Iveta Buņķe

Kopjot un vairojot kaimiņattiecības

14.Janvāris, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

IPIĶU PAGASTA centrā 2020. gadā veidotais Simtgades parks tika papildināts ar trīs dažādu šķirņu pīlādžiem, kas nu aug blakus jau agrāk iestādītajiem bērziem, liepām un ozoliem. Valsts prezidenta Egila Levita ozols beidzot ieguvis goda plāksni, lai katrs var izlasīt, ka tieši šo ozolu stādījis mums visiem tik nozīmīgs cilvēks.

Simtgades bērzu stādīšana Ipiķos

8.Maijs, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

3. maijā Ipiķos, kopīgi ar folkloras kopu «Dzīne» skanot spēka dziesmām, līdzās iepriekšējos gados iestādītajiem  ozoliem un liepām Latvijas simtgadei veltītajā parkā pulcējās represēto ģimenes, lai iestādītu bērzus.

Šogad — tikai elektroniski!

29.Janvāris, 2016
Viedokļi
Laikrakstā

LAD informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Lai to lietotu un iesniegtu tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina lauksaimniekus, kuri vēl nav kļuvuši par EPS lietotājiem, noslēgt lietotāja līgumu vistuvākajā laikā, lai pavasarī laikus varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai.

Kad prasības neatbilst iespējām

4.Februāris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Lie­lai da­ļai paš­laik ak­tu­ā­lā­kais ir at­tie­cī­bu sa­kār­to­ša­na ar Valsts ie­ņē­mu­mu die­nes­tu tā, lai turp­māk va­rē­tu lie­tot VID elek­tro­nis­kās de­kla­rē­ša­nas pa­kal­po­ju­mus. Arī Lau­ku at­bal­sta die­nes­tā vē­las, lai šā ga­da lai­kā lauk­saim­nie­ki pa­kā­pe­nis­ki sāk­tu vi­su de­kla­rēt elek­tro­nis­ki.