Pirmais solis lielajā dzīvē

- 29.Novembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Par Valmieras novada pašvaldības un valsts atbalstu novada pirmsskolas izglītības iestādēm pēc administratīvi teritoriālās reformas stāsta Valmieras novada pašvaldības speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos GUNA ZVIRGZDA.

Cik pirmsskolas izglītības iestāžu ir novadā, no tām – cik pašvaldību, cik valsts (kāda specializācija valsts ziņā esošajām)?

Novadā ir 16 pirmsskolas izglītības iestādes un 6 – pirmsskolas izglītības grupas skolu sastāvā. Valsts izglītības iestāde ir tikai viena – tā ir pirmsskolas grupa Valmieras Gaujas krasta vidusskolā (iestāde mācību satura apguvei bērniem ar speciālām vajadzībām – dzirdes traucējumiem, redzes traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības un smagas garīgās attīstības traucējumiem).

Cik liels kopējais finansējums pirmsskolas izglītības iestādēm šim gadam bija ieplānots Valmieras novada pašvaldības budžetā? Kā un pēc kādiem principiem tas sadalījās (% atalgojums, uzturēšana, ēdināšana)?

2022. gada plāns pirmsskolas izglītībai ir 11399960 eiro, tajā skaitā  atlīdzībai – 65% (plāno atbilstoši apstiprinātajiem tehnisko darbinieku štatu sarakstiem, pedagogu tarifikācijām un valstī noteiktajai algas likmei); uzturēšanas izdevumiem (bez ēdināšanas un mazo remontu izdevumiem) – 11%  (plānoti izdevumi pakalpojumiem, materiāliem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, izdevumi mācību procesa nodrošināšanai); ēdināšanas izdevumi  – 7% (izdevumus plāno atbilstoši novada pašvaldības domē pieņemtiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, aprēķinu veic, ņemot vērā bērnu skaitu, ēdināšanas dienu skaitu, pakalpojuma sniedzēja iepirkuma cenu vai pārtikas iegādei nepieciešamos izdevumus).

Kam bez atalgojuma personālam, pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanas un ēdināšanas izdevumiem vēl bija paredzēti pašvaldības budžeta līdzekļi? Konkrēti pēc reformas veiktie pasākumi (jaunu PII ēku celtniecība, piebūves par budžeta līdzekļiem)?

Papildus tiek plānoti līdzekļi pamatlīdzekļu  (datortehnikas, mēbeļu, rotaļlaukumu iekārtu) iegādei, kā arī kapitāliem remontiem.

Konkrēti: Valmieras 2. vidusskolā pirmsskolas izglītības iestādes «Varavīksne» pārbūvei; grupiņu telpu remontiem (pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa», PII «Auseklītis», PII «Buratino», PII «Ābelīte»); teritoriju labiekārtošanai (pirmsskolas izglītības iestādē «Burtiņš», PII «Vārpiņa», «Vālodzīte», PII «Krācītes», PII «Pienenīte»); žogu, apsardzes sistēmas izbūvei, zibens aizsardzības sistēmas izbūvei (drošībai) – (PII «Vārpiņa», PII «Buratino», PII «Ezītis»).

Vai esošās PII apmierina vajadzības pēc vietām «dārziņos»? Vai nākamgad Valmieras novadā tiek plānota valsts finansēta jaunu «dārziņu» būvniecība vai rekonstrukcija?

Šobrīd izveidojusies rinda pašiem mazākajiem – 1,5 gadu vecuma – bērniem Valmieras pilsētā un pirmsskolas izglītības iestādē «Burtiņš». Pašlaik notiek V2.V PII «Varavīksne» pārbūve un uzsākta PPP (privāta publiska partnerība), lai izveidotu papildu vietas PII «Ābelīte».

Kāds skats nākotnē? Vai demogrāfiskās situācijas dēļ PII ēkas nepaliks pustukšas?

Pieļaujam, ka bērnu skaits demogrāfiskās situācijas dēļ varētu samazināties, taču ne tik kritiski, lai ēkas paliktu pustukšas. Ja bērnu skaits samazināsies un attiecīgi bērnu skaits grupās būs mazāks, tad mācību procesa kvalitāte un bērnu labsajūta no tā tikai iegūs.

Kādas ir prasības un attiecīgi vai ir nodrošināts finansiālais atbalsts saistībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu personāla kvalifikācijas celšanu?

Katru gadu Valmieras novada Izglītības pārvaldes un katras izglītības iestādes budžetā tiek paredzēts finansējums personāla kvalifikācijas celšanai dažādu kursu, semināru un konferenču veidā.

Vai arī pirmsskolas izglītības darbiniekiem paredzētas veselības apdrošināšana polises?

Veselības apdrošināšanas pakalpojums Valmieras novada darbiniekiem, t.sk. izglītības iestāžu darbiniekiem, tiek organizēts, izsludinot iepirkuma procedūru. Katrs var izvēlēties sev vēlamo veselības apdrošināšanas programmu: pamata programmu, ko līdzfinansē Valmieras novada pašvaldība, vai dārgāku programmu, darbiniekam pašam piemaksājot.

Vai pirmsskolas izglītības iestādes to uzturēšanai vai citiem konkrētiem mērķiem ir saņēmušas kādus dāvinājumus?

Jā, tādi ir bijuši. Piemēram, pirmsskolas izglītības iestāde «Auseklītis» dāvinājumā ir saņēmusi 1150 eiro, bet PII «Sprīdītis» –1000 eiro.

Vai tiek finansētas PII notiekošās interešu izglītības nodarbības, piemēram, tautisko deju, zīmēšanas, svešvalodas pulciņos? Kas to darbību finansiāli nodrošina?

Valmieras novada pašvaldība finansē Bēbīšu skolas.

Vai Valmieras novadā pirmsskolas izglītības iestādēs nav jūtams darbinieku trūkums? Ja tā ir, kāpēc tas notiek? Kādu darbinieku trūkst?

Kopumā, ar dažiem izņēmumiem, pirmsskolas izglītības iestādēs darbinieku sastāvs tiek nokomplektēts. Pirmsskolas izglītībā ilgstoši nevar nokomplektēt atbalsta personāla vakances – pirmsskolas izglītības psihologs un pirmsskolas izglītības speciālais pedagogs.

Šīs publikācijas tēma – tām pieejamais atbalsts, taču saistībā ar Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību netika uzdoti un tāpēc palika neatbildēti vairāki aktuāli jautājumi. Atbildes uz tiem tiks meklētas.

GRUPIŅU TELPU REMONTS turpinās pirmsskolas izglītības iestādē «Ābelīte».  Ārijas Romanovskas foto

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #SIF_MAF2022


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru