Aelita Punkstiņa

Kapelu saiets Rencēnos

2.Decembris, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kad esi domās aprunājies ar senču dvēselēm, rimti vērojot veļu laika miglas pelēkos kamolus, saproti, ka dzīve turpinās. Ir laiks būt kopā ar dzīvajiem, ar draugiem.

Ēveles vertikālā dominante

17.Jūnijs, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Starp Valmieras – Rūjienas un Valmieras – Valkas šosejām vidū paliek Ēvele. Te tiek koptas un glabātas savas kultūrvēsturiskās vērtības. Šogad aprit 200 gadi, kopš pabeigta tagadējās Ēveles baznīcas būve. 

Ēveles skolas gaišā izskaņa

2.Oktobris, 2020
Izglītība
Laikrakstā

Šis rudens Ēveles puses ļaudīm smagām pārdomām un nostalģiskām atmiņām bagāts, jo pietrūkst mazo un lielo bērnu rosīgo soļu ceļā uz skolu. Zālē sabiruši āboli, daudzkrāsaini saziedējuši rudens ziedi rūpīgi koptajā skolas apkārtnē, bet nav to, kuri priecājas. 

Dejas valdzinājums 45 gadu garumā

29.Novembris, 2011
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Kas ir šī kun­dze? Tik stal­tu stā­ju, iz­ne­sī­bu un smai­du? — tā­du vai­cā­ju­mu sa­ņē­mu šo­rīt sa­vā bib­li­o­tē­kā. Tā ir sko­lo­tā­ja Iri­da Ju­kā­me, jo­pro­jām vi­sās Ēve­les pa­mat­sko­las ak­ti­vi­tā­tēs, dau­dziem ēve­lie­šiem ie­rā­dī­ju­si de­jas mā­ku, il­gus ga­dus strā­dā­jot ar se­ni­o­ru de­ju ko­lek­tī­vu. Tie ir mū­žī­bas mir­kļi 45 ga­du ga­ru­mā. Ta­jos tā­la­jos sā­ku­ma ga­dos jau­nā va­dī­tā­ja dan­ci­nā­ju­si vi­dē­jo pa­au­dzi, bet ar lai­ku par vi­ņas de­jo­tā­jiem kļu­vu­ši stal­ti, bal­ti vī­ri un jo­pro­jām spri­dzī­gas sie­vas jau cie­nī­ja­mā­kā ve­cu­mā. Ar jau­nā­kiem de­jo­tā­jiem nu strā­dā Iri­das mei­ta An­da.

Ēveles baznīcai — 190 gadi

8.Augusts, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kā allaž, jūlija pēdējā svētdiena bija iezīmīga ar kapusvētku tradīciju Ēveles kapsētā. Vasaras pilnbrieds ar puķu pārpilnību — blakus lilliju zvaniem jau pa kādam gladiolu zobenam, blakus kliņģerīšu saulītēm — dāliju spurainās galvas. Zvana skaņas iezvanīja arī Ēveles baznīcas 190 gadu atceres svētku dievkalpojumu. Pārkāpām baznīcas slieksni, lai ieklausītos Rīgas arhidiecēzes bīskapa Guntara Dimanta uzrunā bijušajiem un esošajiem ēveliešiem, arī viņu viesiem. Bijām ieradušies atvērtām sirdīm, lai ļautos pārdomām un vārdiem dvēselei.