Organizē arodapmācības un pilnveido pakalpojumus uzņēmējiem

- 30.Janvāris, 2019
Ekonomika
Laikrakstā

SIA «LLKC» Valmieras konsultāciju birojs 2019. gadu ir aktīvi iesācis, organizējot apmācību programmas ES līdzfinansētajā Arodapmācību projektā.

Šis ir jau otrais projekts, kurā aicinām pieteikties interesentus – lauku uzņēmējus, saimniecību vadītājus un speciālistus. Piedāvājam plašu teorētisko un pieredzes apmaiņas apmācību programmu – kopumā 27 tēmas. Atsevišķa projekta ietvaros tiks organizēti saimniecību un uzņēmumu pieredzes apmaiņas apmeklējumi, norises paredzētas Latvijā, tuvējās kaimiņu valstīs un arī tālās Eiropas valstīs, piemēram, Austrijā, Francijā vai Nīderlandē. Iepriekšējā apmācību projektā visvairāk apmeklētās bija programmas par augu aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu un zināšanu iegūšanu bioloģisko metožu izmantošanā saimniecībās. Vērtējot šo pieprasījumu, mācību projektu šogad uzsākām tieši ar bioloģiskās lauksaimniecības tēmu, vēlāk – mācības arī AAL lietotājiem, bet pavasara mēnešos aicināsim uz mācībām lopkopības un augkopības saimniecību īpašniekus un speciālistus, kā arī sagatavosim vismaz divus ārzemju pieredzes braucienus par aktuālām tēmām.

2019. gadā turpinās Lauku attīstības programmas projekta «Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai» aktivitātes. Augkopības speciāliste Ilona Krūmiņa un lopkopības speciāliste Rita Gluha turpinās sniegt pakalpojumus lauku saimniecībām. LLKC Valmieras un Valkas biroju augkopības un lopkopības klientiem ir iespējams saņemt ES atmaksātus speciālistu pakalpojumus 1500 eiro apjomā LAP darbības periodā (līdz 2020. g.) ar 100 % ES finansējumu! Šī programma veiksmīgi darbojas jau veselu gadu, piesaistot jaunus speciālistus, būs iespējams nodrošināt klientu pieprasījumu.

Nozīmīgi un nepieciešami mūsu klientiem ir arī grāmatvedības uzskaites un ekonomikas pakalpojumi. Šogad mūsu grāmatvedības klientiem būs iespēja izmantot LLKC jauninājumu – rēķinu izrakstīšanas rīku. Vietnes iespējas ir rēķinu, pavadzīmju un avansa rēķinu sagatavošana (rēķini saglabājas vietnē) izdrukai vai nosūtīšanai e-pastā pdf formātā. Ir nodrošināta klientam piemērotas rēķinu numerācijas sistēmas izvēle, kā arī citi uzlabojumi, kas ievērojami ietaupīs laiku un atvieglos darbības, piemēram, Uzņēmuma reģistra datu bāzes izmantošana sadarbības partneru rekvizītu ievietošanai rēķinā, izrakstīto rēķinu importēšana grāmatvedības programmā G1, kā arī grāmatvedības informācijas vizuāla attēlošana. Aicinām izmantot šos jauninājumus, piesakoties pie mūsu grāmatvedības speciālistiem.

Ekonomikas pakalpojumi būs nepieciešami uzņēmējiem, kas šajā gadā plānojuši iesniegt projektus ES līdzfinansējuma saņemšanai. Saimniecību attīstībai ir paredzēta konkursu kārtu izsludināšana Lauku attīstības programmā. Finansējuma piešķīrumi būs aktivitātei «Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai», plānotais laiks maijs – jūnijs, «Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības», plānots jūnijs – jūlijs, bet «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» – oktobris, novembris. Ekonomikas pakalpojumu pieteikumi ir jāpiesaka ļoti laikus!

MĀCĪBAS SĀKUŠĀS. Valmierā pirmā arodapmācību programmā nesen skološanos uzsāka bioloģiskās lauksaimniecības lauksaimnieku grupa. Jāņa Līgata foto

Komentāri
Pievienot komentāru