pilsētās.

Valmierieši - aktīvi ziedotāji

- 25.Maijs, 2011
Veselība un labklājība
Portālā

Pārtikas bankas „Paēdušai Latvijai” aktīvākie ziedotāji Vidzemē bijuši valmierieši, kuri kopš gada sākuma „Maxima” veikalos izvietotajās ziedojumu kastītēs atstājuši 1045,53 latus. Par šiem līdzekļiem iespējams sniegt pirmo atbalstu vairāk nekā simt grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem, kā arī ģimenēm, ko skārušas pēkšņas nelaimes.

Nepietiekama ūdens uzņemšana – nopietns apdraudējums veselībai

- 24.Maijs, 2011
Veselība un labklājība
Portālā

Organisma atūdeņošanās riskam visvairāk pakļauti bērni un veci cilvēki

Līdz ar izskanējušo informāciju par cilvēku veselības pasliktināšanos karsta laika un lielas fiziskas slodzes apstākļos, sākoties vasarai, kā arī piedaloties dažādās sportiskās aktivitātēs, dabīgā minerālūdens „Mangaļi” attīstības vadītāja Inese Rone iesaka pastiprināti pievērst uzmanību pietiekama ūdens daudzuma uzņemšanai. Turklāt par adekvāta ūdens daudzuma uzņemšanu jārūpējas ne tikai maratonu laikā, bet ik dienu. I.Rone atzīmē, ka aprēķināt nepieciešamo dienā uzņemamo ūdens normu iespējams, izdalot cilvēka svaru ar skaitli 30. Īpaši aktuāla pietiekama un pareiza ūdens uzņemšana kļuvusi līdz Rīgas pilsētas mēra Nila Ušakova veselības sarežģījumiem, kas radās pēc dalības Nordea Rīgas maratonā. Kopumā līdz ar karstā laika pastiprināšanos un fiziskas slodzes laikā, pieaug organisma atūdeņošanās jeb dehidratācijas risks, kā rezultātā pasliktinās pašsajūta, parādās galvas sāpes, reibonis un slikta dūša.

 

Ikdiena, ne akcija

- 6.Aprīlis, 2011
Veselība un labklājība
Laikrakstā

La­ba ser­vi­sa mē­ne­sis no­slē­dzies, ta­ču Valsts so­ci­ā­lās ap­dro­ši­nā­ša­nas aģen­tū­ras Val­mie­ras re­ģi­o­nā­la­jā no­da­ļā laip­na un pro­fe­si­o­nā­la at­tiek­sme pret klien­tiem ir ik­die­na, ne ak­ci­ja. Ne vel­ti par šo ko­lek­tī­vu dzir­dē­tas dau­dzas la­bas at­sauk­smes. Stās­ta klien­tu ap­kal­po­ša­nas da­ļas va­dī­tā­ja DAIGA KRĒSLIŅA:

Programma «Skolas auglis» Valmieras skolās

- 28.Marts, 2011
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Veik­smī­gi no­slē­dzies ES pro­jekts «Sko­las aug­lis». Val­mie­ras pa­mat­sko­lā, Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā un Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lā 981 sko­lēns ik die­nu no 10. jan­vā­ra līdz 25. feb­ru­ā­rim. sa­ņē­ma aug­ļus un dār­ze­ņus no zem­nie­ku saim­nie­cī­bām «Me­ži­ņi» un «Re­ķi».

No reisa autobusa izņemtu zīdaini ievieto bērnu namā

- 25.Marts, 2011
Veselība un labklājība
Portālā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Valmieras reģiona inspektore ceturtdien, 24. martā, telefoniski saņēma informāciju, ka reisa autobusā Valmiera – Rīga atrodas, iespējams, iereibis vīrietis ar zīdaini, turklāt bērns ir nemierīgs, nepārtraukti skaļi raud, bet vīrietis viņu aprūpēt nav spējīgs. Informācija tika operatīvi nodota Rīgas bāriņtiesai un Valsts policijai. Atbildīgo dienestu pārstāvji Rīgas autoostā sagaidīja autobusu un, pārbaudot situāciju, pieņēma lēmumu bērnu līdz apstākļu noskaidrošanai pagaidām ievietot bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē.

Aprūpēti un starp cilvēkiem

- 28.Februāris, 2011
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Tre­šo ga­du strā­dā Rū­jie­nas no­va­da ie­stā­de — so­ci­ā­lās ap­rū­pes centrs Lo­de, kas re­ģis­trē­ta valsts so­ci­ā­lo pa­kal­po­ju­mu snie­dzē­ju re­ģis­trā. Rū­jie­nas no­va­da paš­val­dī­ba ir no­slē­gu­si lī­gu­mu ar Lab­klā­jī­bas mi­nis­tri­ju par valsts fi­nan­sē­ta pa­kal­po­ju­ma snieg­ša­nu per­so­nām ar ga­rī­ga rak­stu­ra trau­cē­ju­miem. Centrs pie­dā­vā pa­kal­po­ju­mus arī ve­ciem uz il­gā­ku vai īsā­ku lai­ku ap­rū­pē­ja­miem ļau­dīm. Paš­laik Lo­di par sa­vām mā­jām sauc 38 valsts un paš­val­dī­bu klien­ti, bet par dar­ba vie­tu — 21 cen­tra ap­kal­po­jo­šā per­so­nā­lā strā­dā­jo­šais.

Krīzes problēmas risinot

- 18.Februāris, 2011
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Lat­vi­jā jo­pro­jām ir krī­ze, un dau­dzi ve­cā­ki ko­pā ar bēr­niem vai bez vi­ņiem at­ro­das ār­ze­mēs. Ja ve­cā­ki aiz­brau­ku­ši vie­ni, bēr­na at­tīs­tī­bā var ras­ties zi­nā­mas pro­blē­mas, tā­dēļ si­tu­ā­ci­jai se­ko so­ci­ā­lie un bā­riņ­tie­su dar­bi­nie­ki.

Pabalstu ziema

- 10.Februāris, 2011
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Vai­cā­ta par sa­vas no­za­res gal­ve­na­jiem dar­biem pa­gas­tā, Ma­tī­šu so­ci­ā­lā dar­bi­nie­ce Rudīte Ādamsone sa­ka: — Pa­bal­sti un pa­bal­sti vien. Cil­vē­kiem nav mal­kas, pra­sa pa­bal­stu. Ne­iz­nāk ga­ran­tē­tais iz­ti­kas mi­ni­mums, at­kal pra­sa pa­bal­stu...

Brīdinājumi norūda

- 21.Janvāris, 2011
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Maz­sa­la­cas slim­nī­cas di­rek­tors, ģi­me­nes ārsts Ed­gars Gran­dāns mie­rī­gi se­ci­na: ve­se­lī­bas mi­nis­tra ne­se­nā vi­zī­te no­ri­tē­ju­si mier­mī­lī­gā gai­sot­nē: — Mums sen vairs nav ko īsi­nāt. Pa­zi­ņo­ju­mus par slim­nī­cas slēg­ša­nu sa­ņē­mām ne­pār­trauk­ti — no 2000. ga­da! — līdz bē­dī­ga­jai vēs­tij, ka 2009. ga­da 1. sep­tem­brī valsts ar no­lem­ta­jiem sta­ci­o­nā­riem to­mēr pār­trauc sa­vu sa­dar­bī­bu. Esam rū­dī­ti, vien­mēr esam zi­nā­ju­ši: lai no­tu­rē­tos, va­ram pa­ļau­ties ti­kai uz se­vi.