Valmieras pilsētas pašvaldības darbs ārkārtējās situācijas laikā

- 17.Marts, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību līdz 2020. gada 14. aprīlim apmeklēt klātienē Valmieras pilsētas pašvaldību, tās iestādes un kapitālsabiedrības. Aicinām primāri izmantot elektronisku un telefonisku saziņu.

Aicinām iepazīties ar Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbību.

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde

Sociālo lietu pārvaldes speciālisti iespēju robežās konsultēs klientus attālināti, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastā. Kontaktinformācija saziņai ar Sociālo lietu pārvaldi atrodama pilsētas mājaslapā. Iesniegumu pieņemšana, atstājot iesniegumu pastkastītē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2 vai nepieciešamības gadījumā klātienē Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Sociālie pakalpojumi klienta dzīvesvietā, piemēram, mājas aprūpe, tiks nodrošināti, kā ierasts. Biedrības «Kristīgais Žēlsirdības centrs» Dienas centrs bērniem būs slēgts, lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai par tā darbības atjaunošanu.

Valmieras bāriņtiesa

Lai saņemtu konsultācijas attālināti, aicinām sazināties ar Valmieras bāriņtiesu, zvanot: 64207159 klientu apkalpošanas speciālistei Zanei Kapačai, 29107921 Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētājai Ilzei Polkai vai 26459158 priekšsēdētājas vietniekam Andrim Alpeum. Atgādinām, ka ārpus Valmieras bāriņtiesas darba laika un brīvdienās informēt par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju iespējams, zvanot 8484. Valmieras bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus, tos nosūtot elektroniski e-pastā, pa pastu vai ievietot pastkastītē, kas atrodas pie pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2. Valmieras bāriņtiesas plānotās un citu pašvaldību pieprasītās pārbaudes tiks veiktas pēc 2020. gada 14. aprīļa. Ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, Valmieras bāriņtiesa nodrošinās pārbaudes dzīvesvietās arī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Valmieras pilsētas pašvaldības policija

Valmieras pilsētas pašvaldības policija turpinās darbu ierastajā kārtībā, tajā skaitā Valmieras pilsētas pašvaldības policijas patruļdarbinieki un dežuranti. Darba kārtība nemainīga arī Operatīvās informācijas centram. Tāpat atgādinām, ka valmieriešu ērtībām pieejams vienots bezmaksas atbalsta tālrunis 8484, lai atvieglotu ziņošanu par problēmām, ja dzīvesvietā vai pilsētā nepieciešams saimniecisks risinājums vai operatīva reaģēšana.

Valmieras Izglītības pārvalde

Ņemot vērā aicinājumu savu darbu organizēt iespēju robežās attālināti, Valmieras Izglītības pārvaldes speciālisti savu darbu plāno organizēt gan klātienē, gan attālināti, nodrošinot pakalpojumu pilnā apmērā un kvalitātē. Aicinām iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt klātienes apmeklējumu nepieciešamību, lūgums sazināties gan telefoniski, gan e-pastā.

Dienesta viesnīcas pakalpojumi, iestādes vadītājam izvērtējot katru situāciju individuāli, tiks nodrošināti tikai tiem 12. klases skolēniem, kas piedalās centralizēto eksāmenu kārtošanā. Kontaktinformācija saziņai ar Valmieras Izglītības pārvaldi atrodama Valmieras mājaslapā.

Finanšu dienests

Jautājumu gadījumā par nekustamā īpašuma nodokli, pirms ierasties klātienē, aicinām iedzīvotājus sazināties ar Finanšu dienesta nekustamā īpašuma nodokļa speciālistiem telefoniski vai e-pastā, rakstot ilze.kirse@valmiera.lv, inga.markava@valmiera.lv vai zvanot 64207128, 64207856.

Valmieras pilsētas Būvvalde

Valmieras pilsētas Būvvalde būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Valmieras pilsētas Būvvaldi, kontaktinformācija pieejama Valmieras mājaslapā. Tomēr nepieciešamības gadījumā Valmieras pilsētas Būvvalde pieņems apmeklētājus arī klātienē.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde aicina sūtīt dokumentus pa pastu, klātienē atstāt iesniegumu pastkastītē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības. Pārvalde konsultācijas sniedz elektroniski vai telefoniski, arī klātienē, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku. Kontaktinformācija Valmieras mājaslapā.

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Nodrošinās:

* dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju. Iespēju robežās aicinām reģistrāciju veikt vienpersoniski. Dzimšanas fakta reģistrācijas gadījumā ar paternitāti, t.i., ja bērna vecāki nesastāv laulībā, tikai abiem bērna vecākiem, bez citu (trešo) personu piedalīšanās. Atgādinām, ka, reģistrējot jaundzimušo, bērns nav jāņem līdzi;

* laulības reģistrāciju. Aicinām izvērtēt iespēju laulības ceremoniju apmeklēt iespējami mazākam viesu skaitam. Atgādinām, ka laulības iespējams arī reģistrēt, klātesot tikai laulājamajiem un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Papildu informācija laulības reģistrācijai:

- ja nepieciešams, laulības reģistrēšanas laiku un vietu iespējams pārcelt (laulības var reģistrēt ne ātrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dzimtsarakstu nodaļā), par to iepriekš informējot Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļu;

- pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

Tiks sniegti citi pakalpojumi: vārda, uzvārda un tautības maiņa, arhīva pakalpojumi (atkārtotu apliecību, izziņu, izrakstu izsniegšana) un citi. Aicinām izvērtēt jautājuma aktualitāti un iespējamību atlikt tā risināšanu.

Tiks sniegtas konsultācijas personām un iestādēm civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos. Aicinām iedzīvotājus izvērtēt klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties ar iestādes darbiniekiem attālināti, t.i., izmantojot tālruni, e-pastu, www.latvija.lv.

Valmieras Kultūras centrs

Valmieras Kultūras centrs no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim atceļ visu publisko pasākumu, mēģinājumu un nodarbību norisi, neatkarīgi no apmeklētāju skaita. Atcelti arī publiskie pasākumi, kuru norise bija plānota ārpus Valmieras Kultūras centra telpām.

Atsevišķi ieplānotie koncerti iespēju robežās tiks pārcelti uz vēlāku laiku vai atcelti. Iegādātās biļetes uz pasākumiem, kuru norise pārcelta, būs derīgas uz pārcelto koncerta datumu. Biļešu atgriešanas gadījumā jārīkojas šādi: ja biļetes iegādātas kādā no «Biļešu Paradīzes» kasēm, tur arī biļetes ir iespēja atgriezt, pretī saņemot skaidru naudu. Ja biļete iegādāta «Biļešu Paradīzes» interneta veikalā, jāsazinās ar «Biļešu Paradīzi», rakstot uz info@bilesuparadize.lv. Nauda tiks atgriezta pircēja kontā. Plašāka informācija Valmieras Kultūras centra kasē, tālrunis 64207207 un www.vkc.lv.

Valmieras Kultūras centra darba laiks darba dienās ir no plkst. 8.00 līdz 20.00 (dežurants), iestādes kases darba laiks šajās dienās ir no plkst. 12.00 līdz 19.00. Nedēļas nogalēs Valmieras Kultūras centrs būs slēgts.

Valmieras Tūrisma informācijas centrs

Līdz 14. aprīlim Valmieras Tūrisma informācijas centrs būs slēgts klientu apkalpošanai klātienē. Pakalpojumi tiks nodrošināti attālināti, aicinām rakstīt e-pastu tic@valmiera.lv, zvanīt pa tālruni 26332213 vai meklēt informāciju http://www.visit.valmiera.lv/lv/.

Valmieras integrētā bibliotēka

No 13. marta Valmieras integrētā bibliotēka ir slēgta, tas nozīmē, ka līdz 14. aprīlim atcelti visi bibliotēkā plānotie pasākumi un telpu rezervācijas, tāpat uz mājām netiek izsniegti jauni un saņemti līdz šim izsniegtie lasītavas materiāli. Ir pārtraukta iespēja pasūtīt grāmatas Valmieras reģiona bibliotēku kopkatalogā.

Valmieras integrētā bibliotēka aicina lasīt e-grāmatas:

* latviešu valodā https://www.3td.lv/;

* angļu valodā http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/biblioteka/piedavajam-iepazities-ar-plasu-e-gramatu-kolekciju-anglu-valoda;

Ja bibliotēkas klientam nav autorizācijas dati, lūgums rakstīt e-pastu biblioteka.info@vcb.valmiera.lv, lai tos saņemtu elektroniski;

- izmantot datubāzes.

Valmieras muzejs

Valmieras muzeja Izstāžu nams un pastāvīgā ekspozīcija apmeklētājiem ir slēgta. Muzejs turpina nodrošināt pētniecisko un konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu. Aicinām iedzīvotājus par interesējošiem jautājumiem sazināties, zvanot pa tālruni 26514633, 64223620, rakstot e-pastu muzejs@valmiera.lv. Klātienes apmeklējums Krājuma, Vēstures, Izstāžu un pasākumu nodaļās iespējams, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu laiku.

Pansionāts «Valmiera»

Valmieras pilsētas pansionātā «Valmiera» Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3 no 13. marta ir noteikta karantīna, ierobežojot apmeklējumu trešajām personām.

Sabiedriskā pirts

Publiskā pirts ir slēgta uz nenoteiktu laiku. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Kapitālsabiedrības:

* «ZAAO» aptur klientu apkalpošanu klātienē, noteiktas izmaiņas atsevišķu pakalpojumu sniegšanā;

* SIA «Valmieras ūdens» pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē;

* Atcelti vairāki SIA «VTU Valmiera» autobusu reisi;

* Uz nenoteiktu laiku apmeklētājiem tiek slēgts Vidzemes Olimpiskais centrs;

* SIA «Valmieras Namsaimnieks» klientu apkalpošana no 16. marta notiek attālināti;

* Ārkārtas pasākumi SIA «Vidzemes slimnīca» Covid-19 sakarā;

* AS «Valmieras Enerģija» turpina strādāt ierastajā darba kārtībā.

Lai mazinātu savstarpējos kontaktus, aicinām izmantot E-pārvaldības iespējas — e-pakalpojumus www.latvija.lv, sazināties e-pastā vai pa tālruni.

Jautājumu gadījumā par Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu vai kapitālsabiedrību darbu lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 64207120 vai rakstot ziņojumu elektroniski pasts@valmiera.lv

Lūgums iedzīvotājiem izrādīt sapratni, ja zvana laikā kādam no speciālistiem telefona līnija ir aizņemta, un zvanīt atkārtoti, vai nosūtītā e-pasta atbilde nav saņemta tik ātri, cik cerēts!


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru