Cēsu melno gulbju puika devies pie draudzenes uz Kauņu

- 17.Decembris, 2010
Tūrisms un daba
Portālā

Šonedēļ Cēsīs ieradās Kauņas un Rīgas zooloģisko dārzu speciālisti, lai apskatītu melno gulbju pāri Zigfrīdu un Odīliju un viņu astoņas atvases. Kā pastāstīja novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženiere Anita Bukeja, vispirms speciālisti noteica jauno gulbju dzimu. Izrādās abi pērn izperētie gulbji ir puikas, bet no šogad izperētajiem sešiem putnēniem trīs ir meitenītes un trīs puikas.

Par vainīgu atzīst tikai un vienīgi tiesa

- 17.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Policija jau informēja, ka 14.decembrī 10:10 policijā saņemta informācija, ka Staicelē kādās mājās konstatēts piedūmojums. Kad notikuma vietā ieradās Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, pēc piedūmojuma likvidācijas kādā no telpām tika atrastas divu personu mirstīgās atliekas.

Aiztur pusaudžus - laupītājus

- 17.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Policija jau informēja, ka 20. novembrī Cēsīs L.Paegles ielā 2 pie kāpņu telpas divi jaunieši iesituši pa galvu 1948. gadā dzimušai sievietei un nolaupījuši iepirkuma somu, kurā atradusies nauda- 4 lati. 23.novembrī 16:30 Cēsīs L.Paegles ielā 1936. gadā dzimušai sievietei kāds jaunietis mēģinājis no rokām izraut somiņu. Sieviete pretojusies, nokritusi un krītot guvusi traumu. Cietušajai sniegta medicīniskā palīdzība. 6.decembrī 22:15 Cēsīs Zvirbuļu ielā nenoskaidrota persona, izsakot draudus, 1968. gadā dzimušai sievietei nolaupījusi mobilo telefonu NOKIA. Līdzīgi noziegumi tika reģistrēti arī Valmierā 8. decembrī, kad divi jaunieši 1966. gadā dzimušai sievietei nolaupīja rokas somiņu, bet vēlāk tajā pat dienā uz ielas mēģināja aplaupīt arī 1925. gadā dzimušu sievieti. Kad jaunieši uzbruka savam pēdējam upurim, kāds garāmgājējs vienu no jauniešiem aizturēja.

Basketbola sacensības vidusskolēniem

- 17.Decembris, 2010
Sports
Portālā

Valmieras 5.vidusskolas zālē notika sacensības vidusskolu jauniešiem, kuri dzimuši 1991. — 1994. gadā. Pavisam piedalījās 7 komandas: Valmieras Valsts ģimnāzijas, Pārgaujas ģimnāzijas, 5.vidusskolas, Viestura vidusskolas, 36. arodvidusskolas, Vājdzirdīgo Bērnu internātskolas un Rūjienas vidusskolas komandas.

Lai skan

- 16.Decembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

IMANTS TOČS — daudz­pu­sīgs di­ri­ģents:

— Pēc X Lat­vi­jas sko­lu jau­nat­nes Dzies­mu un de­ju svēt­kiem jau bi­jis daudz no­ti­ku­mu. To­mēr jā­at­gā­di­na Val­mie­ras jau­nie­šu ko­ru fan­tas­tis­kais pa­nā­kums ša­jos svēt­kos: pir­ma­jā des­mit­nie­kā bi­ja čet­ri mū­su ko­ri, to­starp arī di­vi ma­ni ko­lek­tī­vi: Pār­gau­ja un Bo­nus. Sa­vā gru­pā uz­va­rē­ja Irē­nas Zel­čas va­dī­tais Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra ko­ris Skan. Vi­dus­sko­lu ko­ru sa­cen­sī­bā arī Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas ko­ra Bo­nus 7. vie­ta nav zau­dē­jums. Aiz mums pa­li­ka dau­dzi ļo­ti la­bi ko­ri. Re­zul­tā­ti blī­vi, iz­šķī­ra ni­an­ses. Jau­nie­šu ko­ru sa­cen­sī­ba ta­gad ir sprai­ga. Tas prie­cē. Bet no­tu­rēt la­ti­ņu tik aug­stā lī­me­nī nav vieg­li. Īpa­ši vi­dus­sko­lu ko­ros, jo dzie­dā­tā­ji ta­ču mai­nās.

Uz Maskavu — pakaļ otrajam termiņam

- 16.Decembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Līdz­te­kus val­stis­kiem ap­svē­ru­miem Val­di Zat­le­ru pos­ties vi­zī­tē uz kai­miņ­val­sti mu­di­na arī per­so­nis­kas da­bas va­ja­dzī­ba — ja brau­ciens būs veik­smīgs, vi­ņam kriet­ni pa­lie­li­nā­sies ce­rī­bas tapt at­kal ie­vē­lē­tam Valsts pre­zi­den­ta ama­tā. Jo­pro­jām pa­stāv ie­spē­ja, ka Sa­ei­mas bal­so­ju­mam ta­ga­dē­jo Rī­gas pils ie­mīt­nie­ku pat ne­pie­sa­ka kā kan­di­dā­tu, kas, ma­nu­prāt, bū­tu ti­kai pel­nī­ti.

Ziemassvētku sarīkojumi jau sākušies

- 16.Decembris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Dau­dzās mā­cī­bu ie­stā­dēs sā­ku­šies Zie­mas­svēt­ku sa­rī­ko­ju­mi. Dau­dziem prie­ka pil­nais un ar ne­pa­cie­tī­bu gai­dī­tais no­ti­kums ir pir­mais mā­cī­bu ie­stā­dē, ci­tiem — jau pē­dē­jais. Kat­rā pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē un sko­lā ir sa­vas tra­dī­ci­jas. Val­mie­rā svēt­kus fi­nan­si­ā­li ik ga­du at­bal­sta pil­sē­tas paš­val­dī­ba, sa­vu ie­gul­dī­ju­mu dod arī ve­cā­ki.